วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 7

7
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
ตำ�นานโนรา
ต�
ำนานโนราหรื
อละครชาตรี
มี
กล่
าวกั
นหลายส�
ำนวน
ธนิ
ต อยู
โพธิ์
(๒๕๑๖: ๓๓๕ - ๓๓๖) อธิ
บายไว้
สั
งเขปว่
นางนวลส�
ำลี
พระราชธิ
ดาของท้
าวทศวงศ์
กั
บนางสุ
วรรณดารา
ครองกรุ
งศรี
อยุ
ธยา เมื่
อนางนวลส�
ำลี
เจริ
ญวั
ยเทพดาจุ
ติ
มา
ปฏิ
สนธิ
ในครรภ์
ทั้
งที่
ยั
งไม่
เคยมี
ชายใดมาแตะต้
อง โหรได้
ท�
ำนายว่
าบ้
านเมื
องจะบั
งเกิ
ดเป็
นนั
กเลงชาตรี
ท้
าวทศวงศ์
จึ
งรั
บสั่
งให้
เสนาท�
ำแพลอยนางนวลส�
ำลี
ปล่
อยไปตามล�
ำน�้
จนแพลอยไปถึ
งมหาสมุ
ทรใหญ่
เทพดานฤมิ
ตให้
พายุ
พั
น�
ำแพไปยั
งเกาะกะชั
ง ต่
อมานางนวลส�
ำลี
ประสู
ติ
พระกุ
มาร
เทพดาจึ
งนฤมิ
ตนางแม่
นมชื่
อนางสี
มาลา พระกุ
มารประสู
ติ
ในปี
ชวด วั
นพฤหั
สบดี
ขึ้
น ๑๕ ค�่
ำ เดื
อนหก ความเกี่
ยวข้
อง
กั
บท่
าร�
ำโนราเกิ
ดขึ้
นเมื่
อวั
นหนึ่
งนางสี
มาลา ได้
พาพระกุ
มาร
เที่
ยวป่
า ไปพบนางกิ
นนร ๕๐๐ นางร�
ำเล่
นอยู
ในสระอโนดาต
จึ
งได้
จดจ�
ำท่
าร�
ำต่
างๆ ไว้
จนเมื่
อพระกุ
มารอายุ
๙ ปี
เทพดา
จึ
งให้
ชื่
อพระกุ
มารว่
าพระเทพสิ
งหร พร้
อมทั้
งชุ
บชี
วิ
ตพรานบุ
และมอบหน้
าทองค�
ำแก่
พรานบุ
ญ พรานบุ
ญเรี
ยนรู
ท่
าร�
ำจาก
พระเทพสิ
งหร วั
นหนึ่
งระหว่
างที่
พระเทพสิ
งหรกั
บพรานบุ
เที่
ยวป่
า แล้
วนอนหลั
บใต้
ต้
นรั
ง เทพดาได้
เข้
าฝั
นบอกเพลงร�
ท่
าร�
ำ ๑๒ ท่
า นฤมิ
ตทั
บให้
๒ ใบ มี
ชื่
อว่
า “น�้
ำตาตก” และ
“นกเขาขั
น” ให้
กลอง ๑ ใบ ชื่
อสุ
วรรณเภรี
พร้
อมทั้
งใช้
มื
ลู
บสั
มผั
สตั
วเองเป็
นขุ
นสั
ทธา ครู
มโนห์
ราเพื่
อท�
ำหน้
าที่
แทน
เทพดา ต่
อมาพระเทพสิ
งหรพร้
อมทุ
กคนไปยั
งกรุ
งศรี
อยุ
ธยา
เที่
ยวร�
ำชาตรี
เป็
นที่
ชื่
นชอบของชาวเมื
อง จนความทราบ
ถึ
งท้
าวทศวงศ์
ท้
าวทศวงศ์
จึ
งต้
อนรั
บทุ
กคนไว้
ในพระราชวั
พร้
อมทั้
งพระราชทานเครื่
องต้
นอย่
างกษั
ตริ
ย์
ให้
พระเทพสิ
งหร
สวมใส่
ส�
ำหรั
บเล่
นชาตรี
ต่
อไป
ต�
ำนานโนรา ของขุ
นอุ
ปถั
มภ์
นรากร (พุ
มเทวา)
อ�
ำเภอควนขนุ
น จั
งหวั
ดพั
ทลุ
ง (อุ
ดม หนู
ทอง: ๒๘๙๗ - ๓๙๐๔)
เล่
าไว้
มี
ความสรุ
ปว่
า พระยาสายฟ้
าฟาด มี
ชายาชื่
อนางศรี
มาลา
มี
พระราชธิ
ดาชื่
อนางนวลทองส�
ำลี
วั
นหนึ่
งนางนวลทองส�
ำลี
สุ
บิ
นว่
า มี
เทพธิ
ดามาร่
ายร�
ำให้
ดู
ท่
าร�
ำมี
๑๒ท่
า มี
เครื่
องประโคม
คื
อ กลอง ทั
บ โหม่
ง ฉิ่
ง ปี
และแตระ เมื่
อตื่
นบรรทมพระนางจึ
ให้
ชาววั
งท�
ำเครื่
องดนตรี
และฝึ
กร�
ำ วั
นหนึ่
งนางทองนวลส�
ำลี
อยากเสวยเกสรบั
ว จึ
งให้
นางก�
ำนั
ลเก็
บมาให้
เสวย ไม่
นานนั
