วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 101

101
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ประตู
ทางเข้
าปรางค์
ประธาน แต่
ทั้
งนี้
นเรนทราทิ
ตย์
ก็
นั
บถื
เทพองค์
อื่
นด้
วย จึ
งมี
ภาพนารายณ์
บรรทมสิ
นธุ
(เล่
าเรื่
องการ
นอนของพระนารายณ์
ท�
ำให้
เกิ
ดพระพรหมขึ้
นมาท�
ำหน้
าที่
สร้
างโลก) อยู่
ในต�
ำแหน่
งต�่
ำกว่
า “ศิ
วะนาฏราช”
ความอลั
งการของเทวาลั
ยสี
ชมพู
บนปากปล่
อง
ภู
เขาไฟ ท�
ำให้
เกิ
ดค�
ำกล่
าวว่
า หากใครได้
ไปสั
มผั
สความยิ่
งใหญ่
อย่
างโอฬารของมหาปราสาทนครวั
ด แล้
วมิ
ได้
มาชม
ความงามอั
นละเอี
ยดอ่
อนของปราสาทพนมรุ
ง ก็
นั
บเป็
เรื่
องน่
าเสี
ยดายเป็
นยิ่
งนั
ก โดยเฉพาะในอนาคตอั
นใกล้
ที่
ประชาคมอาเซี
ยนจะสถาปนาขึ้
น การเดิ
นทางไปชม
ความยิ่
งใหญ่
ของปราสาทหิ
นในลาว ไทย และกั
มพู
ชา ก็
จะ
สะดวกสบายยิ่
งขึ้
ส่
วนปราสาทพนมรุ
ง อ�
ำเภอเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
จั
งหวั
ดบุ
รี
รั
มย์
สร้
างบนปากปล่
องภู
เขาไฟที่
ดั
บสนิ
ทแล้
เมื่
อหลายพั
นปี
ก่
อน โดยคั
ดสรรหิ
นทรายสี
ชมพู
มาสร้
าง
และยั
งมี
หลั
กฐานว่
าสลั
กเสลาลวดลายวิ
จิ
ตรบรรจงด้
วยฝี
มื
ช่
างหลวงจากราชส�
ำนั
ก ทั้
งนี้
เพราะผู
สร้
างเป็
นหน่
อเนื้
เชื้
อกษั
ตริ
ย์
เขมรยุ
ครุ
งเรื
องเมื
อราว ๙๐๐ ปี
ก่
อน ยิ่
งเข้
าไปเพ่
มองใกล้
ๆ ก็
ยิ่
งเห็
นลายละเอี
ยดของลวดลายพรรณพฤกษา
และภาพเทพปกรณั
ม (เรื่
องเล่
าเกี่
ยวกั
บเทพเจ้
าฮิ
นดู
)
ตระการตาไม่
แพ้
ฝี
มื
อช่
างแห่
งนครวั
ด ผู
แกะเกลาหิ
นทราย
อั
นแข็
งแกร่
งราวกั
บแกะไม้
หรื
อแกะเปลื
อกแตงโม และ
แกะละเอี
ยดแทบทุ
กตารางนิ้
ว จนนั
กประวั
ติ
ศาสตร์
ศิ
ลป์
ชาวฝรั่
งเศสประชดประเที
ยดว่
าเป็
นพวกลั
ทธิ
“รั
งเกี
ยจที่
ว่
าง”
การค้
นพบศิ
ลาจารึ
กของนั
กโบราณคดี
ท�
ำให้
เรา
รู
ว่
าชื่
อ “พนมรุ
ง” ในภาษาเขมรโบราณคื
อ “วฺ
นํ
มรุ
ง” (วะ-น�
ำ-รุ
ง)
แปลว่
าภู
เขาใหญ่
เทวาลั
ยแห่
งนี้
สร้
างโดย “นเรนทราทิ
ตย์
ราชนิ
กุ
ลเขมรผู
ปกครองดิ
นแดนอดี
ตภู
เขาไฟ ทรงเป็
เชื้
อพระวงศ์
สาย “มหิ
ธรปุ
ระ” วงศ์
เดี
ยวกั
บพระเจ้
าสุ
ริ
ยรวรมั
ที่
๒ กษั
ตริ
ย์
ผู
สร้
างปราสาทนครวั
ด ต่
างกั
นตรงที่
นครวั
ดสร้
าง
ถวายพระนารายณ์
แต่
พนมรุ
งสร้
างถวายพระศิ
วะ เนื่
องด้
วย
“นเรนทราทิ
ตย์
” นั
บถื
อพระศิ
วะเป็
นเทพสู
งสุ
ที่
ใจกลางปรางค์
ประธานปราสาทพนมรุ
งจึ
ประดิ
ษฐาน “ศิ
วลึ
งค์
บนฐานโยนี
” รู
ปเคารพพระศิ
วะและ
ศรี
อุ
มาเทวี
และยั
งมี
ภาพ “ศิ
วะนาฏราช” หรื
อพระศิ
วะทรง
ร่
ายร�
ำเพื่
อรั
กษาสมดุ
ลโลก ปรากฏอยู่
ที่
หน้
าบั
นเหนื
อกรอบ
ทั
บหลั
งนารายณ์
บรรทมสิ
นธุ์
I...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...122
Powered by FlippingBook