วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 106

ในส่
วนของวั
ฒนธรรม
ด้
านอาหารการกิ
นของชาวอี
สาน
มี
การเปลี
่ยนและปรั
บตั
วอย่
างไร
อาหารการกิ
นของชาวอี
สานจะมี
ลั
กษณะเฉพาะ
หรื
อลั
กษณะเด่
น ท�
ำให้
เป็
นที่
รู
จั
กในวงกว้
าง เราจะพบว่
อาหารหลายอย่
างมั
นถู
กปรั
บเปลี่
ยน และถู
กแพร่
กระจายไป
ทั่
วประเทศ เช่
น ส้
มต�
ำ ลาบ เป็
นต้
น หากนึ
กถึ
งลาบคนทั่
วไป
จะไม่
นึ
กถึ
งลาบทางเหนื
อ แต่
เป็
นลาบทางอี
สาน ซึ่
งมี
ข้
าวคั่
มี
พริ
กป่
น หรื
อว่
าพวกอาหารปิ
งๆ ย่
างๆ จะนึ
กถึ
งอี
สาน นึ
กถึ
คอหมู
ย่
าง ไก่
ย่
าง อะไรแบบนี้
เนื่
องจากว่
าคนอี
สานอพยพ
ไปอยู
ในส่
วนกลาง พอคนไปอาหารการกิ
นก็
ตามไปด้
วย
ยิ่
งในกรุ
งเทพ หรื
อเมื
องใหญ่
ๆ อย่
าง พั
ทยา ภู
เก็
ต คนอี
สาน
อาศั
ยอยู่
เยอะ ผมคิ
ดว่
าอาหารก็
ไปกั
บคนนั่
นเอง
อาหารอี
สานเลยถู
กแต่
งเนื้
อแต่
งตั
วเสี
ยใหม่
กลาย
เป็
นร้
านอาหารขึ้
นห้
าง อย่
างเช่
น ย�
ำแซ่
บ แม้
แต่
การบิ
นไทย
ก็
ยั
งเสิ
ร์
ฟส้
มต�
ำ ที
เป็
นส้
มต�
ำแครอท ท�
ำเป็
นกระปุ
กๆ
เวลาเสิ
ร์
ฟก็
ให้
เขย่
า ฝรั่
งที
เป็
นเชฟเขามองอาหารอี
สานว่
เป็
นอาหารจานด่
วนของไทย เหมาะกั
บคนท�
ำงาน ส้
มต�
ำอยู
ข้
างถนนมี
ไก่
ย่
างที่
ย่
างรอไว้
เลย ไม่
ต้
องเอาไปอุ
นยุ
งยากอะไร
ท�
ำนองนี้
อาหารอี
สานจึ
งเปลี่
ยนหน้
าตาไปบ้
างตามยุ
คสมั
แต่
อาหารอี
สานนั้
นจะมี
ความแตกต่
างจาก
ภาคอื่
น คื
อ เขาจะไม่
มี
กะทิ
มะพร้
าวไม่
ค่
อยมี
เหมื
อนทางใต้
ไม่
ว่
าจะต้
มหรื
อแกงอี
สาน จะเป็
นแบบไม่
มี
กะทิ
หรื
อเน้
ไปที่
ย่
าง ไก่
ย่
าง ปลาดุ
กย่
าง ปลาย่
างมากกว่
า เพราะฉะนั้
จะมี
ความแตกต่
างจากที่
อื่
น อยู
พอสมควร ผมคิ
ดว่
วั
ฒนธรรมการกิ
น การบริ
โภคนั้
นเกี่
ยวโยงกั
บสภาพ
ภู
มิ
ศาสตร์
ของทางอี
สานด้
วย เนื่
องจากไม่
ใช่
เมื
องที
ติ
ดกั
ทะเล ไม่
ได้
มี
แม่
น�้
ำมากมาย ก็
ไม่
มี
อาหารทะเล จะมี
ก็
จาก
ป่
าไม้
มี
ไข่
มดแดง ซึ่
งไข่
มดแดงเองยั
งมี
การเปลี่
ยนแปลง
เดี๋
ยวนี้
ไข่
มดแดงมี
ราคาสู
ง จึ
งมี
นั
กธุ
รกิ
จท�
ำเป็
นฟาร์
มขึ้
นมา
เนื่
องจากมี
ความต้
องการสู
ง เขาก็
เลยท�
ำเป็
นฟาร์
ม ไข่
มดแดง
ก็
เปลี่
ยนไป เป็
นอาหารการกิ
นที่
เน้
นเชิ
งการตลาดเพิ่
มขึ้
ไม่
ใช่
เป็
นการด�
ำรงชี
วิ
ตเหมื
อนเมื่
อก่
อน
I...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...122
Powered by FlippingBook