วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 18

18
ชุ
มศั
กดิ์
นรารั
ตน์
วงศ์
ดนตรี
-การแสดง
ลิ
เกป่
ก่
อนจะสู
ญสิ้
นลมหายใจ
ตำ
�บลลี
เล็
ด อำ
�เภอพุ
นพิ
น จั
งหวั
ดสุ
ราษฎร์
ธานี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๔๙
ท่
วงท�
ำนองเสี
ยงกลองร�
ำมะนาที่
มี
ส�
ำเนี
ยงบ่
งบอกถึ
เอกลั
กษณ์
ของลิ
เกป่
า ถู
กตี
ประโคมให้
จั
งหวะดั
งระรั
วเร็
วจนหั
วใจเต้
นแรง
ตามด้
วยเสี
ยงโหม่
ง ปี
และฉิ่
ง บรรเลงรั
บ-ส่
ง กั
นอย่
างไพเราะ
เป็
นการโหมโรง “เกริ่
นวง” โดยใช้
เวลาประมาณ ๑๕-๒๐ นาที
เพื่
เป็
นการเชื้
อเชิ
ญให้
ผู
คนละแวกนั้
นได้
ทราบว่
า การแสดงของคณะลิ
เกป่
ซึ่
งเป็
นงานบั
นเทิ
งพื้
นบ้
านเพื่
อความสนุ
กสนานตามประสาชาวบ้
าน
ได้
เริ่
มต้
นแล้
วในค�่
ำคื
นนี้
“ค�่
ำแล้
วเชิ
ญครู
มาอยู่
เหนื
อเกล้
าเกศา
ราชครู
ของน้
อง ลอยแล้
วลอยล่
องกั
นเข้
ามา
ลอยแล้
วลอยล่
อง กั
นเข้
ามา...”
ขณะนั้
นเอง คนเกริ่
นวงเริ่
มวาดลวดลายลี
ลาออกมาจาก
ฉากหลั
งที่
มี
เพี
ยงผ้
าผื
นหลากสี
เย็
บติ
ดกั
นอย่
างง่
ายๆ ร้
องเพลง
คล้
ายๆ ล�
ำตั
ด ผลั
ดกั
นร้
องที
ละคน เวี
ยนเป็
นรู
ปวงกลม พร้
อมขยั
ท่
าทางให้
เข้
ากั
บค�
ำร้
องและจั
งหวะกลอง โดยมี
ลู
กคู
ออกมาร�
ำสมทบ
ผลั
ดเปลี่
ยนกั
นไปเป็
นคู่
I...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...IV
Powered by FlippingBook