วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 13

บทกาศครู
(ไหว้
ครู
) ของขุ
นอุ
ปถั
มภ์
นรากร (พุ่
มเทวา) บางส่
วน
ฤกษ์
งามยามดี
ปานี้
ชอบยามพระเวลา
ชอบฤกษ์
ร้
องเชิ
ดำ
�เนิ
นราชครู
ถ้
วนหน้
ราชครู
ของน้
อง
สอนแล้
วให้
ล่
องเข้
ามา
ราชครู
ของข้
มาแล้
วพ่
ออย่
าพ้
นไป
เชิ
ญพ่
อเข้
ามานั่
งนี่
ลู
กหยายถ่
ายที่
ให้
พ่
อนั่
งใน
มาแล้
วพ่
ออย่
าพ้
นไป
มาอยู่
เหนื
อเกล้
าเกศา
มาอยู่
เหนื
อเกล้
าเหนื
อผม
มาช่
วยคุ้
มลมกั
นยา
กั
นทั้
งลู
กลมพรมโหวด
กั
นทั้
งผี
โภคมายา
มากั
นพรายแกมยา
ละมบเขาฝั
งไว้
ริ
มทาง
มาให้
ถ้
วนให้
ถี่
มากั
นลู
กนี้
ทุ
กที
ย่
าง
ละมบเขาฝั
งไว้
ริ
มทาง
จำ
�ไว้
แวะซ้
ายแวะขวา
สิ
บสองหั
วช้
างสิ
บสองหั
วเชื
อก จำ
�ให้
พ่
อร้
องเรี
ยกหา
ถ้
าพ่
อไม่
มา
ลู
กยาจะได้
เห็
นหน้
าใคร
เห็
นหน้
าแต่
ท่
านผู้
อื่
ความชื่
นลู
กยามาแต่
ไหน
ให้
ลู
กเหลี
ยวหน้
าไปหาใคร
เหมื
อนใยราชครู
ถ้
วนหน้
ลู
กไหว้
ครู
พั
กอี
กทั้
งครู
สอน
ไหว้
แล้
วเอื้
อนกลอนต่
อมา
ไหว้
ครู
สั่
งสอนข้
พ่
อมาคุ้
มหน้
าคุ้
มหลั
มาเถิ
ดพ่
อสายสมร
มาคุ้
มลู
กเมื่
อนอนเมื่
อนั่
มาคุ้
มข้
างหน้
าข้
างหลั
พ่
อมาวั
งซ้
ายวั
งขวา
ราชครู
ของน้
อง
ลอยแล้
วให้
ล่
องเข้
ามา
ราชครู
ของข้
ดำ
�เหนิ
นเชิ
ญมาให้
หมดสิ้
น ....
(อุ
ดม หนู
ทอง ๒๕๔๒: ๓๙๐๐)
I...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...IV
Powered by FlippingBook