วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 12

12
บทกลอนโนรา
บทกาศครู
(ไหว้
ครู
) ของครู
สระ
สอนรำ
ครู
ให้
ข้
ารำ
�สิ
บสองท่
ปลดปลงลงมา
ให้
รำ
�เป็
นท่
าต่
างกั
แม่
ลายกนกเอ๋
ยกไว้
ให้
เป็
นเครื
อวั
ลย์
รำ
�เป็
นท่
าต่
างกั
เรี
ยกว่
าแมงมุ
มชั
กใย
พระราชหงส์
ทอง
ลอยละล่
องอยู่
กลางสระใหญ่
ล่
องมาล่
องไป
ในฝั่
งแม่
น้ำ
�พระคงคา
นี่
แลทองร้
อยชั่
จะรำ
�ท่
าช้
างประสานงา
รำ
�ท่
ากิ
นนรา
จะลงเล่
นน้ำ
�ในสาคร
บ้
างก็
เก็
บเอาดอกไม้
มาร้
อยเป็
นเครื่
องอาภรณ์
นี่
แหละคุ
ณครู
สอน
ทำ
�นองพ่
อขุ
นสั
ทธา
พ่
อขุ
นสั
ทธาแก่
คราแลไม่
มี
ไปเลยมา
รำ
�วั
นละสิ
บสองท่
สอนให้
จำ
�จิ
ตจำ
�ใจ
พ่
อขุ
นสั
ทธา
แกรำ
�แต่
ท่
าผิ
งไฟ
สอนให้
จำ
�จิ
ตจำ
�ใจ
สอนให้
โนราสิ้
นทั้
งหลาย ฯ
(ธนิ
ต อยู่
โพธิ์
๒๕๑๖:๓๕๘)
เครื่
องแต่
งกายโนรา
เสน่
ห์
ที่
สร้
างความสวยงามอย่
างเป็
นเอกลั
กษณ์
ของโนราคื
อเครื
องแต่
งกาย ความโดดเด่
นของเครื่
องแต่
งกาย
ที่
มี
สี
สั
นและสะท้
อนเครื่
องแต่
งกายของกษั
ตริ
ย์
โบราณ
แห่
งอาณาจั
กรศรี
วิ
ชั
ยต่
อเนื่
องมายั
งอาณาจั
กรตามพรลิ
งค์
นั้
บ่
งบอกความส�
ำคั
ญที่
เชื่
อมโยงจากต�
ำนานซึ่
งกล่
าวขานว่
ท้
าวทศวงศ์
พระราชทานเครื่
องต้
นอย่
างกษั
ตริ
ย์
ให้
พระเทพสิ
งหร
พระยาสายฟ้
าฟาดพระราชทานเครื่
องต้
นส�
ำหรั
บเป็
เครื่
องแต่
งกายโนราให้
เป็
นขุ
นศรี
สั
ทธา หรื
อพระยาสายฟ้
าฟาด
เปลื
องเครื่
องทรงและถอดมงกุ
ฎให้
ท้
าวเทพสิ
งหร (อจิ
ตกุ
มาร)
ส�
ำหรั
บใช้
ร�
ำโนรา เครื่
องแต่
งกายโนราจึ
งมี
เครื่
องยอดส�
ำหรั
สวมศี
รษะ เครื่
องลู
กปั
ด สนั
บเพลา หางหงส์
พร้
อมไปด้
วย
ความวิ
จิ
ตรงดงาม
เครื่
องแต่
งกายโนราส�
ำหรั
บโนราใหญ่
หรื
ครู
โนรา หรื
อนายโรง หรื
อหั
วหน้
าคณะ ประกอบด้
วย เทริ
เครื่
องลู
กปั
ดที่
ร้
อยเป็
นแถบ เป็
นแผง และเป็
นส่
วนประกอบ
ของเครื่
องประดั
บกายโนรา เครื่
องแต่
งกายโนรามี
สายสั
งวาล
ปี
กนกแอ่
น (ปี
กเหน่
ง) หางหงส์
(ปี
ก) ปั
นเหน่
ง ทั
บทรวง
ประจ�
ำยาม หั
วบ่
า (ผ้
าร้
อยลู
กปั
ดส�
ำหรั
บประดั
บบ่
า) ปิ้
งคอ
ปิ
งโพก ผ้
านุ
ง ผ้
าห้
อย หน้
าผ้
า (ชายไหว) พานอก เหน็
บเพลา
(สนั
บเพลา - กางเกง) ผ้
าหน้
าเพลา ก�
ำไลต้
นแขน - ปลายแขน
ก�
ำไลมื
อ ก�
ำไลเท้
า และเล็
บ (ใช้
สวมนิ้
วมื
อข้
างละ ๔ นิ้
ว เว้
นิ้
วหั
วแม่
มื
อ) ส�
ำหรั
บตั
วแสดงอื่
นๆมี
หน้
าพรานที่
ขุ
ดแต่
งจากไม้
แต่
งหน้
าอย่
างหน้
ากากทาสี
แดงเข้
ม เขี
ยนคิ้
ว หนวด และลู
กตา
ส่
วนบนติ
ดผ้
าหรื
อไหมพรมเพื่
อแทนสี
ผม มี
เส้
นยางพารา
ส�
ำหรั
บใช้
รั
ดหน้
าพรานเข้
ากั
บศี
รษะของศิ
ลปิ
นนั
กแสดง
บางคณะมี
หน้
ากากทาสี
(ตั
วแสดง)
I...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...IV
Powered by FlippingBook