วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 9

9
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
ข้
อวิ
เคราะห์
ความเป็
นมาของโนรา
ในด้
านหลั
กฐานทางประวั
ติ
ศาสตร์
และโบราณคดี
ผู
เขี
ยนได้
ศึ
กษาและวิ
เคราะห์
เอกสารต่
างๆ พบว่
าอาณาจั
กร
ศรี
วิ
ชั
ยเจริ
ญรุ
งเรื
องในช่
วงพุ
ทธศตวรรษที่
๑๒ - ๑๘อาณาจั
กรนี้
มี
ศู
นย์
กลางที่
เมื
องปาเล็
มบั
ง นครศรี
ธรรมราช และไชยา
ศู
นย์
กลางเปลี่
ยนไปมาไม่
คงที่
ตามการเปลี่
ยนแปลงทาง
การเมื
อง อาณาจั
กรนี้
เจริ
ญสู
งสุ
ดในพุ
ทธศตวรรษที่
๑๖
ในช่
วงปลายศตวรรษที่
๑๘ ถู
กพวกโจฬะรุ
กรานจึ
งเริ่
เสื่
อมลง จนเมื่
อพระเจ้
าศรี
ธรรมาโศกราช ตี
ได้
เมื
องไชยา
อาณาจั
กรตามพรลิ
งค์
จึ
งเข้
ามามี
อ�
ำนาจแทน ระหว่
างที
อาณาจั
กรศรี
วิ
ชั
ยเรื
องอ�
ำนาจนั้
น ในราวพุ
ทธศตวรรษที่
๑๔
เป็
นช่
วงที่
พระพุ
ทธศาสนาฝ่
ายมหายานเข้
ามาเผยแผ่
การรั
พระพุ
ทธศาสนาฝ่
ายมหายานนี้
มี
ความสอดคล้
องกั
บการรั
ความเชื่
อ และเรื
องราวต่
างๆ จากบรรดาต�
ำนานและชาดกต่
างๆ
ดั
งพบในชาดกเรื่
องพระสุ
ธน-มโนห์
รา เป็
นต้
นในขณะเดี
ยวกั
ภาพสะท้
อนทางขนบปฏิ
บั
ติ
ที่
เนื่
องด้
วยความเชื่
อ - พิ
ธี
กรรม
ของโนราที่
ยั
งคงร่
องรอย ก็
ยั
งปรากฏให้
เห็
นได้
ในหลายส่
วน
ของวิ
ถี
ปฏิ
บั
ติ
รอยต่
อของวั
ฒนธรรมด้
านศิ
ลปะการแสดงโนรา
กั
บการแสดงท่
าร�
ำอั
นเป็
นแม่
ท่
า หรื
อแม่
บท “กรณะ ๑๐๘ ท่
า”
ต่
างก็
มี
ความสั
มพั
นธ์
กั
นอย่
างมาก ทั้
งท่
าจี
บ ตั้
งวง การใช้
อวั
ยวะต่
างๆ ของร่
างกาย ความเชื่
อเรื่
องอ�
ำนาจเหนื
ธรรมชาติ
พิ
ธี
กรรม และขนบที่
ศิ
ลปิ
นโนราถื
อปฏิ
บั
ติ
มี
ความ
เป็
นเหตุ
เป็
นผลอย่
างมาก ส�
ำหรั
บรู
ปแบบของท่
าร�
ำโนรา
ได้
เป็
นหนทางไปเป็
นท่
าร�
ำพื้
นฐานของท่
าร�
ำนาฏศิ
ลป์
ไทย
โดยเฉพาะละครชาตรี
ที่
เป็
นสมุ
ฏฐานของละครประเภทต่
างๆ
จึ
งถื
อว่
าโนรา หรื
อชาตรี
หรื
อโนรา - ชาตรี
ตามที่
เรี
ยกกั
นนี้
ถื
อเป็
นครู
ของศิ
ลปิ
น เมื่
อประกอบพิ
ธี
ไหว้
ครู
- ครอบโขนละคร
จึ
งมี
เทริ
ดส�
ำหรั
บตั้
งบนแท่
นบู
ชา เมื่
อเข้
าสู
พิ
ธี
ครอบครู
ผู
ประกอบ
พิ
ธี
ไหว้
ครู
ใช้
เทริ
ดครอบประสิ
ทธิ
ประสาทศิ
ลปะวิ
ทยาการ
แก่
ศิ
ษย์
พิ
ธี
ไหว้
ครู
โนรา เป็
นการทำ
�พิ
ธี
บวงสรวงและน้
อมรำ
�ลึ
กถึ
งพระคุ
ของครู
หมอโนรา เพื่
อความเป็
นสิ
ริ
มงคลแก่
ชี
วิ
I...,II,1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...IV
Powered by FlippingBook