วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 111

111
ที่
ได้
รั
บท�
ำให้
ทราบว่
าการปฏิ
บั
ติ
งานของแต่
ละสถาบั
นมี
ความแตกต่
างกั
นอย่
างชั
ดเจน กล่
าวคื
๑.
สถาบั
นการวิ
จั
ยแห่
งชาติ
เพื่
อทรั
พย์
สิ
นทาง
วั
ฒนธรรมโตเกี
ยว
ด�
ำเนิ
นการเผยแพร่
องค์
ความรู้
ที่
เป็
นผลของ
การวิ
จั
ยทั้
งแบบพื้
นฐานและแบบใช้
เทคโนโลยี
ชั้
นสู
งทางการวิ
จั
วิ
ทยาศาสตร์
ที่
เกี่
ยวข้
องกั
บทรั
พย์
สิ
นทางวั
ฒนธรรม อี
กทั้
งมี
การ
จั
ดเก็
บด้
วยการบั
นทึ
กโสตทั
ศน์
เพื่
อการอนุ
รั
กษ์
และการสื
บทอด
มรดกทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
รวมทั้
งยั
งเป็
นหน่
วยงานที่
ให้
ค�
ำแนะน�
ำการด�
ำเนิ
นการวิ
จั
ยให้
แก่
องค์
กรภาคประชาชน
ในท้
องถิ่
๒.
สถาบั
นการวิ
จั
ยแห่
งชาติ
เพื่
อทรั
พย์
สิ
นทาง
วั
ฒนธรรมนารา
ด�
ำเนิ
นงานเป็
นศู
นย์
กลางส�
ำคั
ญส�
ำหรั
บการ
วิ
จั
ยสถาปั
ตยกรรม วั
ตถุ
และวั
ฒนธรรมวิ
ถี
ชี
วิ
ตของญี่
ปุ
ในสมั
ยโบราณ และด�
ำเนิ
นการตรวจสอบวั
ตถุ
ทางวั
ฒนธรรม
ที่
เห็
นเด่
นชั
ด คื
อ สถาบั
นดั
งกล่
าวได้
มี
การก่
อสร้
างพระราชวั
ขึ้
นบนพื้
นที่
เดิ
มที่
ได้
มี
การขุ
ดค้
นขึ้
นมาตามแบบที่
ได้
จากการวิ
จั
และประชาพิ
จารณ์
จากผู
เชี่
ยวชาญทุ
กแขนงให้
ใกล้
เคี
ยงจาก
ของดั้
งเดิ
มและส่
งเสริ
มให้
มี
การใช้
ประโยชน์
ทางสั
งคมในปั
จจุ
บั
เช่
น มี
การจั
ดงานพิ
ธี
กรรมและเทศกาลตามที่
ปรากฏไว้
ในหลั
กฐาน
ทางประวั
ติ
ศาสตร์
๓.
ศู
นย์
การวิ
จั
ยระหว่
างประเทศส�
ำหรั
บมรดก
ทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
ในภู
มิ
ภาคเอเชี
ยแปซิ
ฟิ
เป็
หน่
วยงานที่
ค้
นคว้
าวิ
จั
ย สถานการณ์
ปั
จจุ
บั
นของมรดกทาง
วั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
โดยเฉพาะวั
ฒนธรรมที่
จ�
ำเป็
ต้
องอนุ
รั
กษ์
อย่
างเร่
งด่
วน สร้
างการมี
ส่
วนร่
วมในการท�
ำงาน
ร่
วมกั
นระหว่
างประเทศในเอเชี
ยแปซิ
ฟิ
ก และสนั
บสนุ
นการ
ด�
ำเนิ
นงานตามอนุ
สั
ญญาว่
าด้
วยการสงวนรั
กษามรดกทาง
วั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
ของยู
เนสโก
การแลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู
เรื่
องการบริ
หารจั
ดการและ
การปกป้
องคุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของประเทศ
ญี่
ปุ
นครั้
งนี้
ได้
สะท้
อนและสร้
างความตระหนั
กถึ
งการด�
ำเนิ
นงาน
ของประเทศไทยที่
จะต้
องสนั
บสนุ
นส่
งเสริ
มให้
หน่
วยงานจาก
ทุ
กภาคส่
วน ไม่
ว่
าจะเป็
นภาครั
ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เกิ
ดความร่
วมมื
ออย่
างชั
ดเจนและกว้
างขวางยิ่
งขึ้
น ในการร่
วมกั
อนุ
รั
กษ์
คุ
มครอง พั
ฒนาและต่
อยอดมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทาง
วั
ฒนธรรมตั้
งแต่
ระดั
บชุ
มชน ท้
องถิ่
น ไปจนถึ
งระดั
บชาติ
เพื่
ให้
เกิ
ดผลอย่
างเป็
นรู
ปธรรม และยั่
งยื
น นอกจากนี้
ประเทศไทย
ควรเร่
งผลั
กดั
นการตรากฎหมายว่
าด้
วยการคุ
มครองมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมหรื
อมรดกทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
อง
ไม่
ได้
เพื่
อให้
เป็
นมาตรการและเครื่
องมื
อที่
ส�
ำคั
ญส�
ำหรั
ภาครั
ฐ ท้
องถิ่
นและประชาชนในการคุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรมของตนต่
อไป
ทั้
งนี้
รายงานผลการแลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู
การบริ
หาร
จั
ดการมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมระหว่
างกรมส่
งเสริ
วั
ฒนธรรมและประเทศญี่
ปุ
นข้
างต้
น ท่
านที่
สนใจสามารถ
ดาวน์
โหลดฉบั
บเต็
มได้
จากเว็
บไซต์
/
subculture4
นิ
ทรรศการ “การอนุ
รั
กษ์
ทรั
พย์
สิ
นทางวั
ฒนธรรม
ด้
วยเทคนิ
คแบบดั้
งเดิ
มของญี่
ปุ่
น”
ภาพจ�
ำลองวิ
ถี
ชี
วิ
ตในพระราชวั
ง เมื
องนารา
เรี
ยนรู้
การศึ
กษาวิ
จั
ยการสร้
างแบบจ�
ำลอง
ศาลาว่
าการของพระจั
กรพรรดิ
เมื
องนารา
I...,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,...122
Powered by FlippingBook