วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 23

23
“ฟื้
นเลลิ
เกป่
า” บ้
านสุ
นทรา ตำ
�บลปั
นแต อำ
�เภอควนขนุ
น จั
งหวั
ดพั
ทลุ
ง พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๔
“พวกเรามี
ความคิ
ดใหม่
ที่
จะใช้
สื่
อ เช่
นลิ
เกป่
มาถ่
ายทอดเรื่
องราวของทะเลน้
อยที่
เกิ
ดการเปลี่
ยนแปลง
ไปมาก ให้
แก่
ชุ
มชนหรื
อคนทั่
วไปได้
รั
บรู้
” นริ
นทร์
ปากบารา
นั
กศึ
กษาปี
๒ มหาวิ
ทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์
วิ
ทยาเขตปั
ตตานี
เล่
าให้
ฟั
งถึ
งแนวคิ
ดส�
ำคั
ญครั้
งยั
งเป็
นเพี
ยงนั
กเรี
ยนมั
ธยมปลาย
อยู่
ที่
โรงเรี
ยนอุ
ดมวิ
ทยายน บ้
านปั่
นแต
“หรี
” หรื
อ นริ
นทร์
ปากบารา เป็
นคนสตู
ลโดยก�
ำเนิ
ครอบครั
วเธอนั
บถื
อศาสนาอิ
สลาม แต่
ไปเติ
บโตที่
จั
งหวั
ดพั
ทลุ
ช่
วงระหว่
างศึ
กษาอยู
ชั้
นมั
ธยมศึ
กษาปี
ที่
๕ เธอกั
บเพื่
อน
นั
กเรี
ยนรวม ๕ คน มี
โอกาสรวมกลุ่
มกั
นท�
ำโครงการยุ
ววิ
จั
และผลิ
ตสื่
อในนามเยาวชนกลุ่
มเด็
กใต้
จายข่
าว
พวกเธอเห็
นความเปลี่
ยนแปลงที่
เกิ
ดขึ้
นที่
ทะเลน้
อย
จั
งหวั
ดพั
ทลุ
ง พื้
นที่
ส่
วนหนึ่
งของทะเลสาบสงขลา ซึ
งมี
สภาพ
เสื่
อมโทรมลง ทั้
งที่
มี
ความหลากหลายทางชี
วภาพสู
งและ
เป็
นแหล่
งทรั
พยากรธรรมชาติ
ของชุ
มชนทะเลน้
อย จึ
งเข้
ร่
วมโครงการนั
กข่
าวพลเมื
อง มี
โอกาสไปสั
มผั
สทะเลน้
อย
และในที่
สุ
ดจึ
งเข้
าร่
วมกิ
จกรรมของเด็
กใต้
จายข่
าว
“เราใช้
การแสดงลิ
เกป่
า ซึ่
งพวกเราเริ่
มรู
จั
กเพราะร่
วม
โครงการยุ
ววิ
จั
ย รวมกลุ
มกั
น ๕ คน มาร่
วมท�
ำวิ
จั
ย ได้
เรี
ยนรู
เรื่
องความเป็
นมา การแสดง แล้
วการเข้
าถึ
งชุ
มชนโดยใช้
สื่
อใหม่
ของเรา คื
อลิ
เกป่
า เพื่
อให้
ทุ
กคนได้
เห็
นจึ
งได้
น�
ำมาเชื่
อมโยงกั
โดยที่
คณะของเราได้
มี
โอกาสเรี
ยนรู
การแสดงลิ
เกป่
าจาก
คณะเด่
นชั
ยสงวนศิ
ลป์
" น้
องหรี
เล่
าที่
มาที่
ไปของกิ
จกรรม
บทคั
ดย่
อในงานวิ
จั
ยชิ้
นนี้
น�
ำเสนอว่
า “ลิ
เกป่
บ้
านสุ
นทรา” ศิ
ลปะการแสดงอั
นเป็
นภู
มิ
ปั
ญญาของท้
องถิ่
ภาคใต้
ศิ
ลปะที่
มี
คุ
ณค่
าในด้
านของการสร้
างความบั
นเทิ
งใจ
มี
เนื้
อหาสาระสอดแทรกคุ
ณธรรมสอนใจให้
รู
จั
กส�
ำนึ
กรั
กบ้
านเกิ
อี
กทั้
งยั
งสอดแทรกเรื่
องราวของของดี
ประจ�
ำจั
งหวั
ดพั
ทลุ
และผลพลอยได้
คื
อการสร้
างชื่
อเสี
ยงให้
แก่
ชุ
มชนมายาวนาน
ถึ
งวั
นนี้
การแสดงลิ
เกป่
าก�
ำลั
งจะสู
ญหายไปจากชุ
มชน
เยาวชนแทบไม่
รู
จั
ก ไม่
เห็
นความส�
ำคั
ญ และไม่
สนใจที่
จะอนุ
รั
กษ์
สื
บสานภู
มิ
ปั
ญญาที่
ได้
รั
บการถ่
ายทอดมาจาก
บรรพบุ
รุ
เยาวชนในปั
จจุ
บั
นอาศั
ยอยู
ในโลกแห่
งการ
เปลี่
ยนแปลง โลกแห่
งการพั
ฒนาและความเจริ
ญก้
าวหน้
และวั
ฒนธรรมสมั
ยนิ
ยม หากแต่
เทคโนโลยี
ที่
ทั
นสมั
คงเป็
นแค่
เพี
ยงสิ่
งอ�
ำนวยความสะดวกให้
กั
บเราเท่
านั้
คงไม่
มี
คุ
ณค่
าเที
ยบเท่
ากั
บภู
มิ
ปั
ญญาและวั
ฒนธรรมที่
ได้
รั
การถ่
ายทอดมาจากบรรพบุ
รุ
ษ อย่
างเช่
นการแสดงลิ
เกป่
เห็
นคุ
ณค่
าอั
นเหลื
อหลายนี้
แล้
ว พวกเราในฐานะลู
กหลาน
ของชุ
มชนบ้
านสุ
นทรา จึ
งต่
างเกิ
ดความรั
ก ความหวงแหน
และตระหนั
กถึ
งความส�
ำคั
ญของการเผยแพร่
ศิ
ลปะการแสดง
ลิ
เกป่
าให้
เยาวชนและบุ
คคลอื่
นได้
รั
บรู
ร่
วมกั
นอนุ
รั
กษ์
ศิ
ลปะ
การแสดงแขนงนี้
ให้
สามารถด�
ำรงอยู
คู
กั
บชุ
มชนบ้
านสุ
นทรา
ตลอดไป
I...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...IV
Powered by FlippingBook