วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 105

105
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ปั
จจั
ยสำ
�คั
ญที
เข้
ามามี
ผลกระทบ
ต่
อความเชื
่อต่
างๆ ของคนอี
สาน
ปั
จจั
ยหลั
กที่
เห็
นได้
ชั
ดเจนในทุ
กวั
นนี้
ถ้
าจะโยง
กั
บการพั
ฒนาทุ
นทางวั
ฒนธรรมหรื
อการท�
ำให้
วั
ฒนธรรม
กลายเป็
นสิ
นค้
า เราจะพบว่
าประเพณี
อี
สานถู
กผลั
กดั
นหรื
ส่
งเสริ
มโดยหน่
วยงานภาครั
ฐ โดยเฉพาะเรื่
องการท่
องเที่
ยว
ซึ่
งชั
ดเจนมากขึ้
น การท่
องเที่
ยวในปั
จจุ
บั
นส่
งผลให้
เกิ
ดการรื้
อฟื
นประเพณี
เก่
าๆ ขึ้
นมาใหม่
จากที่
คนอี
สาน
บางกลุ
มชาติ
พั
นธุ
เคยเป็
นชนกลุ
มน้
อย ไม่
มี
ความภาคภู
มิ
ใจ
ในตนเอง เช่
น คนภู
ไท แถวสกลนคร นครพนม มุ
กดาหาร
หรื
อแม้
แต่
คนไทด�
ำ บ้
านนาป่
าหนาด จั
งหวั
ดเลย เมื่
อก่
อน
เขาก็
ต้
องปิ
ดบั
งตนเอง เนื่
องจากเขาเป็
นคนส่
วนน้
อย
แต่
ทุ
กวั
นนี้
ความแปลก ความไม่
เหมื
อนใครกลั
บกลายเป็
จุ
ดขาย คื
อ มั
นถู
กพั
ฒนามาตั้
งแต่
มี
ค�
ำว่
า “อะเมสซิ่
งไทยแลนด์
นั่
นเอง เพราะฉะนั้
นธรรมดาไม่
ได้
ต้
องมี
ความแปลก
ถึ
งจะขายได้
ส่
งผลให้
ความเป็
นชาติ
พั
นธุ
เล็
กน้
อยอื่
นๆ ในอี
สาน
ถู
กผลั
กดั
นขึ้
นมา เราจะเห็
นว่
า ภู
ไทเองทุ
กวั
นนี้
จะมี
วั
นภู
ไทโลก
นายกแต่
งชุ
ดภู
ไทมาเปิ
ดงานทุ
กปี
ที่
กาฬสิ
นธุ
เขาก็
แสดง
อั
ตลั
กษณ์
ความโดดเด่
นของเขา เพื่
อสร้
างจุ
ดขาย เพื่
การท่
องเที่
ยว เรื่
องของการท่
องเที่
ยวจึ
งเป็
นตั
วช่
วยผลั
กดั
ท�
ำให้
วั
ฒนธรรมอยู
ได้
คื
อ ถ้
าเราไม่
มองจนสุ
ดโต่
งเกิ
นไป
นะว่
า วั
ฒนธรรมมั
นต้
องแช่
แข็
ง มั
นต้
องเป็
นจารี
ตประเพณี
แต่
ถ้
าเรามองวั
ฒนธรรมว่
ามั
นมี
การปรั
บเปลี่
ยน ถ้
าไม่
เปลี่
ยนก็
ต้
องตาย เพราะฉะนั้
นเราอาจจะมองในเชิ
งบวก
ได้
ว่
า ภาครั
ฐเองก็
เป็
นหน่
วยงานที่
ช่
วยส่
งเสริ
มท�
ำให้
บรรยากาศประเพณี
ของชาวอี
สานมี
ความหลากหลาย
และมี
ความพยายามที่
จะรื
อฟื
นเอาสิ
งเก่
าๆ มาสร้
างใหม่
ให้
มี
ความโดดเด่
น แล้
วก็
เป็
นตั
วช่
วยผลั
กดั
นท�
ำให้
กลุ
มคน
ในชนบทรู
สึ
กภาคภู
มิ
ใจ ไม่
ทิ้
งรากเหง้
าวั
ฒนธรรมของตั
วเอง
ก็
คิ
ดว่
าเป็
นข้
อดี
ในเชิ
งบวก
ถ้
าพู
ดถึ
งกรณี
ของอี
สานกั
บประเทศเพื่
อนบ้
