วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 21

21
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
ยาหยี
เสนา
เนิ่
นนานมาแล้
ว ไม่
มี
ใครทราบว่
า “ลิ
เกป่
า” หรื
“ลิ
เกร�
ำมะนา” หรื
อ “ลิ
เกบก” ซึ่
งเป็
นการละเล่
นพื้
นเมื
อง
ชาวปั
กษ์
ใต้
ของไทยที่
น่
าสนใจ เป็
นที่
นิ
ยมกั
นมากแถบพื้
นที่
จั
งหวั
ดพั
ทลุ
ง นครศรี
ธรรมราช หรื
อภาคใต้
ทั่
วไป เช่
น ระนอง
กระบี่
ตรั
ง สงขลา หรื
อสตู
ล มี
มาหรื
อปรากฏตั้
งแต่
เมื่
อใด
เพี
ยงได้
รั
บการบอกเล่
าจากคนเฒ่
าคนแก่
รุ
นเก่
าๆ ว่
พื้
นที่
ภาคใต้
แทบทุ
กหมู
บ้
านเคยมี
คณะลิ
เกป่
าแสดงให้
คน
ในชุ
มชนได้
รั
บชม สะท้
อนกระแสนิ
ยมลิ
เกป่
าในครั้
งนั
นว่
ไม่
ธรรมดาที
เดี
ยว
กล่
าวกั
นว่
า ลิ
เกป่
าเป็
นมหรสพการแสดงการละเล่
ตั้
งแต่
ครั้
งอดี
ต ได้
รั
บอิ
ทธิ
พลทางวั
ฒนธรรมจากแขกเปอร์
เซี
ที่
เดิ
นทางไปค้
าขายยั
งดิ
นแดนและแคว้
นต่
างๆ ยุ
คที่
ตะวั
นออกกลางรุ
งเรื
อง ภาษาเปอร์
เซี
ย จะเป็
นภาษาที่
ใช้
กั
แพร่
หลายในอ่
าวเบงกอล ทั้
งน�
ำศิ
ลปวั
ฒนธรรมและความเชื่
ศาสนา ไปเผยแผ่
เกื
อบทุ
กเมื
องในคาบมหาสมุ
ทรอิ
นเดี
ผ่
านเส้
นทางเดิ
นเรื
อโบราณ รวมถึ
งหั
วเมื
องส�
ำคั
ญทางฝั
งทะเล
ตะวั
นตกของประเทศไทย เช่
น อาณาจั
กรศรี
วิ
ชั
ย จั
งหวั
สุ
ราษฎร์
ธานี
และอาณาจั
กรตามพรลิ
งค์
(พุ
ทธศตวรรษที
่ิิ
๑๓-๑๘)
ในยุ
คที่
เป็
นศู
นย์
กลางการแผ่
อิ
ทธิ
พลสร้
างพลั
งและอ�
ำนาจ
ผ่
านเมื
อง ๑๒ นั
กษั
ตร หรื
อหั
วเมื
องหน้
าด่
านชายฝั่
งส�
ำคั
ของแหลมมลายู
เนื้
อหาในหนั
งสื
อนครศรี
ธรรมราช พู
ดถึ
ความเป็
นมาของลิ
เกป่
าเอาไว้
ว่
า ลิ
เกป่
าได้
แบบอย่
าง
มาจากพวกแขก กล ่
า วคื
อค�
ำ ว ่
า “ ลิ
เ ก ” มาจาก
การร ้
อง เพลงเพื่
อสรรเสริ
ญพระผู
เป ็
นเจ ้
าของพวก
แขกเจ้
าเซ็
นที่
เรี
ยกว่
า “ดิ
เกร์
” ซึ่
งเป็
นภาษาเปอร์
เซี
ย ที่
ได้
เข้
มามี
อิ
ทธิ
พลตั้
งแต่
สมั
ยกรุ
งศรี
อยุ
ธยา และเป็
นชนที่
ก่
อตั้
อาณาจั
กรตามพรลิ
งค์
สมั
ยพระเจ้
าศรี
ธรรมโศกราช
ที่
เรื
องอ�
ำนาจและมี
อาณาจั
กรครอบคลุ
มพื้
นที
แหลมมลายู
หลั
งจากนั้
นก็
มี
คนไทยเริ่
มหั
ดร้
องเพลงดิ
เกร์
กั
นบ้
าง ซึ่
งใน
ชั้
นแรกมี
ท�
ำนองการใช้
ถ้
อยค�
ำเหมื
อนกั
บเพลงสวดของแขก
แต่
เมื
อมี
คนไทยน�
ำมาร้
องมากขึ้
น ก็
กลายเป็
นแบบไทย
I...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...IV
Powered by FlippingBook