วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 16

บทกาศครู
แล้
ว การแสดงมุ
งไปที่
เรื่
องราวที่
ผู
กขึ้
น หรื
อเรื่
องที่
เลื
อกน�
ำเสนอต่
อผู้
ชมการแสดง เนื้
อเรื่
องการแสดงมี
การผู
หรื
อแต่
งเรื่
องขึ้
นมาใหม่
เป็
นเรื่
องปั
จจุ
บั
นหรื
อเรื่
องที่
น่
จะเป็
นที่
นิ
ยมของผู
ชม ตั
วแสดงสวมเครื่
องแต่
งกายอย่
าง
โนราแบบแผนบ้
าง แต่
งตามสมั
ยนิ
ยมบ้
าง ซึ่
งด�
ำเนิ
นไปตาม
ท้
องเรื่
องที่
น�
ำออกแสดง ในด้
านวงดนตรี
ที่
บรรเลง
มี
เครื่
องดนตรี
แบบแผนบ้
าง หรื
อมี
การน�
ำเครื่
องดนตรี
สากล
เข้
าร่
วมบรรเลง คณะนั
กแสดงตามที่
กล่
าวนี
หลายคณะก็
ยั
คงเป็
นที่
นิ
ยมของชาวบ้
าน
ในด้
านศิ
ลปวั
ฒนธรรม โนรายั
งคงคุ
ณค่
า ความส�
ำคั
โดยเฉพาะด้
านศิ
ลปวั
ฒนธรรมที่
แสดงถึ
งมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรม มี
หน่
วยงาน สถาบั
นการศึ
กษาต่
างๆ ในหลาย
จั
งหวั
ดของภาคใต้
ได้
ให้
ความส�
ำคั
ญ จั
ดตั้
งชมรมโนรา จั
ดตั้
คณะส�
ำหรั
บการแสดง มี
การฝึ
กหั
ดให้
แก่
เยาวชนรุ
นใหม่
ได้
เรี
ยนรู
บางสถาบั
นการศึ
กษาเปิ
ดหลั
กสู
ตรในระดั
บวิ
ชาโทโนรา
วิ
ชาเอกโนรา ในระดั
บปริ
ญญา เช่
นในมหาวิ
ทยาลั
ยหลายแห่
ในภาคใต้
วิ
ทยาลั
ยนาฏศิ
ลป สถาบั
นบั
ณฑิ
ตพั
ฒนศิ
ลป์
กระทรวงวั
ฒนธรรม ชมรมและสถาบั
นการศึ
กษาแต่
ละแห่
I...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...IV
Powered by FlippingBook