วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 26

26
เรื
อประมงพื
นบ้
านที่
ใช้
กั
นในบริ
เวณ
ชายฝั
งทะเลภาคใต้
ตอนล่
างและรั
ฐกลั
นตั
ตรั
งกานู
ประเทศสหพั
นธรั
ฐมาเลเซี
ย เป็
เรื
อต่
อด้
วยไม้
หั
วและท้
ายสู
งขึ้
นจากตั
วเรื
นิ
ยมทาสี
และเขี
ยนลวดลายด้
วยสี
สดใส
โดยเ ขี
ยนเป ็
นลายไทยหรื
อลายมลายู
เรื
อกอและจึ
งมี
ลั
กษณะเฉพาะถิ่
นโดดเด่
ต่
างไปจากเรื
อประมงพื้
นบ้
านภู
มิ
ภาคอื่
เรื
กอและ
I...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...IV
Powered by FlippingBook