วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 113

113
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ส�
ำหรั
บในส่
วนภู
มิ
ภาค สวธ. ได้
จั
ดโครงการ
“สื
บฮี
สานฮอยป๋
าเวณี
ปี
ใหม่
เมื
อง เวี
ยงกุ
มกาม”
ขึ้
น เมื่
อวั
นที่
๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในบริ
เวณพื้
นที่
วั
ดช้
างค�้
ำ เวี
ยงกุ
มกาม
อ�
ำเภอสารภี
จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
เพื่
อฟื
นฟู
และเผยแพร่
มรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมด้
านประเพณี
สงกรานต์
ล้
านนา
ที่
ก่
อให้
เกิ
ดความภาคภู
มิ
ใจกั
บชุ
มชนเวี
ยงกุ
มกาม และสนั
บสนุ
ให้
เกิ
ดการตระหนั
กรู
ในคุ
ณค่
าและสาระประเพณี
ท้
องถิ่
นที่
แท้
จริ
รวมทั้
งได้
เผยแพร่
ภาพลั
กษณ์
ที
ดี
ของประเพณี
ล้
านนา ให้
เป็
นที่
รั
บรู
อย่
างกว้
างขวางต่
อนั
กท่
องเที่
ยวชาวไทยและต่
างประเทศ
ที่
ได้
เดิ
นทางมาร่
วมเทศกาลสงกรานต์
ในพื้
นที่
จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
โดยมี
นายด�
ำรงค์
ทองสม รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เป็
นประธานเปิ
ดงาน
ภายในงานได้
จั
ดกิ
จกรรมสาธิ
ตต่
างๆ เช่
น การท�
เครื่
องสั
กการะ การท�
ำอาหารพื้
นเมื
อง การดาครั
วด�
ำหั
การแต่
งดาสะตวงส่
งเคราะห์
ปี
ใหม่
การท�
ำโคมท�
ำตุ
ง การนวด
ล้
านนา การจั
ดขั
นโตก เป็
นต้
น และมี
การจ�
ำลองบรรยากาศ
กาดหมั้
ว ผู
เข้
าชมงานได้
สั
มผั
สกั
บวิ
ถี
ชี
วิ
ตการกิ
นอยู
ของ
ชาวล้
านนาประกอบกั
บชมการแสดงต่
างๆที่
อ่
อนช้
อยของเมื
องเหนื
ทั้
งการแสดงสล้
อ ซอ ซึ
ง การแสดงฟ้
อนพื้
นเมื
อง การแสดงของ
ชุ
มชนเวี
ยงกุ
มกาม และกลองสะบั
ดชั
ย นอกจากนั้
นแล้
วยั
งได้
เชิ
ญชวนให้
ผู
สนใจและนั
กท่
องเที่
ยว ร่
วมท�
ำเครื
องสั
กการะ
ก่
อกองเจดี
ย์
ทราย การแต่
งหย้
องไม้
ค�้
ำสะหลี
นอกจากจะได้
สร้
างสรรค์
ผลงานแล้
วสิ่
งส�
ำคั
ญที่
ทุ
กคนได้
รั
บกลั
บไปก็
คื
อความรู
และความภาคภู
มิ
ใจในศิ
ลปวั
ฒนธรรมของชาวล้
านนาที่
สื
บทอด
มาอย่
างยาวนาน
และอี
กหนึ่
งกิ
จกรรมที่
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ได้
ให้
ความส�
ำคั
ญเสมอมาในช่
วงประเพณี
สงกรานต์
ก็
คื
อการจั
งานรดน�้
ำขอพรศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ผู
มี
ผลงานดี
เด่
นทาง
ด้
านวั
ฒนธรรม และผู
บริ
หารงานวั
ฒนธรรม เนื่
องในเทศกาล
สงกรานต์
ประจ�
ำปี
พ.ศ.๒๕๕๗
การจั
ดกิ
จกรรมดั
งกล่
าว
เพื่
อเป็
นต้
นแบบของเทศกาลสงกรานต์
ปี
ใหม่
ไทย มุ
งส่
งเสริ
ให้
ประชาชนได้
ตระหนั
กถึ
งคุ
ณค่
าความงดงามของประเพณี
สงกรานต์
ตามแบบวิ
ถี
ไทย โดยการรดน�้
ำขอพรผู
ใหญ่
นั้
ถื
อเป็
นการแสดงมุ
ทิ
ตาจิ
ตสะท้
อนถึ
งความกตั
ญญู
กตเวที
ก่
อให้
เกิ
ดสิ
ริ
มงคลแก่
ชี
วิ
ตโดยพรที่
ได้
รั
บจากผู
ใหญ่
ช่
วยสร้
าง
ขวั
ญและก�
ำลั
งใจในการด�
ำเนิ
นชี
วิ
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
มุ่
งหวั
งให้
การจั
ดกิ
จกรรมที่
ดี
งามเหล่
านี้
ได้
รั
บการสื
บสานจากคนรุ่
นใหม่
ซึ่
งเป็
นพลั
งส�
ำคั
ที่
จะผลั
กดั
นให้
สาระคุ
ณค่
าของวิ
ถี
ประเพณี
อั
นดี
งามของไทย
ได้
รั
บการส่
งต่
ออย่
างถู
กต้
อง เป็
นแบบอย่
างให้
คนรุ
นหลั
งได้
น�
ำไป
ปฏิ
บั
ติ
สื
บต่
อไป
I...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122
Powered by FlippingBook