วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 107

107
จั
งหวั
ดอื่
นๆ มี
ที่
ไหนอี
กบ้
างที่
ได้
ใช้
ภาพถ่
ายเป็
นสื
อแนะนำ�ศิ
ลปวั
ฒนธรรม
แหล่
งท่
องเที
ยวชุ
มชน และได้
ผลอย่
างไร?
หลั
จากน่
าน สห+ภาพ ยกกำ
�ลั
งไปบั
นทึ
กภาพ
จั
ดนิ
ทรรศการ ทำ
�หนั
งสื
อเผยแพร่
ได้
แก่
กระบี่
สระแก้
หนองคาย ชุ
มพร แพร่
และตอนนี้
กำ
�ลั
งคิ
ดจะไประนอง
แต่
ละแห่
งเราจะเน้
นชุ
มชนที่
มี
แนวโน้
มจะเปิ
ดเป็
นแหล่
งท่
อง
เที่
ยวให้
ชาวบ้
านมี
รายได้
เพิ่
มขึ้
น ตั
วอย่
างที
ภู
มิ
ใจ เช่
หมู่
บ้
านเกาะกลาง-คลองประสงค์
ที่
กระบี่
จากหมู่
บ้
าน
ประมงเล็
กๆ ที่
แม้
แต่
คนในตั
วเมื
องก็
ไม่
เคยคิ
ดจะไป เดี๋
ยวนี้
มี
โฮมสเตย์
มี
ทั
วร์
รถมอร์
เตอร์
ไซคล์
พ่
วงข้
างพาไปดู
ควายทำ
�นา
บ้
านผ้
าบาติ
ก โดยที่
ชาวบ้
านยั
งคงรั
กษาประเพณี
วิ
ถี
มุ
สลิ
มไว้
อย่
างดี
ยิ
ง หรื
อที่
หนองคาย เราไปเจอช่
างภาพเจ้
าถิ่
นที่
มี
ฝี
มื
และรวมตั
วกั
นดี
ช่
วยกั
นลุ
ยถ่
ายภาพมาเผยแพร่
พั
กเดี
ยว
อำ
�เภอสั
งคมซึ่
งอยู่
ห่
างไกลจากตั
วเมื
องมาก ตอนนี
กลายเป็
แหล่
งชมทะเลหมอก วิ
วแม่
น้
�โขง ที่
รายการที
วี
ต้
องตาม
ไปถ่
ายแล้
ว และการจั
ดนิ
ทรรศการภาพถ่
ายสองฝั
งโขง
ก็
มี
บทบาทโดดเด่
นในงานฉลอง ๒๐ ปี
สะพานมิ
ตรภาพ
ไทย-ลาว ในเดื
อนเมษายนปี
นี้
ที่
ชุ
มพร เพิ่
งประสานกั
บช่
างภาพท้
องถิ่
นและ
ทางจั
งหวั
ด จั
ดนิ
ทรรศการในงาน “เปิ
ดโลกทะเลชุ
มพร”
ภาพสวยมาก เราส่
งไปแจกจ่
ายตามสื
อต่
างๆ ชวนคนมา
เที่
ยวชุ
มพรซึ่
งมี
อะไรดี
ๆ แต่
คนกรุ
งเทพฯ ที่
ขั
บรถเที
ยว
มั
กกลั
วว่
าจะไกลไป พวกที่
นั่
งเครื่
องบิ
นก็
ข้
ามไปภู
เก็
กระบี่
ภาพถ่
ายของพวกเราจะบอกว่
าชุ
มพรคื
อดิ
นแดน
แห่
งความอุ
ดมสมบู
รณ์
ที่
สุ
ดของที่
สุ
ด และมี
แหล่
งท่
องเที่
ยว
สามมิ
ติ
คื
อมี
ทั้
งภู
เขาทะเลหมอก หาดทรายชายเล และ
สวรรค์
ใต้
น้ำ
แง่
คิ
ดงานศิ
ลปะวรรณกรรมและ
กิ
จกรรมทางวั
ฒนธรรม
ถ้
จะให้
สรุ
ปจากบทเรี
ยนส่
วนตั