ก็
ทรงครรภ์
พระยาสายฟ้
าฟาดไม่
เชื่
อว่
านางนวลทองส�
ำลี
เสวยเกสรบั
วแล้
วมี
ครรภ์
คิ
ดว่
าเป็
นเรื
องอั
ปยศอดสู
ยิ่
งนั
จึ
งให้
น�
ำนางลอยแพไปพร้
อมกั
บนางก�
ำนั
ล ๓๐ คน แพลอย
ไปติ
ดที่
เกาะกะชั
ง เมื่
ออยู
บนเกาะกะชั
งนางนวลทองส�
ำลี
จึ
ประสู
ติ
โอรสพระโอรสได้
เรี
ยนร�
ำโนราและรั
บทราบเรื่
องราวต่
างๆ
ต่
อมาพระโอรสได้
ขออาศั
ยเรื
อพ่
อค้
าไปยั
งเมื
องพระอั
ยกา
เที่
ยวร�
ำโนราไปตามที่
ต่
างๆจนความทราบถึ
งพระยาสายฟ้
าฟาด
จึ
งปลอมองค์
ไปชมการร�
ำโนรา เห็
นพระโอรสมี
หน้
าตาคล้
าย
พระธิ
ดา จึ
งสอบถามได้
ความจริ
ง ทรงรั
บพระโอรสเข้
าวั
ให้
อ�
ำมาตย์
ไปเชิ
ญนางนวลทองส�
ำลี
กลั
บวั
ง แต่
นางไม่
ยอม
อ�
ำมาตย์
จึ
งจั
บมั
ดนางนวลทองส�
ำลี
ขึ้
นเรื
อ เรื
อแล่
นมา
จนถึ
งปากน�้
ำ มี
จระเข้
ตั
วหนึ่
งว่
ายขวางทางเรื
อ ลู
กเรื
อจึ
ปราบจระเข้
แล้
วน�
ำนางนวลทองส�
ำลี
เข้
าวั
ง พระยาสายฟ้
าฟาด
พระราชทานเครื่
องต้
น ประกอบด้
วย เทริ
ด ก�
ำไลแขน
ปั้
นเหน่
ง สั
งวาล พาดเฉี
ยง ปี
กนกแอ่
น สนั
บเพลา และอื่
นๆ
ส�
ำหรั
บใช้
เป็
นเครื่
องแต่
งกายโนรา พร้
อมทั้
งพระราชทานให้
พระโอรสเป็
นขุ
นศรี
สั
ทธา
ต�
ำนานโนราจากค�
ำเล่
าของโนราวั
ด จั
นทร์
เรื
อง
อ�
ำเภอระโนด จั
งหวั
ดสงขลา เล่
าไว้
มี
เนื้
อความสั
งเขปว่
ที่
เมื
องปั
ญจา พระยาสายฟ้
าฟาด มี
ชายาชื่
อ นางศรี
ดอกไม้
มี
ธิ
ดาชื่
อนางนวลส�
ำลี
นางนวลส�
ำลี
มี
พี่
เลี้
ยง ๔ คน พระอิ
นทร์
ดลใจให้
นางนวลส�
ำลี
อยากเสวยเกสรดอกบั
ว พร้
อมทั้
งส่
เทพบุ
ตรไปปฏิ
สนธิ
ในครรภ์
ระหว่
างมี
ครรภ์
นางนวลส�
ำลี
ชอบแต่
ร้
องร�
ำ พระยาสายฟ้
าฟาดห้
ามก็
ไม่
ฟั
ง พระยาสายฟ้
าฟาด
จึ
งสั่
งเนรเทศด้
วยวิ
ธี
ลอยแพไปพร้
อมกั
บพี่
เลี้
ยง การลงโทษ
ของพระยาสายฟ้
าฟาดครั้
งนี้
ท�
ำให้
พระยาหงส์
ทองกั
พระยาหงส์
เหมราชหลบหนี
ออกจากเมื
องไปด้
วย ส่
วนแพ
ของนางนวลส�
ำลี
ลอยไปติ
ดที่
เกาะกะชั
ง นางจึ
งพ�
ำนั
กที่
เกาะ
แห่
งนั้
นจนประสู
ติ
โอรสชื่
อว่
าอจิ
ตกุ
มาร นางนวลส�
ำลี
สอน
อจิ
ตกุ
มารให้
ร�
ำแม่
บทจนครบ ๑๒ ท่
า เมื่
ออจิ
ตกุ
มารโตขึ้
จึ
งทราบความต่
างๆ จากนางนวลส�
ำลี
จากนั้
นอจิ
ตกุ
มารได้
น�
ำคณะนั
กร�
ำ ร�
ำท่
าร�
ำแบบใหม่
นี
ไปเผยแพร่
จนเป็
นที่
นิ
ยมใน
หมู
ชาวเมื
องปั
ญจา และหาทางเข้
าเฝ้
าพระยาสายฟ้
าฟาด
เพื่
อทู
ลถามเรื่
องการขั
บพระมารดา และการหนี
ออกจาก
เมื
องของพระยาหงส์
ทองกั
บพระยาหงส์
เหมราช การพบ
พระยาสายฟ้
าฟาดครั้
งนั้
นท�
ำให้
ทราบความจริ
งพระยาสายฟ้
าฟาด
I,II,1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...IV
Powered by FlippingBook