วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 110

แลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู
ร่
วมกั
บหน่
วยงานทางวั
ฒนธรรมของประเทศ
ญี่
ปุ
น ซึ่
งถื
อว่
าเป็
นประเทศในเอเชี
ยที่
มี
ความเจริ
ญทางด้
าน
เศรษฐกิ
จและเทคโนโลยี
แต่
ในขณะเดี
ยวกั
นยั
งสามารถรั
กษา
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ปฏิ
บั
ติ
ไว้
ได้
อย่
างสมบู
รณ์
โดยได้
มี
การ
เดิ
นทางไปศึ
กษาดู
งาน และหารื
อ แลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู
กั
บหน่
วยงาน
ที่
ด�
ำเนิ
นงานนโยบายและยุ
ทธศาสตร์
การบริ
หารจั
ดการ
วั
ฒนธรรมของญี่
ปุ
น ๕ แห่
งด้
วยกั
น คื
ส�
ำนั
กงานบริ
หารกิ
จการ
วั
ฒนธรรม
สถาบั
นการวิ
จั
ยแห่
งชาติ
เพื่
อทรั
พย์
สิ
นทาง
วั
ฒนธรรมโตเกี
ยว
สถาบั
นการวิ
จั
ยแห่
งชาติ
เพื่
อทรั
พย์
สิ
ทางวั
ฒนธรรมนารา
ศู
นย์
การวิ
จั
ยระหว่
างประเทศส�
ำหรั
มรดกทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
ในภู
มิ
ภาคเอเชี
ยแปซิ
ฟิ
และพิ
พิ
ธภั
ณฑสถานแห่
งชาติ
ด้
านชาติ
พั
นธุ์
วิ
ทยา
จากการไปศึ
กษาดู
งาน จากหน่
วยงานข้
างต้
น ท�
ำให้
ทราบว่
าระบบการคุ
มครองทรั
พย์
สิ
นทางวั
ฒนธรรมของญี่
ปุ
ปรากฏเป็
นครั้
งแรกในปี
พ.ศ. ๒๔๙๓ จากการประกาศบั
งคั
ใช้
กฎหมายว่
าด้
วยการคุ
มครองทรั
พย์
สิ
นทางวั
ฒนธรรมของ
ญี่
ปุ
นโดยมี
วั
ตถุ
ประสงค์
เพื่
อการอนุ
รั
กษ์
และการใช้
ประโยชน์
จาก
ทรั
พย์
สิ
นทางวั
ฒนธรรมซึ
ส�
ำนั
กงานบริ
หารกิ
จการวั
ฒนธรรม
เป็
นหน่
วยงานพิ
เศษภายใต้
กระทรวงศึ
กษาธิ
การที่
มี
ภารกิ
จในการ
ส่
งเสริ
มศิ
ลปะและวั
ฒนธรรมของญี่
ปุ่
น ก่
อตั้
งในปี
พ.ศ. ๒๕๑๑
และด้
วยกฎหมายว่
าด้
วยการคุ
มครองทรั
พย์
สิ
นทางวั
ฒนธรรม
ที่
แก้
ไขเพิ่
มเติ
มได้
ให้
อ�
ำนาจส�
ำนั
กงานบริ
หารกิ
จการวั
ฒนธรรม
ในการด�
ำเนิ
นงานคุ้
มครองทรั
พย์
สิ
นทางวั
ฒนธรรมของญี่
ปุ่
กฎหมายดั
งกล่
าวได้
แบ่
งขอบเขตของ “ทรั
พย์
สิ
นทาง
วั
ฒนธรรม” ของแต่
ละประเภทไว้
อย่
างชั
ดเจนโดยเฉพาะอย่
างยิ่
ขอบเขตของทรั
พย์
สิ
นทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
ดั
งนี้
๑.