าน
ที่
อยู่
เป็
นอาณาบริ
เวณติ
ดกั
นจะมี
อยู่
๒ กลุ่
ม ทางด้
านฝั่
แม่
น�้
ำโขงก็
เป็
นสปป.ลาว แต่
ถ้
าติ
ดจั
งหวั
ดอุ
บล ศรี
ษะเกษ
บุ
รี
รั
มย์
สุ
ริ
นทร์
แถวๆ นี้
เป็
นประเทศกั
มพู
ชา ในกรณี
ลาวนี้
เราจะพบว่
า มั
นมี
แม่
น�้
ำโขงกั้
น คนอี
สานมี
วั
ฒนธรรมร่
วมกั
กั
บลาวแต่
ไหนแต่
ไรมา ภาษาก็
ถู
กจั
ดอยู
ในกลุ
มภาษาเดี
ยวกั
ประเทศลาวเป็
นประเทศเดี
ยวในโลกที่
คนไทยไปแล้
เราพู
ดภาษาไทย เขารู้
เรื่
อง เพราะฉะนั้
นมั
นเป็
นวั
ฒนธรรม
เดี
ยวกั
นระหว่
างลาวกั
บไทยอี
สาน เราพบว่
าหากเป็
ประเพณี
ฮี
ตสิ
บสองเป็
นชุ
ดความรู
อั
นเดี
ยวกั
น ทางโน้
ก็
มี
บุ
ญบั้
งไฟ มี
งานบุ
ญผะเหวด เทศน์
มหาชาติ
มี
สงกรานต์
มี
ออกพรรษาเข้
าพรรษาเหมื
อนกั
น เพราะฉะนั้
นเราจะเห็
นว่
มี
แนวความคิ
ดที่
ร่
วมกั
นอยู่
เมื่
อก่
อนคนอี
สานบางที
เรี
ยกตั
วเองก็
สั
บสน คื
ไปพู
ดกั
บคนไทยก็
ไทยอี
สาน บางที
ก็
พู
ดว่
าเป็
นลาวอี
สาน
เพราะฉะนั
นลาวกั
บอี
สานมั
นเป็
นวั
ฒนธรรมร่
วมกั
น ผมคิ
ดว่
หลายอย่
างในเชิ
งของความขั
ดแย้
ง ในช่
วงหลั
งอาจไม่
ค่
อยมี
เมื่
อเปิ
ดพรมแดน เปิ
ดประเทศภู
มิ
ภาคลุ
มแม่
น�้
ำโขง เปิ
ประชาคมอาเซี
ยนเพิ่
มเข้
ามา เราจะเห็
นว่
า การที่
สองประเทศ
พยายามที่
จะหาจุ
ดร่
วมกั
น เอื้
อประโยชน์
ซึ่
งกั
นและกั
เหมื
อนเปิ
ดประตู
อิ
นโดจี
น เป็
นเส้
นทางอี
สานที่
จะผ่
านไปยั
ประเทศเวี
ยดนาม ลาว กั
มพู
ชา เพราะฉะนั้
นหลายๆ อย่
าง
ไม่
ว่
าจะเป็
นเรื่
องของประเพณี
วั
ฒนธรรม มั
นก็
แลกเปลี่
ยนกั
หรื
อว่
าแบ่
งปั
นกั
นได้
ประเพณี
เป็
นตั
วเชื่
อมผู
คนเข้
าด้
วยกั
น คื
อ ทั้
งสองฝั
เหมื
อนลาวกั
บอี
สาน หลายคนอาจมองว่
าแม่
น�้
ำโขงทุ
กวั
นนี้
มั
นเป็
นเส้
นกั้
นเขตแดนระหว่
างไทยกั
บลาว แต่
ผู
คนที่
อยู
แถบนั้
นเขามี
ประเพณี
ร่
วมกั
น แข่
งเรื
อก็
แข่
งร่
วมกั
นในแม่
น�้
ำโขง
จุ
ดบั้
งไฟบ้
านนี้
คนฝั่
งโน้
นก็
มาเที่
ยวด้
วย เพราะฉะนั้
นผู้
คน
ในแถบนี้
จะไม่
มองแม่
น�้
ำโขงว่
าเป็
นเส้
นกั้
นเขตแดน แต่
เขา
จะมองว่
าเป็
นเส้
นเชื่
อมโยงระหว่
างสองฟากฝั่
งมากกว่
มองวั
ฒนธรรมอี
สาน
กั
บประเทศเพื
่อนบ้
าน
I...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...122
Powered by FlippingBook