วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 15

15
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
รำ
�คล้
องหงส์
ในพิ
ธี
โนราโรงครู
นางโนราถู
กจั
บตั
วโดยพรานบุ
ในปั
จจุ
บั
นนั
กแสดงโนราอาชี
พยั
งมี
อยู
หลายคณะ
กระจายอยู
ทุ
กจั
งหวั
ดของภาคใต้
และยั
งมี
อี
กจ�
ำนวน
มากมายหลายรั
ฐในประเทศมาเลเซี
ย โดยเฉพาะรั
ฐเปอร์
ลิ
กลั
นตั
น กลั
นตานู
และไทรบุ
รี
ซึ่
งมี
ชาวมาเลเซี
ยเชื้
อสายไทย
ที่
มี
ถิ่
นฐานอยู
ในรั
ฐดั
งกล่
าว รวมไปถึ
งการปรั
บเปลี่
ยนทาง
วั
ฒนธรรมที่
ชาวมาเลเซี
ยน�
ำโนราไปแสดงโดยใช้
ภาษา
มลายู
ถิ่
น การประสมประสานเครื่
องดนตรี
ระหว่
างสอง
วั
ฒนธรรม บางท่
านเรี
ยกโนราลั
กษณะนี้
ว่
าโนราแขก เช่
นเดี
ยว
กั
บคณะโนราที่
มี
อยู
ในหลายคณะในจั
งหวั
ดที่
นอกเหนื
๑๔ จั
งหวั
ดภาคใต้
เช่
น จั
งหวั
ดประจวบคี
รี
ขั
นธ์
เพชรบุ
รี
ราชบุ
รี
พระนครศรี
อยุ
ธยา และกรุ
งเทพมหานคร แสดงให้
เห็
นการแพร่
กระจายทางวั
ฒนธรรม จนศิ
ลปะการแสดงโนราได้
รั
บความนิ
ยม
อย่
างกว้
างขวาง
ส�
ำหรั
บการแสดงโนราในปั
จจุ
บั
นคณะโนราแต่
ละคณะ
มี
รู
ปแบบการแสดงที่
ยั
งคงความเป็
นโนราของตน บางคณะ
รั
กษารู
ปแบบการแสดงอย่
างดั้
งเดิ
มไว้
แต่
หลายคณะก็
มี
การพั
ฒนา ประยุ
กต์
รู
ปแบบให้
เข้
ากั
บความนิ
ยมของผู
คน
ในสั
งคม และวั
ฒนธรรมที่
เปลี่
ยนแปลง รู
ปแบบจึ
งมี
ทั้
งที่
เป็
โนราแบบแผน และโนราประยุ
กต์
ประเภทแรกเป็
นการแสดง
โนราที่
คงรู
ปแบบเดิ
มไว้
ไม่
เปลี่
ยนแปลง นิ
ยมการร�
ำร้
องโนรา
กั
บการตี
บท แสดงศิ
ลปะโนรา ไม่
เน้
นการแสดงเป็
นเรื่
องราว
หรื
ออาจแสดงตามท้
องเรื่
องจากชาดก จากวรรณคดี
บ้
างโดย
ใช้
เวลาแสดงเข้
าเรื่
องพอสมควร เช่
นเรื่
อง พระสุ
ธน - มโนห์
รา
ไกรทอง สั
งข์
ทอง นางสิ
บสอง เป็
นต้
น แต่
โนราบางคณะมี
การ
ปรั
บเปลี่
ยนตามสั
งคมและวั
ฒนธรรมร่
วมสมั
ย เมื่
อเริ่
มต้
การแสดงโนราแบบแผนในบางส่
วนของช่
วงต้
นที่
เข้
โนราในมุ
มของมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
I...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...IV
Powered by FlippingBook