วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 24

24
อำ
�เภอหาดใหญ่
จั
งหวั
ดสงขลา
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๗
คุ
ณมาโนชญ์
บุ
ญญานุ
วั
ตร ข้
าราชการบ�
ำนาญ
ประธานวุ
ฒิ
อาสาธนาคารสมองจั
งหวั
ดยะลา ซึ่
งเป็
นชาวพั
ทลุ
โดยก�
ำเนิ
ด เราพบเจอกั
นด้
วยโชคชะตา แต่
ไม่
ใช่
เหตุ
บั
งเอิ
แน่
นอน ชี
วิ
ตของเขามี
โอกาสได้
สั
มผั
สสั
มพั
นธ์
กั
บเรื่
องราว
ของลิ
เกป่
า ผ่
านประสบการณ์
ทั้
งในฐานะผู
ชมและการเป็
นั
กแสดง ท�
ำให้
เขาสะท้
อนภาพรวมเส้
นทางของลิ
เกป่
ได้
อย่
างเห็
นภาพ
จากลิ
เกป่
าที่
หาชมได้
ง่
ายในสมั
ยก่
อน ผ่
านกลิ่
นอาย
ของการสื
บทอดศิ
ลปวั
ฒนธรรม สามารถสะท้
อนวิ
ถี
ชี
วิ
ตสั
งคม
ในชนบท ผ่
านความผู
กพั
นระหว่
างผู
คนที่
ได้
สานสั
มพั
นธ์
ระหว่
างกั
นในบริ
บทท้
องถิ่
น ทั้
งความสั
มพั
นธ์
ระหว่
างผู
แสดง
ในคณะลิ
เกป่
า ความสั
มพั
นธ์
ระหว่
างลิ
เกป่
ากั
บเจ้
าภาพ
ความสั
มพั
นธ์
ระหว่
างคณะลิ
เกกั
บผู
ชม รวมถึ
งกั
บบุ
คคลหรื
ชุ
มชนใกล้
เคี
ยง เหล่
านี้
ก�
ำลั
งกลั
บกลายเป็
นห้
วงลมหายใจ
อั
นอ่
อนระริ
นของคณะลิ
เกป่
าไปเสี
ยสิ้
แม้
ว่
าหลายคณะจะพยายามปรั
บทั้
งโรงลิ
เก
รู
ปแบบการแสดง เครื่
องแต่
งกาย เนื้
อหา ฯลฯ แต่
ด้
วยปั
จจั
แวดล้
อมหลายอย่
างที่
เปลี่
ยนไป จึ
งไม่
แน่
ว่
าคณะลิ
เกป่
าที่
ยั
งพอมี
หลงเหลื
ออยู
บ้
าง จะยั
งยื
นหยั
ดแสดงต่
อไปได้
อี
นานเพี
ยงใด
“ลิ
เกป่
าที่
เล่
นกั
นที่
พั
ทลุ
งเขาเล่
นกั
นจริ
ง รวมถึ
นครศรี
ธรรมราช หรื
อกระบี่
ทุ
กงานต้
องมี
การเล่
นลิ
เกป่
ลิ
เกคณะไหนจะเล่
นดี
หรื
อไม่
ดี
อยู
ที่
การออกแขก การแต่
งกาย
ก็
เหมื
อนคนมาเลย์
แล้
วเล่
นร้
องเป็
นภาษาไทยปนมลายู
ศิ
ลปะอยู
ที่
การเล่
าเรื่
อง เช่
น หากเป็
นเรื่
องการเดิ
นทางซึ่
งบั
จะพายาหยี
กลั
บบ้
านไปด้
วยกั
น มี
การร้
องกลอนสดเพื่
อลา
ญาติ
พี่
น้
อง ระหว่
างทางมี
การชมนก ชมไม้
บางคณะอาจมี
การผู
กเป็
นกลอนไว้
ล่
วงหน้
า แต่
คณะที่
เชี่
ยวชาญเขาเล่
กลอนสดก็
ยิ่
งน่
