วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 20

20
แขก
กลุ
มชาวบ้
านก�
ำลั
งรอชมตอนต่
อไปของการแสดง
ลิ
เกป่
า ซึ่
งปกติ
มั
กจะมี
ตั
วละครหลั
กๆ ทั้
งหมด ๔ ตั
ว คื
อ แขก
ยาหยี
เจ้
าเมื
อง และเสนา แต่
ละตั
วแสดงจะมี
เอกลั
กษณ์
พิ
เศษในการแต่
งกาย
ผู้
แสดงเป็
น “แขก” นุ่
งกางเกงขายาว นุ่
งผ้
าโสร่
(ผ้
าถุ
ง) ไว้
ข้
างนอกยาวเพี
ยงเข่
า ใส่
เสื้
อแขนยาว สวมหมวก
สวมแว่
นตาด�
ำ ติ
ดหนวดเครารุ
งรั
ง แขวนสร้
อยหลายเส้
เอกลั
กษณ์
ที่
โดดเด่
นคื
อท่
าเต้
นที่
แปลกตา ประกอบกั
บการ
ว่
าบทที่
ไพเราะและแปลกหู
ที่
ส�
ำคั
ญแขกคื
อตั
วเดิ
นเรื่
องของ
การแสดงลิ
เกป่
า ถั
ดมาคื
อ “ยาหยี
” แต่
งตั
วคล้
ายชาวมลายู
มุ
สลิ
มชายแดนใต้
สวมเสื้
อลู
กไม้
แขนยาว นุ่
งผ้
าปาเต๊
ะ และ
ใส่
ผ้
าคุ
มฮี
ญาบ ตั
วแสดงยาหยี
ในบางคณะจะแต่
งกายด้
วย
ชุ
ดไทยประยุ
กต์
ยาหยี
เป็
นตั
วละครที่
ส�
ำคั
ญของการแสดงลิ
เกป่
อี
กตั
วหนึ่
ง มี
ความโดดเด่
นด้
วยการว่
าบทที่
ไพเราะน่
าฟั
และความน่
าสนใจอี
กอย่
าง คื
อ ชุ
ดที่
สวมใส่
มี
ความสวยงาม
เป็
นเอกลั
กษณ์
เฉพาะตั
ส�
ำหรั
บ “เสนา” จะแต่
งตั
วแบบคนรั
บใช้
นุ
งกางเกง
ขายาวลายลู
กไม้
สวมเสื้
อธรรมดา ใส่
หมวกคล้
ายตั
วตลก
และเอกลั
กษณ์
โดดเด่
นของความเป็
นตั
วตลกที่
สื่
อออกมา
โดยสี
หน้
า ท่
าทาง และค�
ำพู
ด จึ
งเป็
นตั
วละครที่
มี
ผู
คน
ชื่
นชอบมากสุ
ดท้
ายคื
อ “เจ้
าเมื
อง” แต่
งตั
วด้
วยชุ
ดไทยประยุ
กต์
ดั
ดแปลงให้
คล้
ายกั
บชุ
ดข้
าราชการของไทยในสมั
ยก่
อน
อาจสวมเสื
อราชประแตนนุ
งผ้
าม่
วง เจ้
าเมื
องเป็
นตั
วละคร
ที่
มี
บทบาทส�
ำคั
ญรองลงมาจากตั
วแขก
ภาพการแสดงเบื้
องหน้
าได้
สะท้
อนให้
เห็
นว่
า ทุ
กอย่
าง
ที่
ก�
ำลั
งด�
ำเนิ
นอยู
ถู
กลงมื
อท�
ำด้
วยใจ ผ่
านความรั
กความผู
กพั
ที่
มี
ต่
อกั
น โดยมี
การแสดงลิ
เกป่
าเป็
นแกนร้
อยรั
ดหั
วใจผู
คน
และด้
วยเหตุ
ที่
สมาชิ
กคณะลิ
เกป่
าชุ
ดนี้
ส่
วนใหญ่
เป็
ผู
เฒ่
าสู
งวั
ย สมาชิ
กที่
อายุ
น้
อยสุ
ดเกื
อบ ๖๐ ปี
หรื
อมากสุ
ก็
เฉี
ยด ๙๐ ปี
ท�
ำให้
ลิ
เกป่
าคณะนี้
ได้
รั
บฉายาว่
า “ลิ
เกป่
าพั
นปี
นั่
นคื
อภาพจ�
ำที่
ข้
าพเจ้
ามี
โอกาสได้
สั
มผั
สการแสดง
“ลิ
เกป่
า” อย่
างใกล้
ชิ
ดเป็
นครั้
งแรกในชี
วิ
หลั
งจบการร้
องเพลงเกริ่
นแล้
ว จึ
งถึ
งเวลาของการ
“ออกแขก” ไม่
ว่
าจะ “แขกขาว” หรื
อ “แขกแดง” ซึ่
งจะผลั
ดกั
ออกมาในชุ
ดแต่
งกายและการแสดงท่
าทาง ตลอดจนส�
ำเนี
ยง
พู
ดเลี
ยนแบบแขกอิ
นเดี
ยแทบทุ
กอย่
าง พร้
อมท�
ำท่
าเต้
และร้
องประกอบ มี
เสี
ยงลู
กคู
ร้
องรั
บไปด้
วย จากนั้
นผู
ออก
มาบอกเรื่
องจึ
งปรากฏ แล้
วการแสดงก็
เริ่
มขึ้
น...
ภาพเบื้
องหน้
าของผู้
ชมมากหน้
าหลายตาทุ
กเพศ
ทุ
กวั
ย ทั้
งเด็
กและผู
ใหญ่
ในขณะนี้
ที
ต่
างจู
งมื
อลู
กหลานมา
นั่
งชมการแสดงในลานวั
ดของชุ
มชน คื
อ กลุ
มคนชราใน
หมู
บ้
านต�
ำบลลี
เล็
ด เกื
อบ ๑๐ คน ซึ่
งล้
วนแล้
วแต่
สู
งวั
ด้
วยอายุ
และหน้
าตาในชุ
ดแต่
งกายตระการตาแบบบ้
านๆ
ภายใต้
การน�
ำของ ‘ตาพ่
วง ศรี
เพชรพู
ล’ อดี
ตพระเอกลิ
เกป่
ที่
ได้
ชั
กชวนชาวบ้
านวั
ยชรากลุ
มหนึ่
งในหมู
บ้
าน มารวมตั
กั
นในชื่
อ “คณะพ่
วง ศรี
วิ
ชั
ย ศิ
ลปบั
นเทิ
ง” เพื่
อถ่
ายทอดวิ
ชา
การแสดงและสื
บสานอนุ
รั
กษ์
การแสดงลิ
เกป่
าที่
ตนรั
กและ
ผู
กพั
น กระทั่
งสามารถออกไปท�
ำการแสดงตามที่
ต่
างๆ โดย
ไม่
ค�
ำนึ
งถึ
งรายได้
และสั
งขาร เช่
นการแสดงที่
ก�
ำลั
งจะเริ่
มต้
ณ เวลานี้
I...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...IV
Powered by FlippingBook