วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 107

107
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
อั
ตลั
กษณ์
ของอี
สานแฝงอยู่
ในการค้
าหลายรู
ปแบบ
ไม่
ว่
าจะเป็
นอาหารการกิ
น ตั
วละครในโทรทั
ศน์
แม้
แต่
เสื้
อผ้
าเครื
่องแต่
งกาย
เหล่
านี้
ส่
งผลอย่
างไรต่
อวั
ฒนธรรมอี
สาน
เรื่
องของอั
ตลั
กษณ์
อี
สาน ถ้
ามองโดยคนอี
สาน
ด้
วยกั
นเอง เราจะรู
สึ
กว่
า ถ้
าคนอี
สานที่
ปรากฏอยู
ในสื่
ไม่
ว่
าจะเป็
นนั
กร้
องลู
กทุ่
ง ดารา จะสวยไม่
สวย หล่
อไม่
หล่
ตั
วตลกหรื
อเป็
นตั
วเอกก็
ตาม แต่
ถ้
าเขาแสดงเอกลั
กษณ์
ของ
คนอี
สาน คนอี
สานก็
รู
สึ
กชื่
นชมแล้
ว เพราะแสดงว่
า เขาเหล่
านั้
ไม่
ลื
มรากเหง้
าตั
วเอง ส่
วนหนึ่
งก็
คื
อสื
อพยายามผลั
กดั
ความเป็
นอี
สานให้
ปรากฏอยู
ในสื่
อต่
างๆ อย่
างเช่
น พระเอก
“ณเดชน์
คู
กิ
มิ
ยะ” เวลาแสดงก็
พู
ดอี
สานบ้
าง หรื
อเวลา
โฆษณามอเตอร์
ไซด์
ก็
มี
พู
ดอี
สาน หรื
อว่
านั
กร้
องลู
กทุ
ถ้
านั
บวั
นนี้
จะแตกต่
างจากเมื่
อก่
อน ถ้
าพู
ดถึ
งเพลงลู
กทุ
เมื่
อก่
อนจะนึ
กถึ
งคนสุ
พรรณนึ
กถึ
ง “พุ
มพวง” แต่
ว่
าเพลงลู
กทุ
ในวั
นนี้
เวลานี้
เป็
นพื้
นที่
ของคนอี
สาน เราจะต้
องนึ
กถึ
“ต่
าย อรทั
ย” “ตั๊
กแตน ชลดา” “ไผ่
พงศธร” อะไรท�
ำนองนี้
แทน
ผมคิ
ดว่
าสื่
อก็
เป็
นตั
วช่
วยให้
อั
ตลั
กษณ์
อี
สานหรื
ความเป็
นอี
สานโดดเด่
น เมื่
อก่
อนความเป็
นอี
สานอาจจะถู
พยายามปกปิ
ด เพราะรู้
สึ
กอาย เช่
น ไปกรุ
งเทพก็
ไม่
กล้
าพู
ภาษาอี
สาน ไม่
กล้
าบอกว่
าอยู่
ใน ๒๐ จั
งหวั
ดในภาคอี
สาน
แต่
ทุ
กวั
นนี้
ก็
รู
สึ
กภู
มิ
ใจขึ้
นมาก เพราะคนอี
สานก็
เป็
นพลเมื
อง
ของประเทศไทยเหมื
อนกั
น เหมื
อนกั
บคนไทยทุ
กภาค
แต่
มี
ความแตกต่
างกั
นเท่
านั้
นเอง ซึ่
งก็
มี
การยอมรั
บคนอี
สาน
มากขึ้
น คนขั
บแท็
กซี่
ก็
เป็
นคนอี
สาน แม่
ค้
าก็
เป็
นคนอี
สาน
ไม่
ว่
าเป็
นดารานั
กร้
องก็
เป็
นคนอี
สานอี
ก ผมคิ
ดว่
าสื่
อก็
เป็
ตั
วช่
วย เป็
นปั
จจั
ยหนึ่
งที่
ท�
ำให้
ภาพลั
กษณ์
ของความเป็
อี
สานคลี่
คลายไปในทางที่
ดี
ขึ้
น ความเปลี่
ยนแปลงในวั
นนี้
สื
บเนื่
องจากสั
งคมโลกเปลี่
ยนไป ไม่
ใช่
แค่
คนอี
สาน ตอนนี้
เราต้
องพบเจอคนหลากหลายชาติ
พั
นธุ
ที่
มาอยู
ในบ้
านเรา
เจอคนพม่
า เจอคนเวี
ยดนามมาเสิ
ร์
ฟอาหาร เจอคนลาว
ตามร้
านคาราโอเกะ เป็
นต้
ทุ
กวั
นนี้
เราจะต้
องยอมรั
บความหลากหลายทาง
ชาติ
พั
นธุ
ในเรื่
องของกลุ
มวั
ฒนธรรมด้
วย ถ้
าไม่
ยอมรั
ก็
อาจจะเกิ
ดปั
ญหาทางสั
งคม พอนึ
กถึ
งประเทศไทยหาก
คิ
ดว่
าจะต้
องเป็
นคนไทยเท่
านั้
น มั
นก็
อาจจะไม่
ถู
ก เพราะ
เรามี
คนเชื้
อชาติ
อื่
นๆ ร่
วมกั
นอยู
เช่
น คนไทยเชื้
อสายจี
คนไทยเชื้
อสายเวี
ยดนาม คนไทยเชื้
อสายมลายู
คนไทย
เชื้
อสายเขมร เป็
นต้
น ผมคิ
ดว่
าเราต้
องยอมรั
บความหลากหลาย
แต่
ว่
าปั
จจั
ยตั
วนี้
ก็
ขึ้
นอยู
กั
บว่
า ถ้
าเรายอมรั
บความหลากหลาย
ทางวั
ฒนธรรมปั
ญหาหลายๆ อย่
าง ก็
จะคลี่
คลายไป
ในทางที่
ดี
เราจะไม่
ยึ
ดโยงความเป็
นเอกลั
กษณ์
จนเกิ
นไป
เพราะว่
าทุ
กวั
นนี้
เมื่
อสั
งคมพั
ฒนาแล้
วเขาจะยอมรั
ความเป็
นพหุ
สั
งคม ซึ่
งก็
คื
อลั
กษณะของความหลากหลาย
ทางสั
งคมนั่
นเอง
I...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,...122
Powered by FlippingBook