าสนใจ เพราะสามารถสอดแทรกมุ
ขใหม่
ลงไปได้
ทั
นที
ทุ
กวั
นนี้
ลิ
เกป่
าที่
เคยมี
ชื่
อเสี
ยงอยู
หลายคณะ
ไม่
ว่
าจะเป็
น คณะต้
อย-ฉ่
อย สองพี่
น้
องแห่
งพั
ทลุ
ง ลิ
เกป่
คณะโต๊
ะสาบั
น คณะลิ
เกป่
ารวมศิ
ลป์
บ้
านพอแดงแห่
งพั
งงา
คณะลิ
เกรุ
นเมื
องตรั
ง ฯลฯ หลายคณะต่
างสู
ญหายไปจาก
ความจดจ�
ำของผู
คน และคณะที่
ด�
ำรงอยู
ก็
เสี่
ยงต่
อการ
สู
ญสิ้
นไปเปรี
ยบดั่
งลมหายใจที่
รวยริ
“มี
การแสดงอี
กหลายอย่
างที่
น่
าสนใจกว่
อย่
างมโนห์
รามี
การน�
ำดนตรี
เข้
าไปประกอบ มี
การน�
นั
กแสดงหญิ
งมาร�
ำ ท�
ำให้
คนสนใจดาราที่
เป็
นผู
หญิ
คื
อพู
ดง่
ายๆ ว่
าทั
นสมั
ยกว่
าลิ
เกป่
าซึ่
งเป็
นการแสดง
ของชาวบ้
านจริ
งๆ เพราะฉะนั้
นการพั
ฒนาจึ
งมี
น้
อย
เป็
นวิ
ถี
ชี
วิ
ตง่
ายๆ อี
กเหตุ
ผลหนึ่
งที่
หายไป คนอาจไม่
คุ
กั
บวั
ฒนธรรมต่
างชาติ
ไม่
เข้
าใจค�
ำว่
า ยาหยี
หรื
อแขกแดง
รวมถึ
งรายละเอี
ยดอื่
นๆ จึ
งน่
าเป็
นห่
วงเส้
นทางในอนาคต
ของลิ
เกป่
ามาก”
ส�
ำหรั
บลิ
เกป่
า “คณะเด่
นชั
ยสงวนศิ
ลป์
” บ้
านสุ
นทรา
ที่
กลุ
มของนริ
นทร์
ได้
ไปฝึ
กฝนร่
วมด้
วยนั
น อาจนั
บเป็
นลิ
เกป่
คณะสุ
ดท้
ายที่
ยั
งเปิ
ดการแสดงอยู
ในจั
งหวั
ดพั
ทลุ
ง โดยยั
ด�
ำรงไว้
ทั้
งการแสดง การฝึ
กหั
ดให้
กั
บเยาวชนรุ่
นใหม่
ลิ
เกป่
คณะนี้
ผ่
านประสบการณ์
การต่
อสู
เพื่
อสร้
างสมชื่
อเสี
ยง
และจั
ดแสดงอย่
างต่
อเนื่
อง
นายคล่
อง ห้
วนแจ่
ม เจ้
าของคณะลิ
เกป่
า “คณะ
เด่
นชั
ยสงวนศิ
ลป์
” คณะลิ
เกป่
าที่
ตั้
งขึ้
นใหม่
ภายในบ้
าน
สุ
นทรา มี
ความพยายามที่
จะท�
ำให้
คนทั
วประเทศรู
จั
กลิ
เกป่
ให้
ได้
จึ
งตั้
งใจอย่
างแน่
วแน่
ที่
จะสื
บทอดการแสดงลิ
เกป่
ให้
แก่
ผู
คนและชุ
มชนต่
อไป โดยมุ
งหวั
งให้
เยาวชนได้
เข้
ามา
เรี
ยนรู
และฝึ
กหั
ดลิ
เกป่
า เพื่
อต่
อไปจะได้
เป็
นก�
ำลั
งส�
ำคั
ในการช่
วยอนุ
รั
กษ์
ให้
ลิ
เกป่
าสามารถยื
นหยั
ดต้
านกระแส
การเปลี่
ยนแปลงทางวั
ฒนธรรมของโลกยุ
คใหม่
I...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...IV
Powered by FlippingBook