วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 102

102
ภั
ทรพล รอดคลองตั
วั
ฒนธรรมวิ
พากษ์
วั
ฒนธรรม
อี
สาน
จาก
อดี
สู่
ปั
จจุ
บั
หากมองย้
อนกลั
บไปเมื่
อครั้
งยั
งเด็
ก หลายคนคงพอจะจดจ�
ความเปลี่
ยนแปลงที่
เกิ
ดขึ้
นกั
บตั
วเองและสิ่
งแวดล้
อมรอบๆ ตั
วได้
ไม่
ว่
จะเป็
นถนนที่
ใหญ่
ขึ้
น บ้
านเรื
อนที่
หนาแน่
น ผู
คนที่
หลากหลาย รถราขวั
กไขว่
เหล่
านี้
เป็
นการเปลี่
ยนแปลงเชิ
งปริ
มาณที่
สั
มผั
สได้
ไม่
ยากนั
ก แต่
ในแง่
วั
ฒนธรรม ความเชื่
อ ค่
านิ
ยมต่
างๆ นั้
น หากไม่
ได้
ลงไปคลุ
กคลี
กั
ผู
คนก็
ยากที่
จะเห็
นความเปลี่
ยนแปลง
“รศ.ดร.ปฐม หงษ์
สุ
วรรณ”
ผู
อ�
ำนวยการสถาบั
นวิ
จั
ยศิ
ลปะและวั
ฒนธรรมอี
สาน มหาวิ
ทยาลั
มหาสารคาม หนึ่
งในนั
กวิ
ชาการที่
ศึ
กษาการปรั
บเปลี่
ยนและเข้
าใจ
ความเป็
นไปทางวั
ฒนธรรมของผู
คน รวมถึ
งเป็
นนั
กวิ
ชาการที่
มี
ผลงานวิ
จั
ยดี
เด่
นทางด้
านสั
งคมวิ
ทยา ดั
งนั้
น ผศ.ดร.ปฐม จึ
งเข้
าใจ
ความเป็
นไปทางด้
านสั
งคมและผู
คนอย่
างรอบด้
าน โดยเฉพาะ
“วั
ฒนธรรมอี
สาน”
ซึ่
งมี
พั
ฒนาการจากอดี
ตสู่
ปั
จจุ
บั
น ยิ่
งเมื่
อเราก้
าวสู่
สั
งคมที่
มี
ความหลากหลายทางชาติ
พั
นธุ
เช่
นปั
จจุ
บั
นนี้
อะไรคื
อจุ
ดเปลี่
ยน
อะไรคื
อจุ
ดร่
วมที่
เราควรท�
ำความเข้
าใจ ไปหาค�
ำตอบกั
นเลยครั
I...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...122
Powered by FlippingBook