วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 103

103
นอกจากการเป็
นผู้
วางแนวคิ
ดและลงมื
อทำ�แล้
ได้
เรี
ยนรู้
อะไรจากงานนี้
บ้
าง?
ได้
เรี
ยนรู้
มากมายเลยค่
ะ อั
นดั
บแรก เรื่
องราว
ของสตรี
สู้
ชี
วิ
ตในสามจั
งหวั
ดชายแดนใต้
ที
เราไม่
เคยรู
มาก่
อน
แต่
ละคนที่
มารั
บรางวั
ลต้
องผ่
านอะไรมาเยอะเหลื
อเกิ
ยกตั
วอย่
าง เช่
น คุ
ณแยน๊
ะ สะแลแม ลู
กชายตกเป็
นหนึ
งใน
๕๘ จำ
�เลย “คดี
ตากใบ” ทั
งที
แค่
ไปรั
บจ้
างขั
บรถให้
เขา
โดยไม่
รู้
เรื
องอะไรด้
วย ที
แรกแยน๊
ะสู้
เพื่
อลู
ก หั
ดพู
ดไทย
ไปฟั
งศาล ติ
ดต่
อทนาย เตรี
ยมหลั
กฐาน แล้
วระหว่
างนั้
สามี
ก็
ถู
กยิ
งตายไปอี
กคน เธอยื
นหยั
ดเรี
ยกร้
องความเป็
นธรรม
จนต่
อมาศาลยกฟ้
อง และเดี๋
ยวนี้
เธอก็
กลายเป็
นแกนนำ
เครื
อข่
ายผู้
หญิ
งเพื่
อสั
นติ
แม้
ตั
วเองจะพ้
นทุ
กข์
แล้
วก็
ยั
ติ
ดตามดู
แลช่
วยเหลื
อคนอื
นๆ จนใครๆ ก็
รู
จั
กและนั
บถื
อน้
�ใจ
อี
กคน เป็
นหญิ
งสาวชื่
อ อารี
ด้
า สาเม๊
าะ คนนี้
พ่
อโดนยิ
งตาย
ตอนเธอเรี
ยนมหาวิ
ทยาลั
ยปี
สอง พอจบออกมาก็
เข้
าร่
วม
องค์
กรต่
างๆ เพื่
อสร้
างสั
นติ
ภาพ และทำ
�งานเป็
นนั
กข่
าว
นั
กสื่
อสาร ในพื้
นที่
สามจั
งหวั
ดชายแดนใต้
จริ
งๆ แล้
วประวั
ติ
และผลงานของทั้
งสิ
บคนน่
าทึ่
งมาก แต่
เล่
าที
เดี
ยวไม่
หมด
เอาเป็
นว่
า ความเข้
มแข็
งและการลุ
กขึ้
นมาทำ
�งานเพื่
อสั
งคม
ของพวกเธอ จุ
ดพลั
งใจให้
เรามากที
เดี
ยว
ปั
ญหาชายแดนใต้
ที่
ซั
บซ้
อนและเรื้
อรั
งมาหลายปี
มี
ผลกระทบต่
องาน
ด้
านศิ
ลปวั
ฒนธรรมอย่
างไรบ้
าง?
ถ้
เป็
นเรื่
องของศิ
ลปะวรรณกรรม ต้
องบอกว่
งานเขี
ยนดี
ๆ มั
กเกิ
ดขึ้
นท่
ามกลางสถานการณ์
เลวร้
าย
ไม่
ว่
าที่
ไหนในโลก ลองนึ
กดู
เวลาเราอ่
านข่
าวความรุ
นแรง
ในสามจั
งหวั
ดความรู
สึ
กจะเป็
นแบบหนึ
ง พู
ดรวมๆก็
คื
อ “ไม่
ชอบ”
แต่
พอมาอ่
านงานวรรณกรรมที
นำ
�เสนอเรื
องราวลึ
กลงไปอี
มี
ทั้
งทุ
กข์
สุ
ข แง่
มุ
มต่
างๆ เราชอบเพราะได้
อ่
านชี
วิ
ต ไม่
ใช่
แค่
ตั
วเลขความตาย การสู
ญเสี
ย ระยะหลั
งตามเวที
ประกวดบทกวี
เรื่
องสั้
น ในส่
วนกลาง เรื่
องราวจากสามจั
งหวั
ดชายแดนใต้
มั
กจะมาแรง ก็
เพราะเขามี
เรื่
องที่
ต้
องเล่
า และบอกเล่
อย่
างหนั
กแน่
น ไม่
ใช่
แค่
จิ
นตนาการขึ้
นมา หรื
อหยิ
บอะไร
เล็
กๆ น้
อยๆ มาปั้
นเป็
นประเด็
นใหญ่
โต
แต่
งานศิ
ลปะประเภทที่
ทำ
�คนเดี
ยวโดยลำ
�พั
งไม่
ได้
อย่
างพวกชมรมถ่
ายภาพ อาจลำ
�บากหน่
อย ระยะหลั
ก็
มี
การรวมตั
วในพื้
นที่
มาทำ
�อะไรดี
ๆ ใช้
ภาพถ่
ายเป็
นสื่
ปลุ
กสำ
�นึ
กรั
กสั
