วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 100

100
ภั
ทรพล รอดคลองตั
วั
ฒนธรรมวิ
พากษ์
คื
นภาพถ่
าย
สู่
สั
งคม
นิ
ทรรศการ
“ดอกไม้
กลางไฟใต้
Deep South Insight: Women
Across Barriers
ซึ่
งจั
ดแสดง ณ มิ
วเซี
ยมสยาม ระหว่
างวั
นที่
11 มี
นาคม ถึ
11 เมษายน 2557 ได้
รั
บเสี
ยงชื่
นชมทั้
งในด้
านองค์
ประกอบศิ
ลป์
และเนื้
อหาสาระ
เป็
นการเผยภาพชี
วิ
ตสามจั
งหวั
ดชายแดนใต้
ในหลากมิ
ติ
มุ
มมองอย่
างมี
พลั
เราจึ
งได้
ไปสั
มภาษณ์
“พี่
จิ๊
ด” จิ
ระนั
นท์
พิ
ตรปรี
ชา
กวี
ซี
ไรต์
นั
กเขี
ยน นั
กแปล
และช่
างภาพ ผู้
เป็
นแม่
งานใหญ่
เพื่
อย้
อนรอยเรื่
องราวเบื้
องหลั
งนิ
ทรรศการชุ
ดนี้
และยั
งได้
ข้
อคิ
ดจากประสบการณ์
การท�
ำงานด้
านศิ
ลปะในฐานะสื่
อสร้
างสรรค์
สั
งคมอี
กหลายแง่
มุ
มด้
วย
I...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...IV
Powered by FlippingBook