วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 114

114
กระทรวงวั
ฒนธรรมจั
ดงานฉลอง
วั
นสถาปนากรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
๒๓๒ ปี
กระทรวงวั
ฒนธรรมจั
ดงานใต้
ร่
มพระบารมี
๒๓๒ ปี
กรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
ขึ้
น เมื่
อวั
นที่
๑๙ – ๒๑ เมษายน
๒๕๕๗ ณ บริ
เวณท้
องสนามหลวง เพื่
อร�
ำลึ
กถึ
งวั
นสถาปนา
กรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
เมื่
อวั
นที่
๒๑ เมษายน ๒๓๒๕ ซึ่
งเป็
นวั
นที่
พระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธยอดฟ ้
าจุ
ฬาโลกมหาราช
ทรงโปรดเกล้
าฯ ให้
จั
ดพระราชพิ
ธี
ฝั
งเสาหลั
กเมื
อง
กรุ
งเทพมหานคร และทรงสถาปนาเป็
นเมื
องหลวงของ
ประเทศไทย โดยได้
จั
ดงานและเฉลิ
มฉลองวั
นคล้
าย
วั
นสถาปนากรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
และเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
พระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
เนื่
องในโอกาส
มหามงคลเฉลิ
มพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในวั
นที่
๒ เมษายน
๒๕๕๗ ส�
ำหรั
บการจั
ดงานในปี
นี้
ได้
มุ
งเน้
นการเรี
ยนรู
ความเป็
นมาและประวั
ติ
ศาสตร์
ของกรุ
งเทพมหานครและ
ประเทศไทย โดยแสดงถึ
งวิ
วั
ฒนาการตั้
งแต่
การสร้
างกรุ
จนถึ
งป ั
จจุ
บั
น และน�
ำรากวั
ฒนธรรมของดี
บ ้
านฉั
จากทั่
วประเทศ ที่
เป็
นมรดกทางศิ
ลปวั
ฒนธรรมท้
องถิ่
และของชาติ
มาต่
อยอดและน�
ำเสนออย่
างสร้
างสรรค์
อี
กทั้
งยั
งเป็
นการเพิ่
มรายได้
จากการส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เพื่
อการท่
องเที่
ยว
ภายในงานมี
การจั
ดกิ
จกรรมที่
น่
าสนใจมากมาย
อาทิ
การบวงสรวงสมเด็
จพระพุ
ทธยอดฟ้
าจุ
ฬาโลก และ
ศาลหลั
กเมื
อง การจั
ดสั
กการะพระบรมฉายาลั
กษณ์
๙ รั
ชกาล
การสาธิ
ตกี
ฬาและการละเล่
นพื้
นบ้
าน ขนมและอาหารไทย
การแสดงทางวั
ฒนธรรมการฉายภาพยนตร์
ย้
อนยุ
ค การสาธิ
กี
ฬาพื้
นบ้
านว่
าวไทย การจ�
ำหน่
ายสิ
นค้
าทางวั
ฒนธรรม
และที่
พิ
เศษกว่
าทุ
กปี
ที่
ผ่
านมาคื
อการจั
ดริ้
วขบวนเอกลั
กษณ์
ยุ
ครั
ตน์
โกสิ
นทร์
จาก ๗๖ จั
งหวั
ด การประกวดกุ
ลสตรี
ศรี
รั
ตนโกสิ
นทร์
และการแสดงแสง สี
เสี
ยง “รั
ตนโกสิ
นทร์
๒๓๒ ปี
กรุ
งเทพมหานคร เมื
องหลวงของประเทศไทยที่
มี
อายุ
มายาวนาน เป็
นมหานครที่
มี
ความโดดเด่
นแห่
งหนึ่
ของโลก ด้
วยศิ
ลปวั
ฒนธรรมที่
วิ
จิ
ตรงดงาม อั
ธยาศั
ยไมตรี
ของผู
คนที่
เป็
นมิ
ตร และสี
สั
นความทั
นสมั
ยที่
ไม่
แพ้
ชาติ
ใด
ในโลก ท�
ำให้
กรุ
งเทพมหานครยั
งคงเป็
นดิ
นแดนที่
นั
กท่
องเที่
ยว
จากทั่
วโลกให้
ความสนใจและหลั่
งไหลมาไม่
ขาดสาย สมกั
เป็
นมหานครที่
ติ
ดอั
นดั
บเมื
องท่
องเที่
ยวที่
ดี
ที่
สุ
ดในโลก
I...,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 115,116,117,118,119,120,121,122
Powered by FlippingBook