วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 97

97
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
เทพอั
ปสร หรื
อเทพธิ
ดาผู
พิ
ทั
กษ์
เทวสถานไว้
โดยรอบ โดย
ให้
อาณาราษฎรยึ
ดถื
อว่
า ปรางค์
ประธานนั้
นเป็
นศู
นย์
กลาง
ของเมื
อง ที
จะต้
องเคารพสั
กการะและปกปั
กรั
กษาไว้
ให้
ดี
เพื่
อบ้
านเมื
องจะได้
สุ
ขสงบร่
มเย็
จึ
งกล่
าวได้
ว่
า ปราสาทหิ
นแต่
ละหลั
งก่
อเกิ
ดขึ้
ได้
ด้
วยพลั
งศรั
ทธาสู
งส่
ง และด้
วยภู
มิ
ปั
ญญาการก่
อสร้
าง
อั
นเลอเลิ
ศ ตั้
งแต่
ยุ
คที่
ยั
งไม่
มี
เทคโนโลยี
เครื่
องทุ่
นแรงอย่
าง
ในปั
จจุ
บั
น บางแห่
งมี
ขนาดใหญ่
โตระดั
บมหาปราสาท อาทิ
มหาปราสาทนครวั
ด ที่
ครั้
งหนึ่
งโลกเคยยกย่
องให้
เป็
น ๑
ใน ๗ สิ่
งมหั
ศจรรย์
ของโลกในรอบพั
นปี
และให้
สมญานาม
ว่
าเป็
น “พี
ระมิ
ดแห่
งเอเชี
ย” ก่
อนที่
องค์
การยู
เนสโกแห่
สหประชาชาติ
จะขึ้
นทะเบี
ยนเป็
น “มรดกโลกทางวั
ฒนธรรม
ของมวลมนุ
ษยชาติ
” เป็
นความภาคภู
มิ
ใจร่
วมกั
นของ
ชาวอุ
ษาคเนย์
หรื
ออาเซี
ยน
๑. บริ
เวณนครวั
๒. ปราสาทบายนสร้
างถวายพระโพธิ
สั
ตว์
ตามความเชื
อของศาสนาพุ
ทธ
๓. ภาพแกะสลั
กเทพอั
ปสร
I...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...122
Powered by FlippingBook