วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 112

112
สวธ. ชู
สาระคุ
ณค่
สื
บสานประเพณี
สงกรานต์
เป็
นประจ�
ำทุ
กปี
เมื่
อประเพณี
สงกรานต์
เวี
ยนมา
อี
กครั้
งโดย
กระทรวงวั
ฒนธรรม กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
(สวธ.)
ได้
จั
ดให้
มี
กิ
จกรรมส่
งเสริ
มคุ
ณค่
าสาระ เพื่
อสื
บสาน
ประเพณี
อั
นงดงามนี้
ให้
คงอยู่
อย่
างถู
กต้
อง ทั้
งในส่
วนกลางและ
ส่
วนภู
มิ
ภาค ซึ่
งได้
รั
บความสนใจจากประชาชนทุ
กเพศทุ
กวั
เข้
าร่
วมกิ
จกรรมแบบไทยเราอย่
างล้
นหลาม ไม่
ว่
าจะเป็
การจั
ดงาน
“สงกรานต์
เมษาผ้
าขาวม้
ารวมไทย อี
สานโฮแซว”
โดย
นายปรี
ชา กั
นธิ
ยะ ปลั
ดกระทรวงวั
ฒนธรรม
เปิ
ดเผยว่
การจั
ดงานสงกรานต์
ที่
สยามสแควร์
ในปี
นี้
กระทรวงวั
ฒนธรรม
โดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ได้
รั
บความร่
วมมื
ออย่
างดี
ยิ่
งจาก
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย ด�
ำเนิ
นการจั
ดงานสงกรานต์
ให้
คง
ความงดงามตามแบบแผนของประเพณี
ไทย ในชื่
อ “สงกรานต์
เมษาผ้
าขาวม้
ารวมไทย อี
สาน โฮแซว” ขึ้
น เพื่
อให้
คนไทย
และชาวต่
างชาติ
ได้
สั
มผั
สบรรยากาศงานสงกรานต์
ที่
ถู
กต้
อง
ตามประเพณี
โดยในปี
นี้
เป็
นการจั
ดงานสงกรานต์
ใน
บรรยากาศของภาคอี
สาน ผสมผสานมนต ์
เสน ่
ห ์
ของ
ผ้
าขาวม้
าไทย ซึ่
งจั
ดขึ้
นเมื่
อวั
นที่
๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ใจกลางสยามสแควร์
ในการนี้
นายชาย นครชั
ย อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
วั
ฒนธรรม
ได้
กล่
าวถึ
งความส�
ำเร็
จในการจั
ดงานว่
า ผู
เข้
าร่
วมงาน
ต่
างได้
สั
มผั
สกั
บขบวนแห่
มหาสงกรานต์
ที่
รวมเอกลั
กษณ์
ประเพณี
สงกรานต์
ของภาคอี
สานไว้
ในพาเหรดที่
ตระการตา
นอกจากนี้
ประชาชนยั
งได้
มี
ส่
วนร่
วมในกิ
จกรรมที่
สื
บสาน
ประเพณี
วั
ฒนธรรม ถ่
ายทอดคุ
ณค่
าความส�
ำคั
ญของภู
มิ
ปั
ญญาไทย
เช่
น การสรงน�้
ำพระ การรดน�้
ำขอพร ผู
ใหญ่
นิ
ทรรศการชุ
ดรดน�้
ขอพรสี่
ภาค การแสดงทางวั
ฒนธรรมที่
สนุ
กสนานและสวยงาม
โดยเป็
นการจั
ดงานที่
สร้
างสรรค์
ให้
เป็
นสงกรานต์
สี
ขาว เล่
นสาดน�้
กั
นอย่
างสุ
ภาพ แต่
งกายอย่
างเหมาะสม เน้
นเรื่
องความปลอดภั
ไร้
แป้
งและแอลกอฮอล์
ปริ
ทรรศน
ท 
วั
ฒนธรรม
I...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,...122
Powered by FlippingBook