วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 11

เพลงร้
องโนรา
การแสดงโนรามี
บทร้
องและการขั
บร้
องที่
ใช้
ภาษาไทยถิ่
นใต้
กลอนที
ใช้
ในการขั
บร้
องมี
๒ ลั
กษณะคื
กลอนผู
ก ในบทกลอนผู
กมี
๒ อย่
าง อย่
างแรกเป็
นบทที่
ใช้
มา
ตั้
งแต่
การฝึ
กหั
ดร�
ำโนรา เป็
นบทกาศครู
หรื
อบทไหว้
ครู
บทครู
สอน อย่
างที่
สองเป็
นบทที่
ผู
กขึ้
นของครู
หรื
อของ
ศิ
ลปิ
นโนราแต่
ละคณะส�
ำหรั
บใช้
ในการแสดง กลอนที่
ใช้
ใน
การขั
บร้
องอี
กลั
กษณะหนึ
งคื
อ กลอนด้
น กลอนลั
กษณะเช่
นนี้
ศิ
ลปิ
นโนราสามารถใช้
ไหวพริ
บปฏิ
ภาณอย่
างเต็
มที่
และย่
อม
เป็
นที่
ชื่
นชมของนั
กชมการแสดงโนรา
ศิ
ลปิ
นโนราใช้
ความสามารถในการขั
บร้
องควบคู
ไปกั
บการร�
ำและตี
บทให้
สั
มพั
นธ์
กั
น โดยมี
ลู
กคู
(นั
กดนตรี
)
ท�
ำหน้
าที่
เป็
นลู
กคู่
ร้
องรั
บ ร้
องทวนค�
ำ ประสานกั
บการตี
ทั
กลอง โหม่
ง ฉิ่
งและแตระ เพลงร้
องโนราใช้
ค�
ำกลอนประเภท
กลอนสี่
กลอนหก กลอนแปด แนวเพลงร้
องโนรา เช่
เพลงหน้
าแตระ หรื
อเรี
ยกว่
าบทร่
ายแตระ เพลงลั
กษณะนี้
มี
ส่
วนเน้
นที
การขั
บร้
องโดยใช้
แตระเป็
นเครื่
องก�
ำกั
บจั
งหวะ
เพี
ยงอย่
างเดี
ยว เพลงอื่
นๆ เช่
น เพลงขานเอ เพลงทั
เป็
นต้
ดนตรี
และเพลงของโนรา
การแสดงโนราที่
มี
ทั้
งความสนุ
กและให้
ความสุ
ขแก่
ผู
ชมนั้
นนอกจากท่
าร่
ายร�
ำของศิ
ลปิ
นโนรา การตี
บทการด�
ำเนิ
เรื่
องราวตามท้
องเรื่
องแล้
ว ดนตรี
โนราจั
ดเป็
นองค์
ประกอบ
ส�
ำคั
ญในการสร้
างสี
สั
น ให้
แก่
การแสดง นั
กดนตรี
ของวงโนรา
เรี
ยกกั
นในวงการโนราว่
า “ลู
กคู
” ความหมายของลู
กคู
จึ
งมี
ความหมายคื
อ ความหมายที่
เป็
นนั
กดนตรี
และอี
กความหมาย
คื
อ ผู
ท�
ำหน้
าที
ร้
องรั
บตามค�
ำและท�
ำนองของศิ
ลปิ
นโนรา
วงดนตรี
โนรามี
เครื่
องดนตรี
ประสมวง คื
อ ปี
ยอด ๑ เลา ทั
บ๒ ใบ
กลอง ๑ ใบ โหม่
ง ๑ หี
บ ฉิ่
ง ๑ คู่
และแตระ ๑ คู่
I...,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...IV
Powered by FlippingBook