วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 6

6
ความหมายและตำ�นานโนรา
ค�
ำว่
“โนรา”
นี้
มี
การใช้
ค�
ำแตกต่
างกั
น เช่
น โนรา
โนห์
รา โนราห์
มโนห์
รา มโนราห์
ศิ
ลปิ
นที่
แสดงโนรานิ
ยม
เรี
ยกเป็
นค�
ำสรรพนามน�
ำหน้
าทั้
งชายและหญิ
งว่
“โนรา”
เช่
น โนราขุ
นอุ
ปถั
ม์
นรากร (พุ
มเทวา) โนรายก ชู
บั
ว โนรา
แปลก ท่
าแค โนรากั
ญญา นาฏราช ฯลฯ การเรี
ยกขานโนรานี้
ในเอกสารหลายแห่
งกล่
าวถึ
งและมี
ความหมายเดี
ยวกั
นว่
ชาตรี
ละครชาตรี
หรื
อละครมโนห์
รา - ชาตรี
หรื
อมโนราห์
- ชาตรี
ไว้
ด้
วย ค�
ำเรี
ยกขานต่
างๆ ของการแสดงนี้
จึ
งมี
ความสั
มพั
นธ์
และสื่
อถึ
งความหมายของศิ
ลปะการแสดงโนรา
การศึ
กษาเรื่
องราวของโนรา จากต�
ำนานต่
างๆ
ข้
อเขี
ยนของนั
กวิ
ชาการ เช่
น ศาสตราจารย์
สุ
ธิ
วงศ์
พงศ์
ไพบู
ลย์
รองศาสตราจารย์
ภิ
ญโญ จิ
ตต์
ธรรม อาจารย์
พิ
ทยา บุ
ษยรั
ตน์
ข้
อวิ
เคราะห์
ของรองศาสตราจารย์
อุ
ดม หนู
ทอง อาจารย์
เยี
ยมยงสุ
รกิ
จบรรหาร เป็
นต้
น มี
ข้
อมู
ลส�
ำคั
ญคื
อข้
อสั
นนิ
ษฐาน
ที่
ว่
า ศิ
ลปะการแสดงโนราเข้
ามาสู
ภาคใต้
ระหว่
างสมั
ยศรี
วิ
ชั
ต่
อเนื่
องกั
บสมั
ยของพระเจ้
าจั
นทรภาณุ
กษั
ตริ
ย์
ผู
ครอง
อาณาจั
กรตามพรลิ
งค์
(นครศรี
ธรรมราช) พระองค์
เคยยกทั
ไปปราบและเข้
าครองลั
งกา ระหว่
าง พ.ศ. ๑๘๕๘ - ๒๐๕๑
ทรงรั
บพระพุ
ทธศาสนาลั
ทธิ
ลั
งกาวงศ์
(นิ
กายเถรวาท) เข้
ามา
เผยแพร่
ในอาณาจั
กรของพระองค์
ในต�
ำนานโนรา กล่
าวถึ
งเมื
องของกษั
ตริ
ย์
การลอยแพ
นางนวลส�
ำลี
เกาะกะชั
ง บริ
บทของเนื้
อหาคื
อเกาะต่
างๆ ซึ่
ปั
จจุ
บั
นอยู
ในพื้
นที่
โดยรอบทะเลสาบสงขลา มี
ความเกี่
ยวเนื่
อง
กั
บเมื
องพั
ทลุ
งและสทิ
งพระ (สทิ
งปุ
ระ) ดิ
นแดนแถบนี้
ในอดี
เป็
นส่
วนหนึ่
งของเมื
องพั
ทลุ
ง (เมื
องบางแก้
ว) ทั้
งต�
ำนานโนรา
ที่
ผู
กเป็
นค�
ำประพั
นธ์
ได้
ระบุ
ไว้
ว่
าโนราหรื
อชาตรี
เกิ
ดขึ้
นที่
เมื
องพั
ทลุ
“ก่
อเกื้
อก�
ำเนิ
คราเกิ
ดชาตรี
ปางหลั
งยั
งมี
เมื่
อครั้
งตั้
งดิ
บิ
ดาของเจ้
ชื่
อท้
าวโกสิ
นทร์
มารดายุ
พิ
ชื่
อนางอิ
นทรกรณี
ย์
ครองเมื
องพั
ทลุ
เป็
นกรุ
งธานี
บุ
ตรชายท่
านมี
ชื่
อศรี
สิ
งหร”
I,II,1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...IV
Powered by FlippingBook