วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 96

96
ปราสาทหิ
ซึ่
งมิ
ได้
มี
สถานะเป็
นปราสาท
ราชวั
ง หรื
อที่
ประทั
บของกษั
ตริ
ย์
หากคื
อศาสนสถาน หรื
เทวาลั
ย หรื
อที่
ประทั
บของเทพเจ้
าในศาสนาฮิ
นดู
และ
พระโพธิ
สั
ตว์
ในศาสนาพุ
ทธ นิ
กายมหายาน ซึ่
งเป็
นสอง
ศาสนาที่
มี
บทบาทในราชส�
ำนั
กกั
มพู
ชา และอยู่
ในจิ
ตส�
ำนึ
ของชาวขะแมร์
ยุ
คนั้
น ด้
วยเหตุ
นี้
ปราสาทหิ
นที่
กระจายอยู่
ในกั
มพู
ชา ลาว และไทย จึ
งแบ่
งเป็
น ๒ ประเภทหลั
กคื
ปราสาทหิ
นที่
สร้
างถวายเทพเจ้
าในศาสนาฮิ
นดู
อาทิ
ปราสาทนครวั
ด สร้
างถวายพระวิ
ษณุ
เทพ หรื
พระนารายณ์
ปราสาทบาปวน (บา-ปวน) ปราสาทบั
นทายสรี
ปราสาทพระวิ
หาร รวมถึ
งปราสาทวั
ดพู
ในลาว ปราสาท
สด๊
กก๊
กธม และปราสาทศี
ขรภู
มิ
ในไทย สร้
างถวายพระศิ
วเทพ
หรื
อพระอิ
ศวร
อี
กประเภทหนึ่
ง คื
อปราสาทหิ
นที่
สร้
างถวาย
พระโพธิ
สั
ตว์
ในศาสนาพุ
ทธ นิ
กายมหายาน อาทิ
ปราสาทบายน
ศู
นย์
กลางอาณาจั
กรนครธม ปราสาทพระขรรค์
ปราสาท
ตาพรหม ในกั
มพู
ชา ปราสาทพิ
มาย ปราสาทเมื
องสิ
งห์
รวมถึ
งพระปรางค์
สามยอด ในประเทศไทย
แต่
ไม่
ว่
าจะสร้
างด้
วยแรงศรั
ทธาในศาสนาใด
ปราสาทหิ
นเหล่
านี้
ล้
วนมี
รากฐานจากภู
มิ
ปั
ญญาทาง
สถาปั
ตยกรรมเดี
ยวกั
น คื
อการสร้
างศาสนสถานบนภู
เขา
ที่
ถู
กสมมุ
ติ
ว่
าเป็
นเขาพระสุ
เมรุ
ภู
เขาศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
อั
นเป็
ที่
ประทั
บของเทพเจ้
า และเป็
นศู
นย์
กลางของโลกและจั
กรวาล
ตามคติ
ฮิ
นดู
ตั
วอย่
างที่
เห็
นได้
ชั
ด คื
อ ปราสาทวั
ดพู
ปราสาท
พระวิ
หาร ปราสาทพนมรุ
ง ฯลฯ หรื
อในกรณี
ที่
หาภู
เขา
อั
นเหมาะสมไม่
ได้
ก็
จะสร้
างศาสนสถานบนฐานเป็
นชั้
นๆ
แล้
วสมมุ
ติ
ว่
านั่
นเป็
นเขาพระสุ
เมรุ
จ�
ำลอง ตั
วอย่
างคื
ปราสาทนครวั
ด ปราสาทพิ
มาย ฯลฯ
แต่
ไม่
ว่
าจะสร้
างบนภู
เขาจริ
ง หรื
อจ�
ำลอง ก็
จะ
ออกแบบรู
ปทรงปราสาทเป็
นยอดแหลม ที่
เรี
ยกว่
ทรงปรางค์
แล้
วยึ
ดถื
อเอาปรางค์
องค์
สู
งที
สุ
ดเป็
นปรางค์
ประธาน ภายในเป็
นที่
ประดิ
ษฐานรู
ปเคารพ เช่
น เทวรู
หรื
อศิ
วลึ
งค์
ในศาสนาฮิ
นดู
ส่
วนปราสาทในศาสนาพุ
ทธ
มหายาน ก็
จะประดิ
ษฐานพระพุ
ทธรู
ปองค์
ส�
ำคั
ญไว้
ภายใน
ปรางค์
ประธาน อี
กทั้
งยั
งจ�
ำหลั
ก หรื
อสลั
กเสลาปรางค์
ด้
วย
ลวดลายวิ
จิ
ตรตระการตา บางปราสาทมี
การแกะสลั
กภาพ
ปราสาทวั
ดพู
สปป.ลาว
ภาพ: อดุ
ล ตั
ณฑโกศั
I...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...122
Powered by FlippingBook