วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 22

22
แต่
จะคงส�
ำเนี
ยงเสี
ยงพู
ดกั
นไว้
บ้
าง และค�
ำว่
าดิ
เกร์
ก็
เพี้
ยนมา
เป็
นลิ
เกหรื
อยี่
เก ของภาคกลางไทยเรา
อย่
างไรก็
ตาม อี
กกระแสหนึ่
งบ้
างว่
า หากพิ
จารณา
จากเครื่
องดนตรี
ประกอบการแสดงลิ
เกป่
าที่
ใช้
ประโคม
ประกอบการเล่
น โดยเฉพาะร�
ำมะนา ท�
ำให้
มี
การสั
นนิ
ษฐาน
ว่
า การเล่
นลิ
เกป่
าอาจจะได้
รั
บแบบอย่
างมาจาก “มลายู
เพราะมลายู
มี
กลองชนิ
ดหนึ่
งเรี
ยกว่
า “ระบานา” (Rebana) ซึ่
มี
ส�
ำเนี
ยงคล้
ายกั
บร�
ำมะนาของไทย และทุ
กวั
นนี้
การแสดงหนึ่
ของชาวมลายู
ก็
คื
อ “ดิ
เกร์
ฮู
ลู
” นั่
นเอง
ลิ
เกป่
า เคยแพร่
หลายอยู
ในหลายพื
นที่
โดยเฉพาะ
ในจั
งหวั
ดนครศรี
ธรรมราชและพั
ทลุ
ง มี
การแสดง
ในเกื
อบทุ
กงาน เช่
นงานแต่
งงานบวชนาคงานวั
ดงานศพฯลฯ
โรงส�
ำหรั
บแสดงมี
ลั
กษณะคล้
ายกั
บโรงมโนห์
รา คื
อ ปลู
กเป็
รู
ปสี่
เหลี่
ยมขนาดกว้
างและยาวเท่
าๆ กั
บโรงมโนห์
รา มี
หลั
งคา
ยกพื้
นหรื
อไม่
ยกพื้
นก็
ได้
ใช้
เสื่
อปู
หน้
าโรงโปร่
งทั้
งสามด้
าน
ตรงกลางมี
ฉากหรื
อม่
านกั้
น ส่
วนหลั
งโรงใช้
เป็
นที่
แต่
งตั
วและ
เก็
บเครื่
องใช้
ไม้
สอย ตะเกี
ยงที่
ใช้
เป็
นตะเกี
ยงเจ้
าพายุ
หรื
ไม่
ก็
ใช้
ไต้
จุ
ดช่
วย ส่
วนเครื่
องดนตรี
ที่
ใช้
ประกอบการแสดง
ประกอบด้
วย กลองร�
ำมะนา ๒-๓ ใบ ฉิ่
ง ๒ คู
กรั
บ ๑ คู
ปี
ชวา
กลองทั
ด โหม่
ง ฆ้
อง และระนาด
การแต่
งกายของตั
วแสดงส่
วนใหญ่
จะแต่
งกั
ตามสบายเท่
าที่
มี
มี
มากแต่
งมาก มี
น้
อยแต่
งน้
อย แล้
วแต่
ผู
แสดงเป็
นตั
วพระเอกและนางเอก หากเป็
นตั
วตลกหรื
เสนาอ�
ำมาตย์
มั
กแต่
งกายอย่
างง่
ายๆ คื
อไม่
สวมเสื้
อ นุ
งผ้
าถุ
แต้
มหน้
าทาคิ้
วให้
ดู
แล้
วน่
าขั
น เรื่
องที่
ลิ
เกป่
านิ
ยมเล่
นกั
นมาก
ได้
แก่
วรรณคดี
เก่
าๆเช่
นอิ
เหนา โคบุ
ตรสุ
วรรณหงส์
ลั
กษณวงศ์
เป็
นต้
น หรื
อไม่
ก็
เป็
นเรื่
องที่
แต่
งขึ้
นเองตามยุ
คสมั
ยนิ
ยม ส่
วน
ภาษาที่
ใช้
ไม่
ว่
าจะเป็
นบทร้
องหรื
อบทเจรจา ภาษามาลายู
ปนภาษาไทยท้
องถิ่
น แต่
หากเป็
นตั
วเอกทั้
งฝ่
ายหญิ
งฝ่
ายชาย
จะใช้
ภาษาที่
ชาวพื้
นเมื
องเรี
ยกว่
าภาษาข้
าหลวง คื
อเป็
ภาษากลาง แต่
ส�
ำเนี
ยงพู
ดแปร่
งๆผิ
ดๆถู
กๆหรื
อที่
เรี
ยกกั
นว่
“พู
ดส�
ำเนี
ยงทองแดง” มี
การตั้
งเป็
นข้
อสั
งเกตว่
า ช่
วงที่
ผ่
านมา
การเล่
นลิ
เกป่
าในพื้
นที่
ภาคใต้
แทบหาชมไม่
ได้
อี
กแล้
วด้
วย
เหตุ
ผลหลายประการ ทั้
งความน่
าสนใจกว่
าของลิ
เกภาคกลาง
หรื
อด้
วยเนื้
อนั
ยความเป็
นลิ
เกป่
าเองซึ่
งผู
แสดงส่
วนใหญ่
ไม่
ได้
ยึ
ดการแสดงเป็
นอาชี
พหลั
ก จึ
งค่
อยๆ เสื่
อมหายไป
เพราะความจริ
งแล้
วลิ
เกป่
าเป็
นการแสวงหาความสนุ
กสนาน
ยามว่
างงานของคนบ้
านนาป่
าเขา การแสดงแต่
ละครั้
มี
การรวมกลุ
มกั
นอย่
างหลวมๆ รายได้
จากการแสดง
ไม่
แน่
นอน แล้
วแต่
ข้
อตกลงกั
บเจ้
าภาพ
แต่
ครั้
งหนึ่
งเคยมี
กรณี
ศึ
กษาที
น่
าสนใจ เมื่
อมี
คนรุ
นใหม่
กลุ
มหนึ่
งลุ
กขึ้
นมาพยายามใช้
“ลิ
เกป่
า” เป็
นสื่
การแสดง เพื่
อจุ
ดกระแสเรื่
องการอนุ
รั
กษ์
ธรรมชาติ
และ
สิ่
งแวดล้
อม รวมถึ
งการมุ
งสานต่
อศิ
ลปะการแสดงประเภทนี
ในโลกสมั
ยใหม่
ที่
นั
บวั
นมี
แต่
จะสู
ญหายไป ร่
วมกั
บคณะลิ
เกป่
รุ่
นเก่
าที่
พยายามสื
บสานต่
อศิ
ลปะการแสดงประเภทนี้
I...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...IV
Powered by FlippingBook