วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 108

108
ดั
งนั้
นหน่
วยงานที่
ดู
แลเรื่
องของวั
ฒนธรรม
อย่
างเช่
นกระทรวงวั
ฒนธรรมนี่
ถื
อเป็
นพี่
ใหญ่
เป็
นหน่
วยงาน
ที่
ช่
วยกั
นท�
ำงานด้
านนี้
อยู
แล้
ว และก็
มี
ส่
วนในการช่
วย
ผลั
กดั
นท�
ำให้
เกิ
ดอนุ
รั
กษ์
การด�
ำรงคงอยู
ของแต่
ละ
ท้
องถิ่
น เพื่
อให้
สื
บสานต่
อไปได้
ส่
วนจะกระตุ
นอย่
างไรนั้
ผมเข้
าใจว่
ากระทรวงวั
ฒนธรรมก�
ำลั
งท�
ำงานอยู
เพี
ยง
แต่
ว่
าถ้
าเราจะมาหาโจทย์
หรื
อมาร่
วมเวที
พู
ดคุ
ยกั
เช่
นการจั
ดสั
มมนาในต่
างจั
งหวั
ดซึ่
งถื
อเป็
นพื้
นที่
ส่
วนใหญ่
เพื่
อเปลี่
ยนวิ
กฤตให้
เป็
นโอกาสกั
บท้
องถิ่
นนั้
นๆ มาหา
ค�
ำตอบว่
าการพั
ฒนาที
เข้
ามานั้
นเป็
นการพั
ฒนาแค่
เรื่
อง
วั
ตถุ
นิ
ยมอย่
างเดี
ยวหรื
อเปล่
า แล้
วมี
การพั
ฒนาทาง
ด้
านจิ
ตใจด้
วยหรื
อไม่
หรื
อว่
าความเป็
นวิ
ถี
ชี
วิ
ตจิ
ตวิ
ญญาณ
ที่
ส�
ำคั
ญของผู
คนได้
เลื
อนหายไปแค่
ไหน ผมคิ
ดว่
าเรา
จะต้
องร่
วมมื
อกั
นในเรื่
องต่
างๆ เหล่
านี้
ครั
บางที
เราก็
ต้
านกระแสความเปลี่
ยนแปลงไม่
ได้
คื
ทุ
กวั
นนี้
อี
สานไม่
ได้
เป็
นแค่
สั
งคมชนบท เพราะคนอี
สานก็
เดิ
ห้
างสรรพสิ
นค้
าเหมื
อนกั
บคนกรุ
งเทพ ฉะนั้
นห้
างร้
านต่
างๆ
ก็
มาเปิ
ดทั่
วภาคอี
สาน จั
งหวั
ดใหญ่
ก็
กลายเป็
นสั
งคมเมื
องแล้
อย่
างเช่
นขอนแก่
นอุ
ดรอุ
บลที่
เป็
นเมื
องใหญ่
เด็
กในตั
วจั
งหวั
จะไม่
พู
ดภาษาอี
สานแล้
ว ก็
จะพู
ดภาษาไทยกลาง อยู
บ้
าน
ก็
พู
ดภาษากลาง เพราะพ่
อแม่
พู
ดภาษากลาง ตามโรงเรี
ยน
ก็
พู
ดภาษากลาง ก็
อาจเป็
นสั
ญญาณแบบหนึ่
งหากมอง
ในเชิ
งของภาษา
ในฐานะที่
ภาษาเป็
นวั
ฒนธรรมตั
วหนึ่
งที่
แสดงถึ
เอกลั
กษณ์
ของความเป็
นอี
สาน นั่
นอาจจะเป็
นสั
ญญาณว่
ความเป็
นเมื
องก�
ำลั
งรุ
กคื
บเข้
ามาในสั
งคมชนบท ซึ่
งถ้
ท�
ำนายในอนาคตก็
ไม่
รู
ว่
าอี
กสิ
บหรื
อยี่
สิ
บปี
ภาษาอี
สาน
อาจน้
อยลงไปอี
ก หรื
ออาจจะอยู
ตามหมู
บ้
านในชนบทจริ
งๆ
เพราะฉะนั้
นบางที
ถ้
าเรามองว่
า วั
ฒนธรรมกระแสหลั
ของประเทศ ความเป็
นไทยกลางมั
นอาจจะมาครอบง�
ความเป็
นท้
องถิ่
น เพราะมี
อิ
ทธิ
พลเหนื
อกว่
า คื
อ ไม่
ว่
าจะเป็
ภาคเหนื
อหรื
อภาคใต้
อย่
าง เชี
ยงใหม่
เด็
กเชี
ยงใหม่
ก็
อู
ค�
ำเมื
องไม่
ได้
ทางใต้
ถ้
าอยู
ในเมื
องก็
แหลงใต้
ไม่
เป็
ผมก็
คิ
ดว่
าอาจจะต้
องตระหนั
กหรื
อต้
องช่
วยกั
นส่
งเสริ
เช่
น อาจคิ
ดหลั
กสู
ตรที่
เรี
ยนเรื่
องท้
องถิ่
น เรื่
องของภู
มิ
ปั
ญญา
สั
งคม ประเพณี
วั
ฒนธรรม เพราะว่
าหลายๆ ประเทศไม่
ได้
หมายความว่
า พอเจริ
ญแล้
วจะต้
องทิ้
งรากเหง้
าของตั
วเอง
เช่
น ประเทศญี่
ปุ่
นเขามี
ความเป็
นตั
วของตั
วเองสู
ง ที่
ส�
ำคั
เขาพั
ฒนาไปพร้
อมๆ กั
บความเจริ
ญได้
ด้
วย และเขาก็
ไม่
ทิ้
วั
ฒนธรรมดั้
งเดิ
มของเขา
การสื
บสานส่
งต่
อวั
ฒนธรรมอี
สาน
ในยุ
คสมั
ยที
่มี
ความหลากหลายทางสั
งคม
I...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...122
Powered by FlippingBook