วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 118

118
ปฏิ
ทิ
นวั
ฒนธรรม
๒๕๕๗
คอนเสิ
ร์
ตการกุ
ศลไทย – ญี่
ปุ่
เพื่
อเด็
กและเยาวชน
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย สมาคมพั
ฒนาเด็
กและเยาวชน
๑ ก.ค.
โครงการเสริ
มสร้
างความสั
มพั
นธ์
กั
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ผู้
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
ทางวั
ฒนธรรม และผู้
มี
ผลงานดี
เด่
ทางด้
านวั
ฒนธรรม กิ
จกรรมเยี่
ยมบ้
าน
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
และผู้
มี
ผลงานดี
เด่
ทางด้
านวั
ฒนธรรม
รายชื่
อดั
งนี้
- ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
นายฉลาด ส่
งเสริ
- ผู้
มี
ผลงานดี
เด่
นฯ
นายณรงค์
พงษ์
ภาพ
นางคำ
�ปุ
น ศรี
ใส นายทิ
นกร อั
ตไพบู
ลย์
นายประดั
บ ก้
อนแก้
ว นายดวง วั
งสาลุ
นางปลั
งศรี
มู
ลศาสตร์
นางผ่
องศรี
ทองหล่
พระครู
พิ
พิ
ธประชานาถ
จั
งหวั
ดนครราชสี
มา อุ
บลราชธานี
และสุ
ริ
นทร์
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒ – ๗ ก.ค.
แถลงข่
าวการแสดงคอนเสิ
ร์
“๑๐๐ ปี
กาญจนะผลิ
น”
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๘ ก.ค.
คอนเสิ
ร์
ตเมื่
อเพลงพาไป
@
Sawalee
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย มู
ลนิ
ธิ
อุ
บลรั
ตน์
ในพระบรมราชิ
นู
ปถั
มภ์
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
และคุ
ณสวลี
ผกาพั
นธุ์
๒๖ – ๒๗ ก.ค.
วั
นภาษาไทยแห่
งชาติ
ประจำ
�ปี
๒๕๕๗
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๙ ก.ค.
การประชุ
มวิ
ชาการทางวั
ฒนธรรม
ระดั
บชาติ
“วิ
จั
ยวั
ฒนธรรม ครั้
งที่
๔”
พลั
งทางวั
ฒนธรรมในกระแสสั
งคม
อาเซี
ยน
ณ โรงแรม ดิ
เอมเมอรั
ลด์
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๐ ก.ค.
แถลงข่
าวการแสดงละครเวที
เรื่
อง “ในสวนฝั
น”
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กองทุ
นส่
งเสริ
มงานวั
ฒนธรรม
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๗ ก.ค.
โครงการศู
นย์
การเรี
ยนรู้
ทางวั
ฒนธรรม
ท้
องถิ่
นจั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
ณ ศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราช ตำ
�บลควนชะลิ
ก/
ตำ
�บลหน้
าถ้
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๑ – ๒๕ ก.ค.
ศิ
ลปิ
นอาเซี
ยนสั
ญจรสู่
ประชาคมอาเซี
ยน
: สื
บสานงานศิ
ลป์
ถิ
นมั
งกรสี
แคว
เผยแพร่
ศิ
ลปะแห่
งลุ่
มแม่
น้ำ
�เจ้
าพระยา
ณ มหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
ฏนครสวรรค์
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๖ – ๑๙ ม.ค.
พิ
ธี
ประกาศวรรณกรรมแห่
งชาติ
ณ ห้
องนิ
ทรรศการหมุ
นวี
ยน
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กองทุ
นส่
งเสริ
มงานวั
ฒนธรรม
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๑ ก.ค.
ศิ
ลปิ
นอาเซี
ยนสั
ญจรสู่
ประชาคมอาเซี
ยน
: สื
บสานงานศิ
ลป์
ถิ่
นอี
สานเมื
องดอกบั
งามเลิ
ศล้ำ
�เที
ยนพรรษา
ณ วิ
ทยาลั
ยอาชี
วศึ
กษา อุ
บลราชธานี
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑ – ๕ ก.ค.
การแสดงดนตรี
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
ประจำ
�ปี
๒๕๕๗
The Best from Movies with Artists
from London’s West End
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๖ ก.ค.
การสั
มมนาเพื
อสร้
างความเข้
าใจ
ในการดำ
�เนิ
นงานของเหรั
ญญิ
และเลขานุ
การสภาวั
ฒนธรรม
ในเขตกรุ
งเทพมหานคร
ณ โรงแรมเจ้
าพระยาปาร์
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
I...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120,121,122
Powered by FlippingBook