วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 109

109
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
โดยเมื่
อวั
นที่
๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ประจ�
ำปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๖ จ�
ำนวน ๙ คน พร้
อมคณะ
ผู
บริ
หารกระทรวงวั
ฒนธรรม และกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ได้
เข้
าเฝ้
สมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
เพื่
อรั
บพระราชทานเครื่
องหมายเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
แก่
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ณ ศาลาดุ
สิ
ดาลั
ย สวนจิ
ตรลดา พระราชวั
งดุ
สิ
ต โดย
นายปรี
ชา กั
นธิ
ยะ
ปลั
ดกระทรวงวั
ฒนธรรม ทู
ลเกล้
าฯ
ถวายหนั
งสื
อศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
และ
นายชาย นครชั
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กราบบั
งคมทู
ลเบิ
กศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
เข้
รั
บพระราชทานเครื่
องหมายเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
ตามล�
ำดั
ผลงานของศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ที่
ได้
สร้
างสรรค์
และ
สั่
งสมมาเป็
นระยะเวลาอั
นยาวนาน ล้
วนเต็
มเปี
ยมด้
วย
ความคิ
ดและจิ
นตนาการ ที
ควรค่
าแก่
การศึ
กษาเป็
นอย่
างยิ่
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมจึ
งได้
จั
ดงานเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๖ ขึ้
เพื่
อเป็
นการเผยแพร่
ประวั
ติ
และ
ผลงานของศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ให้
เป็
นที่
ประจั
กษ์
ภายในงานจะ
ประกอบด้
วยนิ
ทรรศการแสดงประวั
ติ
ชี
วิ
ตและผลงาน พร้
อมทั้
การแสดงชุ
ดพิ
เศษที่
ร้
อยเรี
ยงเรื่
องราวชี
วิ
ต ๙ ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
กิ
จกรรมที่
น่
าสนใจนี้
จะจั
ดขึ้
นใน
วั
นที่
๑๑ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
I...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...IV
Powered by FlippingBook