วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 104

นิ
่ง - ไหว
จิ
ระนั
นท์
พิ
ตรปรี
ชา
นิ่
ง...หากไม่
สงบ... คล้
ายโลกจะจบ แต่
ลมหายใจไม่
สิ้
บางอย่
างคุ้
นเคย แต่
ไม่
เฉยชิ
น อยู่
ในแดนดิ
นแห่
งความกลั
เด็
กหญิ
งโซฟี
ยะห์
สู
ญเสี
ยป๊
ะสองปี
ก่
อน
ที่
เมื
องนราฯ ครารอมฎอน
ทิ้
งอะเนาะวั
ยอ่
อนกั
บมะ,บั
อี
กนั
บพั
นก�
ำพร้
า - ไร้
ที่
พึ่
ครอบครั
วจึ
งถอนรากมาฝากหวั
หมู่
บ้
าน 'รอตั
นบาตู
' ได้
อยู่
ยั
กั
บรอยโศกหนหลั
ง...ทั้
งชุ
มชน
จั
นทร์
เคี
ยวเกี่
ยวดารา
ส่
องแววตาซื่
อใสในมุ
มหม่
หมากขุ
มยั
งสนุ
กเล่
นซุ
กซน
แต่
น้
อยนั
กจั
กได้
ยล..รอยยิ้
มเธอ
ลากู
ดู
วอ - คลอเสี
ยงใส
เพลงในใจที่
เธอต้
องร้
องเสมอ
ในส�
ำนึ
กลึ
กล�้
ำจดจ�
ำเจอ
"ป๊
ะ"เคยนอนละเมอขั
บล�
ำน�
นิ่
ง - ไหว เหตุ
ใดหนอ?
จะทุ
กข์
สุ
ข ท้
อ ก็
เกิ
นพร�่
โซฟี
ยะห์
ไม่
เคยเอ่
ยถ้
อยค�
เพี
ยงนิ่
งง�
ำ - โลกร�่
ำไห้
ไหวสะเทื
อน
หมายเหตุ
: โครงการหมู
บ ้
านเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง
”รอตั
นบาตู
” ที่
จั
งหวั
ดนราธิ
วาส หรื
อ "หมู
บ้
านแม่
หม้
าย"
เป็
นชุ
มชนสตรี
ที่
สู
ญเสี
ยสามี
ไปในสถานการณ์
ชายแดนใต้
กว่
า ๑๐๐ หลั
งคาเรื
อน
I...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,...IV
Powered by FlippingBook