วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 25

25
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
เอกสารการอ้
างอิ
“ลิ
เกป่
า บ้
านสุ
นทรา ความสั
มพั
นธ์
ระหว่
างผู้
แสดง ผู้
ชม และคนอื่
นๆ
ในบริ
บทท้
องถิ่
น” โรงเรี
ยนอุ
ดมวิ
ทยายน, นริ
ทร์
ปากบารา และคณะ
ได้
รั
บการสนั
บสนุ
นโดย สำ
�นั
กงานกองทุ
นสนั
บสนุ
นการวิ
จั
ย (สกว.)
ตามโครงการ “ยุ
ววิ
จั
ยประวั
ติ
ศาสตร์
ท้
องถิ่
นภาคใต้
สั
มภาษณ์
นายมาโนชญ์
บุ
ญญานุ
วั
ตร
ข้
าราชการบำ
�นาญ ประธานวุ
ฒิ
อาสาธนาคารสมองจั
งหวั
ดยะลา
นายพิ
ทั
กษ์
ใจบุ
นั
กเขี
ยน/นั
กถ่
ายทำ
�สารคดี
มื
ออาชี
นางสาวนริ
นทร์
ปากบารา
นั
กศึ
กษาคณะวิ
ทยาการสื่
อสาร
มหาวิ
ทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์
วิ
ทยาเขตปั
ตตานี
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
จวบปั
จจุ
บั
น การถ่
ายทอดและการสื
บทอดเรื่
องราวของ
“ลิ
เกป่
า”
ถู
กกลบทั
บด้
วยกระแสโลกาภิ
วั
ตน์
ที่
การสื่
อสารความบั
นเทิ
ยุ
คใหม่
เข้
าถึ
งชุ
มชนได้
ง่
ายและหลากหลายรู
ปแบบ มหรสพสมั
ยใหม่
สร้
าง
ความตื่
นตาตื่
นใจเข้
าถึ
งอารมณ์
ของผู
ชมและสอดคล้
องกั
บเงื่
อนไขรอบข้
าง
ส่
งผลให้
การแสดงของคณะลิ
เกป่
าเหลื
อน้
อยลงไปเรื่
อยๆ ทั้
งขาดช่
องทาง
น�
ำเสนอ และไม่
เป็
นที่
สนใจจากคนรุ
นใหม่
แม้
จะมี
ความพยายามจากบางคน
บางฝ่
าย มุ
งถ่
ายทอดศิ
ลปะการแสดงประเภทนี้
สู
นั
กเรี
ยนโรงเรี
ยนในท้
องถิ่
แต่
ก็
ไม่
สามารถสร้
างแรงจู
งใจหรื
อเพิ่
มค่
านิ
ยมให้
กั
บเยาวชนรุ
นใหม่
ได้
หากไม่
มี
กระบวนการที่
จะมุ
งอนุ
รั
กษ์
สื
บสานอย่
างจริ
งจั
ง ไม่
แน่
ว่
าต่
อไป
เสี
ยงร�
ำมะนาและการขั
บขานของคณะลิ
เกป่
า อาจจะค่
อยๆ เลื
อนหายไป
ตามสายลมแห่
งกาลเวลา
I...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...IV
Powered by FlippingBook