นติ
รั
กถิ่
นเกิ
ด เวลาไปจั
ดแสดงในที่
ปลอดภั
ก็
มี
คนมาดู
ได้
ผลดี
ในระดั
บหนึ่
ง แต่
ก็
ยั
งจำ
�กั
ดตรงที่
ว่
เรื่
องอื่
นๆ ที่
ได้
เรี
ยนรู้
ระหว่
างทำ
�งานก็
คื
อ ต้
องมี
ที
มที่
รู้
ใจ คิ
ดทั
นกั
น และเชื่
อฝี
มื
อกั
นด้
วย ที่
สำ
�คั
ญ เราต้
อง
ตี
โจทย์
ให้
ได้
ก่
อนว่
า ทำ
�อย่
างไร เรื่
องราวชี
วิ
ตที่
เต็
มไปด้
วย
ปั
ญหาแต่
กล้
าแกร่
ง ซึ่
งอยู่
นอกกระแสหลั
กของสั
งคมข่
าวสาร
จึ
งจะเรี
ยกความสนใจจากสื
อมวลชนและคนทั
วไปได้
ซึ
งอั
นนี
ก็
ต้
องใช้
ศิ
ลปะภาพถ่
าย และเนื้
อหา บวกกั
บวิ
ธี
การจั
ดงาน
คื
อทุ
กอย่
างต้
องออกมาดู
ดี
มี
ระดั
บ เราโชคดี
ที่
ได้
คนเก่
งๆ
มาช่
วย ทั
งช่
างภาพ คนออกแบบนิ
ทรรศการ และประชาสั
มพั
นธ์
ตั
วเราก็
แค่
รวบรวมเนื้
อหาให้
เขาเอาไปแปรรู
ปออกมา
แล้
วก็
แจกงาน ใครทำ
�อะไรแค่
ไหน อย่
างภาพถ่
ายขาวดำ
�ของ
ผู
ได้
รั
บรางวั
ล เลื
อกตั
วช่
างภาพ จิ
ระพงษ์
วงศ์
วิ
วั
ฒน์
ที
หาดใหญ่
ให้
นั
ดถ่
ายรวดเดี
ยวสิ
บคนที่
ปั
ตตานี
แค่
บอกว่
าต้
องการ
พอร์
ตเทรตแนวไหน ช่
างภาพก็
ถ่
ายออกมาได้
สวยสง่
ามาก
พอส่
งให้
หนั
งสื
อพิ
มพ์
บางกอกโพสต์
เขาลงให้
เต็
มหน้
าครึ
งเลย
ทั
งประวั
ติ
ผลงานและภาพถ่
ายแต่
ละคน หรื
อภาพชี
วิ
ตหลากมิ
ติ
ที่
จั
ดนิ
ทรรศการ ช่
างภาพสองคนในนั้
นรั
บงานสำ
�นั
กข่
าว
ต่
างประเทศเป็
นประจำ
� คุ
ณภาพระดั
บนั้
นเลย
ขยายผลได้
ไม่
ทั่
วถึ
ง หรื
อการรวมกลุ่
มของพวกศิ
ลปิ
นดนตรี
กวี
เพลง ในพื
นที
ก็
ยั
งมี
อี
กมากที
คนนอกไม่
เคยรั
บรู
ที
โดดเด่
และโด่
งดั
งมากก็
คื
อ วงออร์
เคสตราเยาวชนของเทศบาล
เมื
องยะลา ซึ
งนายกเทศมนตรี
ทุ
มเทจั
ดหาเครื
องดนตรี
คลาสสิ
ร้
อยกว่
าชิ้
น เปิ
ดรั
บสมั
ครให้
เด็
กๆ มาฝึ
กฝนร่
วมวงแสดงกั
หลายรุ่
นแล้
ว เป็
นการสร้
างสรรค์
ทางศิ
ลปะและยั
งทำ
�ให้
เด็
กๆ ได้
ใช้
เวลาอย่
างมี
คุ
ณภาพ ดนตรี
ยั
งช่
วยกล่
อมเกลาให้
จิ
ตใจอ่
อนโยน รั
กสงบสั
นติ
อี
กด้
วย ในนิ
ทรรศการของเราก็
มี
ภาพวงออร์
เคสตรานี้
พร้
อมคำ
�บรรยาย ให้
คนกรุ
งได้
ทึ่
งกั
เชื่
อว่
า สถานการณ์
ในพื้
นที่
สามจั
งหวั
ดไม่
ได้
ขั
ดขวางการสร้
างสรรค์
ศิ
ลปะ หรื
อสื
บสานวั
ฒนธรรม
ประเพณี
ที่
ดี
งาม แต่
ปั
ญหาอยู่
ที่
ว่
า โอกาสที่
จะแสดงออก
หรื
อเผยแพร่
สู่
โลกภายนอกอาจจะยั
งน้
อยอยู่
เพราะโดน
กลบด้
วยอย่
างอื่
นเสี
ยหมด จึ
งเป็
นหน้
าที่
ของรั
ฐและ
ฝ่
ายบริ
หารท้
องถิ่
นที่
จะต้
องช่
วยดู
แล พั
ฒนา ส่
งเสริ
มต่
อไป
I...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...IV
Powered by FlippingBook