วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 17

17
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
ต่
างมี
กระบวนการศึ
กษา การเชิ
ญศิ
ลปิ
นโนรามาเป็
นครู
สอน
สอนให้
ร�
ำ สอนให้
ว่
าบท สอนให้
ตี
บท สอนการร่
ายร�
สอนการแสดงที่
เป็
นเรื่
องราว ด�
ำเนิ
นรู
ปแบบตามที่
เป็
แบบแผนเดิ
มของโนราไว้
ในด้
านดนตรี
โนรามี
ชมรมดนตรี
พื้
นบ้
าน จั
ดการศึ
กษาเพื่
อเรี
ยนรู
การเล่
นเครื่
องดนตรี
แต่
ละชนิ
สร้
างนั
กดนตรี
โนรารุ
นใหม่
เพื่
อท�
ำหน้
าที่
สื
บสานศิ
ลปะ
การแสดงโนราต่
อไป โนราในปั
จจุ
บั
นจึ
งมี
ทั้
งที่
เป็
นโนราอาชี
และโนราที่
เกิ
ดจากอนุ
รั
กษ์
ส่
งเสริ
ม ให้
ด�
ำรงคุ
ณค่
าด้
านมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
เอกสารการอ้
างอิ
ดำ
�รงราชานุ
ภาพ, สมเด็
จพระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ. (๒๕๐๗). ตำ
�นานละครอิ
เหนา. พระนคร: คลั
งวิ
ทยา.
ธนิ
ต อยู่
โพธิ์
. (๒๕๑๖). ศิ
ลปละคอนรำ
� หรื
อคู่
มื
อนาฏศิ
ลปไทย. พระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าเฉลิ
มพลทิ
ฆั
มพร
โปรดให้
จั
ดพิ
มพ์
. กรุ
งเทพมหานคร: โรงพิ
มพ์
ห้
างหุ้
นส่
วนจำ
�กั
ด ศิ
วพร.
พิ
ทยา บุ
ษยรั
ตน์
. (๒๕๕๖). โนรา ฉบั
บสถาบั
นทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษา. สงขลา: สถาบั
นทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษา มหาวิ
ทยาลั
ยทั
กษิ
ณ.
สุ
ธิ
วงศ์
พงศ์
ไพบู
ลย์
. (๒๕๔๒). “โนรา” ใน สารานุ
กรมวั
ฒนธรรมไทยภาคใต้
. กรุ
งเทพมหานคร: มู
ลนิ
ธิ
สารานุ
รมวั
ฒนธรรมไทย
ธนาคารไทยพาณิ
ชย์
.
อุ
ดม หนู
ทอง. (๒๕๔๒). “โนรา: ตำ
�นาน” ใน สารานุ
กรมวั
ฒนธรรมไทยภาคใต้
. กรุ
งเทพมหานคร: มู
ลนิ
ธิ
สารานุ
กรม
วั
ฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิ
ชย์
.
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
I...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...IV
Powered by FlippingBook