วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 98

98
ในขณะที่
ปราสาทหิ
นพิ
มาย ปราสาทพนมรุ
ง และ
ปราสาทเมื
องต�่
ำในเขตแดนไทย ก็
ได้
รั
บการเสนอชื่
อเป็
แหล่
งมรดกทางวั
ฒนธรรมที่
อยู
ใน “บั
ญชี
รายชื่
อเบื้
องต้
น”
(Tentative List) ขององค์
การยู
เนสโกแล้
ว แต่
อยู่
ในระหว่
าง
รอการน�
ำเสนอต่
อคณะกรรมการมรดกโลกเพื่
อพิ
จารณาให้
เป็
นแหล่
งมรดกโลก ภายใต้
ชื่
“ปราสาทหิ
นพิ
มายและ
เส้
นทางวั
ฒนธรรม และปราสาทพนมรุ
งและปราสาท
เมื
องต�่
ำ” (Phimai, its Cultural Rout and the Associated
Temples of Phanomroong and Muangtam)
ทั้
งนี้
ปราสาทหิ
นทั้
งสามนี้
ตั้
งอยู่
ในแนวเส้
นทาง
อารยธรรมส�
ำคั
ญของภู
มิ
ภาคอุ
ษาคเนย์
-อาเซี
ยน ที่
เรี
ยกกั
ว่
“เส้
นทางชั
ยวรมั
น”
ตามพระนาม
“พระเจ้
าชั
ยวรมั
นที่
๗”
แห่
งอาณาจั
กรกั
มพู
ชา สมั
ยนครธม ทรงขึ้
นครองราชย์
พ.ศ.๑๗๒๔ -๑๗๖๓
ซึ่
งเป็
นยุ
คหลั
งนครวั
ด ทรงครองราชย์
เพี
ยง ๔๐ ปี
แต่
ทรงได้
รั
บการยกย่
องเป็
น “วี
รกษั
ตริ
ย์
” ผู
กอบกู
อาณาจั
กรเขมรจากการถู
กอาณาจั
กรจามปารุ
กราน แล้
ยั
งทรงขยายอาณาเขตของขอมออกไปกว้
างขวางยิ่
งกว่
กษั
ตริ
ย์
องค์
ใด
พระเจ้
าชั
ยวรมั
นที่
๗ ทรงนั
บถื
อศาสนาพุ
ทธ
นิ
กายมหายาน ศิ
ลาจารึ
กค้
นพบที่
ปราสาทพระขรรค์
ระบุ
ว่
ทรงก้
าวตามรอยธรรมกษั
ตริ
ย์
ผู
ยิ่
งใหญ่
คื
อพระเจ้
าอโศก
มหาราช ด้
วยการสร้
างวั
ดวาอารามมากมาย และยั
งทรง
มี
พระบรมราชโองการให้
สร้
างโรงพยาบาลชุ
มชน หรื
“อโรคยศาลา” ตามเส้
นทางเดิ
นทุ
กสายจากแว่
นแคว้
นที่
ไกลที่
สุ
ดที่
อยู
ภายใต้
พระราชอ�
ำนาจของพระองค์
พุ
งตรง
มายั
งเมื
องพระนครหลวง ศู
นย์
กลางของอาณาจั
กรเขมร
รวมทั้
งสิ
น ๑๐๒ แห่
ง รั
บรั
กษาโรคภั
ยให้
ผู
จาริ
กแสวงบุ
และประชาชนทุ
กชนชั้
ซึ่
งในจ�
ำนวนอโรคยศาลา ๑๐๒ แห่
งนั้
น จารึ
กระบุ
ว่
ามี
๑๗ แห่
งที่
โปรดให้
สร้
างบนเส้
นทางจากพระนครหลวง
(ยโสธรปุ
ระ) ผ่
านปราสาทพนมรุ
ง มุ
งตรงไปยั
งปราสาท
พิ
มาย ซึ่
งในยุ
คนั้
นเป็
นชุ
มชนที่
เจริ
ญมาก่
อนแล้
ว โดยตลอด
๑. ปราสาทหิ
นพิ
มาย
๒. ปราสาทพนมรุ้
๓. ปราสาทเมื
องต่ำ
๔. พระพุ
ทธรู
ปภายในปราสาทหิ
นพิ
มาย
๕. พระพุ
ทธรู
ปปางนาคปรก ศิ
ลปะเขมร
สมั
ยบายน ในปราสาทหิ
นพิ
มาย
๖. สถาปั
ตยกรรมรอบปราสาทหิ
นพิ
มาย
I...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...122
Powered by FlippingBook