วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 100

100
การถอดแบบท่
าศิ
วะนาฏราช จากหน้
าบั
นเหนื
อกรอบประตู
ทางเข้
าปรางค์
ประธาน โดยนั
กแสดงแสง เสี
ยง ปราสาทพนมรุ้
I...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...122
Powered by FlippingBook