วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 99

99
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
เส้
นทางสายนี้
มี
ปราสาทส�
ำคั
ญหลายแห่
งตั้
งอยู่
เรี
ยกกั
นว่
“เส้
นทางชั
ยวรมั
น”” หรื
อเส้
นทางแห่
งธรรมกษั
ตริ
ย์
ผู้
ยิ่
งใหญ่
คื
อพระเจ้
าชั
ยวรมั
นที่
ทั้
งนี้
จุ
ดที่
นั
กโบราณคดี
ไทยสั
นนิ
ษฐานว่
าเป็
โรงพยาบาลชุ
มชน หรื
อ อโรคยศาลาจุ
ดแรก ที่
อยู
ในเขตแดน
ประเทศไทยปั
จจุ
บั
น คื
อกลุ
มปราสาทตาเมื
อน จั
งหวั
ดสุ
ริ
นทร์
ส่
วนอโรคยศาลาแห่
งที่
๑๗ หรื
อแห่
งสุ
ดท้
าของเส้
นทาง
ตั้
งอยู
ห่
างจากตั
วปราสาทพิ
มายไปทางทิ
ศตะวั
นออกเฉี
ยงใต้
นอกเขตก�
ำแพงเมื
องพิ
มาย ปั
จจุ
บั
นชาวบ้
านเรี
ยก “กุ
ฏิ
ฤาษี
ตามหลั
กฐานในศิ
ลาจารึ
กระบุ
ว่
า ปราสาทหิ
นพิ
มาย
สร้
างในรั
ชสมั
ยพระเจ้
าสุ
ริ
ยวรมั
นที่
๑ ซึ่
งทรงครองราชย์
พ.ศ.๑๕๔๕ – ๑๕๙๓ ตั
วปราสาทมี
ลั
กษณะเป็
นปรางค์
ที่
สร้
างถวายเป็
นที่
ประทั
บของเทพเจ้
าตามคติ
ฮิ
นดู
แต่
ใจกลางปรางค์
ประธานประดิ
ษฐานพระพุ
ทธรู
ปนาคปรก
ลวดลายแกะสลั
กหิ
นรอบปราสาทส่
วนใหญ่
เล่
าเรื
องมหากาพย์
ในศาสนาฮิ
นดู
เช่
น มหากาพย์
รามายณะ หรื
อ “รามเกี
ยรติ์
แต่
ภายในปราสาทส่
วนใหญ่
แกะสลั
กภาพพระพุ
ทธเจ้
า และ
พระโพธิ
สั
ตว์
ในศาสนาพุ
ทธฝ่
ายมหายาน อาทิ
พระโพธิ
สั
ตว์
ไตรโลกยวิ
ชั
ย ผู้
ขจั
ดความโลภ โกรธ หลงในใจมนุ
ษย์
ฯลฯ
จึ
งกล่
าวได้
ว่
า “พิ
มาย” เป็
นปราสาทหิ
นที่
สร้
าง
ถวายพระพุ
ทธเจ้
าของชาวมหายาน โดยจั
ดเป็
นศิ
ลปะเขมร
แบบ “บาปวน” (บา-ปวน) ซึ่
งเป็
นยุ
คก่
อนนครวั
I...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...122
Powered by FlippingBook