วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 14

14
โนราในด้
านความเชื
อและพิ
ธี
กรรม
โนรานอกจากเป็
นศิ
ลปะการแสดงที่
สร้
างความบั
นเทิ
แล้
ว โนรายั
งเป็
นการแสดงพิ
ธี
กรรมที่
แฝงไว้
ด้
วยความเชื่
วิ
ถี
ปฏิ
บั
ติ
มี
ขนบแบบแผน ความเชื่
อเรื่
องจิ
ตวิ
ญญาณ โดย
เฉพาะวิ
ญญาณบรรพบุ
รุ
ษที่
เรี
ยกว่
า ตายายโนรา (ตาหลวง)
เมื่
อมี
การประกอบพิ
ธี
โนราโรงครู
หรื
อ โนราลงครู
นิ
ยมจั
ดกั
ในช่
วงเดื
อน ๕ เดื
อน ๖ หรื
อเดื
อน ๘ ของปี
เจ้
าภาพที่
เป็
ลู
กหลานตายายแต่
ละสายมี
ก�
ำหนดจั
ดงาน ปี
เว้
นปี
หรื
ปี
เว้
น ๓ ปี
จั
ดครั้
งหนึ่
ง ขึ้
นอยู
กั
บความพร้
อมด้
านต่
างๆ
ของลู
กหลาน แต่
ละครั้
งที่
จั
ดงานเริ่
มวั
นพุ
ธและออกงาน
วั
นศุ
กร์
(บางงานอาจออกงานวั
นเสาร์
ก็
มี
) พิ
ธี
กรรมที่
จั
ดมี
การตั้
งเครื่
องสั
งเวย เครื่
องเซ่
นบู
ชา มี
บทเชิ
ญที่
เรี
ยกว่
าเชื้
อครู
ส�
ำหรั
บเชิ
ญครู
โนรา หรื
อตายาย เข้
าประทั
บทรงที่
ร่
างทรง
เพื่
อพบปะลู
กหลานของตน การได้
เข้
าร่
วมพิ
ธี
โนราโรงครู
มี
ความหมายและความส�
ำคั
ญของลู
กหลานตายายโนรา
ในพิ
ธี
กรรมนอกจากการเชิ
ญตายายประทั
บทรงแล้
วยั
งมี
พิ
ธี
เหยี
ยบเสน คื
อการใช้
พิ
ธี
กรรมทางไสยศาสตร์
บ�
ำบั
อาการเจ็
บไข้
โดยผ่
านวิ
ธี
การของครู
หมอโนรา
I...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...IV
Powered by FlippingBook