ทรั
พย์
สิ
นทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
(Intangible
Cultural Properties)ได้
แก่
ศิ
ลปะและทั
กษะที่
น�
ำมาใช้
ในการแสดง
ดนตรี
งานศิ
ลปะและผลงานทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
อื่
นๆ
ซึ่
งมี
คุ
ณค่
าสู
งในทางประวั
ติ
ศาสตร์
หรื
อศิ
ลปะของประเทศ
ในปั
จจุ
บั
นมี
การประกาศขึ
นทะเบี
ยนทรั
พย์
สิ
นทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
ที่
ส�
ำคั
ญในระดั
บบุ
คคล จ�
ำนวน ๗๙ รายการ และ
ในระดั
บกลุ่
มบุ
คคลหรื
อองค์
กร จ�
ำนวน ๒๖ รายการ
๒.
ทรั
พย์
สิ
นทางวั
ฒนธรรมพื้
นบ้
าน
(Folk Cultural
Properties) ได้
แก่
จารี
ตประเพณี
ศิ
ลปะการแสดงพื้
นบ้
าน เทคนิ
ที่
สั
มพั
นธ์
กั
บอาหาร เครื่
องแต่
งกาย ที่
อยู
อาศั
ย การประกอบ
อาชี
พความเชื่
อทางศาสนา เทศกาล การบั
นเทิ
ง รวมทั้
งเครื่
องมื
ซึ่
งเป็
นสาระส�
ำคั
ญในการท�
ำความเข้
าใจวิ
ถี
ชี
วิ
ตของประชาชน
ในปั
จจุ
บั
นมี
การประกาศขึ้
นทะเบี
ยนทรั
พย์
สิ
นทางวั
ฒนธรรม
พื้
นบ้
านที่
จั
บต้
องไม่
ได้
จ�
ำนวน ๒๘๑ รายการ
๓.
เทคนิ
คการอนุ
รั
กษ์
ส�
ำหรั
บทรั
พย์
สิ
นทางวั
ฒนธรรม
(Conservation Technique for Cultural Properties) เป็
นทั
กษะ
และเทคนิ
คที่
มี
ความจ�
ำเป็
นเพื่
อการปกป้
องคุ
มครองทรั
พย์
สิ
ทางวั
ฒนธรรม ซึ่
งได้
รั
บการส่
งเสริ
มผ่
านการท�
ำโครงการบั
นทึ
และจั
ดเก็
บองค์
ความรู
การฝึ
กอบรมเพื่
อสื
บทอดเทคนิ
ค และ
การพั
ฒนาทั
กษะและเทคนิ
คในการอนุ
รั
กษ์
ทรั
พย์
สิ
นทาง
วั
ฒนธรรม
นอกจากส�
ำนั
กงานบริ
หารกิ
จการวั
ฒนธรรมแล้
ประเทศญี่
ปุ
นยั
งได้
จั
ดตั้
งหน่
วยงานอิ
สระเพื่
อด�
ำเนิ
นงานภาค
ปฏิ
บั
ติ
ทางด้
านวั
ฒนธรรม คื
สถาบั
นการบริ
หารที่
เป็
นอิ
สระ
(Independent Administrative Institution- IAI) ซึ่
งมี
หน้
าที่
ควบคุ
ดู
แลการด�
ำเนิ
นงานของสถาบั
นการวิ
จั
ยแห่
งชาติ
ซึ่
งจากข้
อมู
เทศกาลอาโออี
จั
ดขึ้
นทุ
กวั
นที่
๑๕ พฤษภาคม
เพื่
อสั
กการบู
ชาเทพเจ้
าให้
เมื
องรอดพ้
นจากภั
ยพิ
บั
ติ
ศึ
กษาการบั
นทึ
กการแสดง
เพื่
อการวิ
จั
ยกั
บสถาบั
การวิ
จั
ยแห่
งชาติ
เพื่
อทรั
พย์
สิ
ทางวั
ฒนธรรมโตเกี
ยว
I...,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,...122
Powered by FlippingBook