วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 104

104
พั
ฒนาการวั
ฒนธรรมอี
สานจากอดี
ตถึ
งปั
จจุ
บั
หากมองในแง่
พั
ฒนาการจะแบ่
งได้
เป็
น๒ช่
วงหลั
กๆ
ช่
วงแรกวั
ฒนธรรมประเพณี
ของชาวอี
สานก่
อนการพั
ฒนา
จะพบว่
า ประเพณี
หลายอย่
างเชื่
อมโยงกั
บวิ
ถี
ชี
วิ
ตความเชื่
ของผู
คนเป็
นหลั
ก ซึ่
งชาวอี
สานยึ
ดโยงประเพณี
กั
บความเชื่
ทางศาสนา อย่
างฮี
ตสิ
บสองก็
ยึ
ดโยงเอาตั
วแปรของ
ความเชื่
อตามแนวศาสนามาเป็
นแนวปฎิ
บั
ติ
เป็
นวิ
ถี
ชนบท
วิ
ถี
ชาวบ้
านจริ
งๆ พอถึ
งเดื
อนนี้
ต้
องปฎิ
บั
ติ
แบบนี้
พอถึ
ช่
วงนี้
ต้
องท�
ำอย่
างนี้
เพราะพ่
อแม่
เคยท�
ำมา หรื
อบรรพบุ
รุ
เคยท�
ำมา เชื่
อว่
า ถ้
าไม่
ท�
ำก็
ถื
อว่
าผิ
ดประเพณี
เช่
น ประเพณี
บุ
ญบั้
งไฟ ถ้
าไม่
จุ
ดก็
เกรงว่
าฝนจะไม่
ตก เพราะเชื่
อว่
า เทพเจ้
พระยาแถนบนฟ้
าบนสวรรค์
จะไม่
บั
นดาลน�้
ำ บั
นดาลฝนลงมา
เขาก็
ต้
องท�
ำ หรื
อประเพณี
บุ
ญผะเหวด เทศน์
มหาชาติ
บ้
านนี้
เคยท�
ำ คนเก่
าคนก่
อนเคยท�
ำ พอรุ
นลู
กรุ
นหลานไม่
ท�
ก็
ไม่
ได้
อย่
างนี้
เป็
นต้
น สิ
งเหล่
านี้
เป็
นวิ
ธี
คิ
ดที่
แสดงให้
เห็
โลกทั
ศน์
ของชาวอี
สาน ที่
มี
พุ
ทธศาสนาแบบชาวบ้
านมาเป็
ตั
วก�
ำหนดว่
า จะต้
องท�
ำอะไร
แต่
ในยุ
คหลั
ง หลั
งการพั
ฒนาชี
วิ
ตของคนอี
สาน
ก็
เปลี่
ยนไป เปลี่
ยนไปหมายถึ
ง ได้
รั
บอิ
ทธิ
พลจากความเจริ
เข้
ามา เทคโนโลยี
เข้
ามา คนอี
สานก็
อพยพไปอยู
ในเมื
อง
เช่
น ไปท�
ำงานที่
กรุ
งเทพ ผมคิ
ดว่
าคนอี
สานรุ
นใหม่
หรื
คนรุ
นหนุ
มสาวมาท�
ำงานเป็
นแรงงานในกรุ
งเทพได้
พบเจอ
บรรยากาศสิ่
งแวดล้
อมใหม่
ๆ วิ
ถี
ชี
วิ
ตที่
เป็
นสั
งคมเมื
องเลย
เพิ่
มขึ้
น หนุ
มสาวก็
จะไม่
อยู
กั
บบ้
านแล้
ว เพราะฉะนั้
นวิ
ถี
ชี
วิ
แนวปฏิ
บั
ติ
ก็
เปลี
ยนไป เช่
น เมื่
อก่
อนหนุ
มสาวพอถึ
งงาน
ฮี
ตสิ
บสองจะออกมาเป็
นคนฟ้
อนร�
ำ แต่
ทุ
กวั
นนี้
ต้
องจ้
าง
เพราะคนหนุ
มสาวไม่
มี
หากว่
ามี
ก็
เป็
นนั
กเรี
ยนในโรงเรี
ยน
วั
ยแรงงานเขาไปอยู
ที่
อื่
นกั
นหมด เพราะฉะนั้
นจึ
งเป็
การจ้
างมาแสดงมากกว่
าเป็
นประเพณี
ที่
แท้
จริ
ง เหมื
อน
เป็
นการจั
ดอี
เว้
นท์
ซะมากกว่
า นั่
นก็
ท�
ำให้
วิ
ถี
ชี
วิ
ตเปลี่
ยนไป
เมื่
อก่
อนคนอี
สานมี
ความผู
กพั
นกั
นหมดเหมื
อน
งานคุ
มหรื
องานของหมู
บ้
าน คุ
มวั
ดบ้
านโน้
น คุ
มวั
ดบ้
านนี้
แต่
ตอนนี้
จะมี
เรื่
องของการเมื
องท้
องถิ่
นเข้
ามาเกี่
ยวข้
อง
เพราะฉะนั้
นคนที่
ผลั
กดั
นงานทางด้
านวั
ฒนธรรมเหล่
านี้
ก็
กลั
บกลายเป็
นกลุ
มอบต. เทศบาลหรื
อเป็
นนั
กการเมื
องท้
องถิ่
ซึ่
งกลุ
มเหล่
านี้
จะมี
ผลประโยชน์
ทางการเมื
องเข้
ามาเกี่
ยวข้
อง
ในการส่
งเสริ
มประเพณี
ฉะนั้
นความเปลี่
ยนแปลงจาก
เมื่
อก่
อนที่
เป็
นวิ
ถี
ชี
วิ
ต และเชื่
อมโยงกั
บความเชื่
อทางศาสนา
เป็
นหลั
ก แต่
ในยุ
คหลั
งเรื่
องของแนวปฏิ
บั
ติ
อาจจะมี
อิ
ทธิ
พล
ของความเปลี่
ยนแปลงในสั
งคม หรื
อการภิ
วั
ฒน์
พั
ฒนาเข้
ามา
เกี่
ยวข้
องท�
ำให้
เกิ
ดการเปลี่
ยนแปลง แต่
อย่
างน้
อยคนอี
สานก็
ยั
มี
ความยึ
ดมั่
นถื
อมั่
นประเพณี
คื
อ ยั
งปฏิ
บั
ติ
ตามบรรพบุ
รุ
กั
นอยู่
แต่
วิ
ธี
คิ
ดของคนรุ่
นหลั
งอาจจะเปลี่
ยนไป
I...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,...122
Powered by FlippingBook