วและสิ่
งที่
พบเห็
นมา ศิ
ลปิ
นไทยทุ
กสาขามี
ความสามารถสู
งมาก
แต่
ขาดการสนั
บสนุ
น การบริ
หารจั
ดการ และเผยแพร่
ผลงาน
สั
งคมข่
าวสารในยุ
คนี้
เป็
นเรื่
องของสงครามแย่
งชิ
งพื้
นที่
สื่
และการสร้
างจุ
ดขาย ซึ่
งไม่
ใช่
เรื่
องถนั
ดของผู้
ที่
ทำ
�งาน
ด้
านศิ
ลปวั
ฒนธรรมตั
วจริ
ง จึ
งจำ
�เป็
นต้
องหาตั
วช่
วย ซึ
งก็
หนี
ไม่
พ้
นส่
วนราชการเป็
นหลั
ก อยากให้
มองว่
างานด้
านนี้
ไม่
ใช่
“การจั
ดอี
เวนท์
” อย่
างที
นิ
ยมทำ
�กั
น แต่
เป็
นการเพาะหว่
าน
ภู
มิ
ปั
ญญา รั
งสรรค์
ศิ
ลปะ และทำ
�ให้
มั
นต่
อยอดขยายผล
ยาวไกลได้
อี
กเรื่
องคื
อการก้
าวสู่
สั
งคมโลก ที่
ใกล้
เข้
ามาก็
คื
AEC เราต้
องมี
การแลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู้
ซึ่
งกั
นและกั
น ไม่
ใช่
แข่
งขั
นชิ
งดี
ชิ
งเด่
น หรื
อแค่
ไปดู
งานแล้
วก็
ไม่
เกิ
ดอะไรใหม่
ๆ ขึ
ปี
ก่
อนกระทรวงวั
ฒนธรรมจั
ดโครงการ “ภาพสวย-กวี
ใส”
เชิ
ญช่
างภาพจากประเทศอาเซี
ยน มาประกบกั
บช่
างภาพไทย
ทั้
งจากส่
วนกลางและภู
มิ
ภาค รวมทั้
งกวี
อี
กสองสามคน
ไปตระเวนถ่
ายภาพในเมื
องไทยมาจั
ดนิ
ทรรศการ พิ
มพ์
หนั
งสื
งานแบบนี้
น่
าจะเป็
นบู
รณาการทางศิ
ลปะที่
ดี
และได้
ผล
ในวงกว้
าง ถ้
าลองจั
ดในระดั
บกลุ่
มเล็
กๆ กลุ่
มนอกกระแส
จากแหล่
งต่
างๆ เหล่
านี้
ก็
จะช่
วยเปิ
ดโอกาสให้
คนรุ
นใหม่
ศิ
ลปิ
นอิ
สระที
ไม่
เคยได้
รางวั
ลอะไรมาก่
อน และยั
งจะขยาย
วงการสร้
างศิ
ลปะในทุ
กระดั
บได้
อี
กด้
วย
การอนุ
รั
กษ์
จะต้
องควบคู่
ไปกั
บการพั
ฒนา
สร้
างสรรค์
สิ่
งใหม่
การสนั
บสนุ
นเผยแพร่
ผลงาน จะต้
อง
คำ
�นึ
งถึ
งศิ
ลปะและศิ
ลปิ
นทุ
กระดั
บ ทั้
งรุ่
นใหม่
และ
วั
ยอาวุ
โส ท้
องถิ่
นไปจนระดั
บชาติ
และนานาชาติ
ขอแค่
มี
ทิ
ศทางนโยบายที่
ดี
และปฏิ
บั
ติ
อย่
างเป็
นรู
ปธรรมเท่
านั้
ภาพฝั
นอั
นยิ่
งใหญ่
ของเราก็
ไม่
ไกลเกิ
นเอื้
อม
I...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,...IV
Powered by FlippingBook