วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 117

117
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ผู้
ไท ลู
กแถน
สุ
เทพ ไชยขั
นธุ์
สำ
�นั
กพิ
มพ์
สุ
ขภาพใจ, ๒๕๕๖
อี
สานบ้
านเฮา
วี
ระศั
กดิ์
จั
นทร์
ส่
งแสง
สำ
�นั
กพิ
มพ์
สารคดี
, ๒๕๕๕
ผญา ปรั
ชญาการดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตอั
นล้ำ
�ค่
าของชาวอี
สาน
สำ
�ลี
รั
กสุ
ทธี
สำ
�นั
กพิ
มพ์
พั
ฒนาศึ
กษา, ๒๕๕๖
หนั
งสื
อเล่
มนี้
รวบรวมประวั
ติ
ความเป็
นมาของผู
ไท อี
กทั้
งยั
งได้
ขยายมุ
มมอง
ในเรื่
องของผู
ไทนานาชาติ
และน�
ำเสนอเรื่
องราวอั
ตลั
กษณ์
อั
นโดดเด่
นของชาวผู
ไท
ในหลายๆ ด้
าน ไม่
ว่
าจะเป็
นการฟ้
อนผู
ไท การแต่
งกาย การแต่
งงานที่
มี
พ่
อล่
าม
แม่
ล่
าม การสร้
างบ้
านเรื
อน เหล่
านี้
เป็
นต้
น อ่
านแล้
วจะได้
รู
จั
กวั
ฒนธรรมของชาวผู
ไท
อย่
างลึ
กซึ้
งยิ่
งขึ้
อี
สาน ดิ
นแดนที่
ราบสู
งซึ่
งมี
พื้
นที่
มากถึ
งหนึ่
งในสามของประเทศ เป็
นที่
รวมของ
คนหลากชาติ
พั
นธุ
ผู
มี
ส�
ำเนี
ยงภาษาโดดเด่
นเอกลั
กษณ์
รวมถึ
งประเพณี
ความเชื่
อั
นงดงามที่
แฝงอยู
ในวิ
ถี
ชี
วิ
ตอั
นเรี
ยบง่
าย แต่
ภาพจ�
ำของคนอี
สานในความคิ
ของคนส่
วนใหญ่
คื
อภาพความแร้
นแค้
นและยากจน “อี
สานบ้
านเฮา” เป็
นงานเขี
ยน
ที่
ถั
กทอภาพชี
วิ
ตจากแง่
มุ
มหลากหลายที่
เกิ
ดขึ้
นบนแผ่
นดิ
นอี
สานตั
งแต่
เรื่
องของ
สิ่
งแวดล้
อม ธรรมชาติ
ประเพณี
และค่
านิ
ยมใหม่
ที่
ก�
ำลั
งเกิ
ดขึ้
น ด้
วยถ้
อยส�
ำนวนสละสลวย
และการเล่
าเรื่
องอั
นเป็
นแนวทางเฉพาะตั
วของผู้
เขี
ยน
หนั
งสื
อ “ผญา” ปรั
ชญาการด�
ำเนิ
นชี
วิ
ตอั
นล�้
ำค่
าของชาวอี
สาน เล่
มนี้
ผู
เขี
ยนได้
รวบรวมผญาซึ่
งเป็
นภู
มิ
ปั
ญญา เป็
นมรดกทางความคิ
ด เป็
นแบบอย่
างการสร้
างสรรค์
ทางภาษาอั
นล�้
ำค่
าของชาวอี
สาน ซึ่
งต้
องใช้
ความเพี
ยรพยายามอย่
างมากในการเสาะ
แสวงหา ศึ
กษา ค้
นคว้
า หาจากเอกสารที่
เกี่
ยวข้
อง ซึ่
งเดิ
มนั้
นกระจั
ดกระจายอยู
ตาม
แหล่
งต่
างๆ น�
ำมาจั
ดหมวดหมู
ใหม่
และรวมไว้
เป็
นรู
ปเล่
มเดี
ยวกั
น เพื่
อให้
ง่
ายแก่
การศึ
กษา
ค้
นคว้
าของคนรุ่
นต่
อไป
I...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122
Powered by FlippingBook