วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 115

115
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
พระเจ้
าพี่
นางเธอ เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา กรมหลวงนราธิ
วาส
ราชนคริ
นทร์
โดยมี
นางพิ
มพ์
รวี
วั
ฒนวรางกู
ร รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
นายจุ
มพจน์
เชื้
อสาย เลขาธิ
การทุ
ส่
งเสริ
มดนตรี
คลาสสิ
กในพระอุ
ปถั
มภ์
ฯ และคณะกรรมการฯ
เฝ้
ารั
บเสด็
จ เมื่
อวั
นที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม (สวธ.) ร่
วมกั
บ ทุ
นส่
เสริ
มดนตรี
คลาสสิ
กในพระอุ
ปถั
มภ์
ฯ จั
ดการแสดงดนตรี
คลาสสิ
ก ประจ�
ำปี
๒๕๕๗ บรรเลงโดย Mr.Tomasz Her-
but นั
กเปี
ยโนชื่
อดั
งระดั
บแนวหน้
าของโลกชาวโปแลนด์
ที่
มี
ความสามารถโดดเด่
นด้
านเปี
ยโน และถื
อได้
ว่
าเป็
สุ
ดยอดนั
กเปี
ยโนชาวโปแลนด์
ที่
สามารถถ่
ายทอดบทเพลง
ของโชแปงได้
ไพเราะและโรแมนติ
กมากที่
สุ
ดคนหนึ่
งของโลก
เปิ
ดบ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
บั
วซอน ถนอมบุ
สวธ. มอบโล่
ร้
านเกมสี
ขาว ระดั
บ ๓ ดาว
การแสดงดนตรี
คลาสสิ
ค PIANO RECITAL
พระเจ ้
าวรวงศ ์
เธอ พระองค ์
เจ ้
าโสมสวลี
พระวรราชาทิ
นั
ดดามาตุ
เสด็
จฯ ทอดพระเนตร
นิ
ทรรศการ
และการแสดงดนตรี
คลาสสิ
กร�
ำลึ
กพระกรุ
ณาธิ
คุ
ณสมเด็
เมื
อวั
นพฤหั
สบดี
ที่
๑๕พฤษภาคม๒๕๕๗
นางพิ
มพ์
รวี
วั
ฒนวรางกู
ร รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เป็
นประธาน
ในพิ
ธี
เปิ
บ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
นางบั
วซอน ถนอมบุ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (การแสดงพื้
นบ้
าน – ขั
บซอ) พุ
ทธศั
กราช
๒๕๕๕
ณ อ�
ำเภอพร้
าว จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
ซึ่
งนั
บเป็
นบ้
านศิ
ลปิ
แห่
งชาติ
หลั
งที่
๑๙ ซึ่
งมี
จุ
ดมุ
งหมายให้
เป็
นแหล่
งถ่
ายทอด
การเรี
ยนรู
ภู
มิ
ปั
ญญาล้
านนาด้
านการขั
บซอและจ๊
อยแบบดั้
งเดิ
ให้
แก่
นั
กเรี
ยน นั
กศึ
กษา เยาวชน และผู
ที่
สนใจเรี
ยนขั
บซอ
เป็
นครู
ภู
มิ
ปั
ญญาพื้
นบ้
านที่
ถ่
ายทอดองค์
ความรู
ทั้
งในเชิ
งศาสตร์
และศิ
ลป์
ของบทกวี
พื้
นบ้
านล้
านนาให้
แก่
เยาวชนรุ
นหลั
ง จึ
งนั
เป็
นประโยชน์
อย่
างยิ่
งต่
อนั
กเรี
ยน นั
กศึ
กษา เยาวชนและผู
ที่
สนใจศึ
กษาการขั
บซอและจ๊
อยแบบดั้
งเดิ
ม และเชื่
อว่
าบ้
านศิ
ลปิ
แห่
งชาติ
หลั
งนี้
จะเป็
นแหล่
งเรี
ยนรู
ที่
ยั
งคงสร้
างสรรค์
และสื
บสาน
ภู
มิ
ปั
ญญาล้
านนาด้
านการขั
บซอและจ๊
อยแบบดั้
งเดิ
มให้
ยั่
งยื
ต่
อไป
นายด�
ำรงค์
ทองสม รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เป็
นประธานในพิ
ธี
มอบโล่
เกี
ยรติ
คุ
ณและเกี
ยรติ
บั
ตร แก่
ผู
ประกอบ
กิ
จการร้
านเกมสี
ขาว เพื่
อเยาวชน ประจ�
ำปี
๒๕๕๖ เมื่
อวั
นที่
๒๓
เมษายน ๒๕๕๗
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม (สวธ.) โดยส�
ำนั
กพิ
จารณา
ภาพยนตร์
และวี
ดิ
ทั
ศน์
ก�
ำกั
บดู
และเรื่
องการออกใบอนุ
ญาต
ส�
ำหรั
บผู
ประกอบกิ
จการภาพยนตร์
และวี
ดิ
ทั
ศน์
ตาม พ.ร.บ.
ภาพยนตร์
และวี
ดิ
ทั
ศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้
ด�
ำเนิ
นโครงการ
“ร้
านเกมสี
ขาวเพื่
อเยาวชน” อย่
างต่
อเนื่
องตั้
งแต่
ปี
๒๕๕๑ ทั้
งใน
ส่
วนกลางและส่
วนภู
มิ
ภาค เพื่
อส่
งเสริ
ม สนั
บสนุ
นให้
ผู้
ประกอบ
กิ
จการร้
านเกมได้
มี
ส่
วนร่
วมในการรั
บผิ
ดชอบต่
อสั
งคม และ
พั
ฒนาร้
านเกมให้
เป็
นแหล่
งเรี
ยนรู
ตามอั
ธยาศั
ย ปลอดภั
สร้
างสรรค์
ส�
ำหรั
บเด็
ก เยาวชนและประชาชนในอนาคตต่
อไป
ทั้
งนี้
ร้
านเกมที่
สมั
ครเข้
าร่
วมโครงการร้
านเกมสี
ขาวฯ จะต้
องได้
รั
การตรวจประเมิ
นตามหลั
กเกณฑ์
ที่
ก�
ำหนด
I...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 116,117,118,119,120,121,122
Powered by FlippingBook