วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 106

106
ที
แรกก็
ไม่
คิ
ดว่
าจะตั้
งกลุ่
มขึ้
นมาเพื่
อรั
บงานจาก
สำ
�นั
กงานจั
งหวั
ดหรอกนะ แต่
ผู้
ว่
าราชการจั
งหวั
ดน่
านใน
ตอนนั้
น คื
อท่
านผู
ว่
าฯ วี
รวิ
ทย์
วิ
วั
ฒนวานิ
ช มาติ
ดต่
อ ขอให้
พวกเราไปช่
วยถ่
ายภาพมุ
มสวยๆ ของน่
านมาออกสื่
อให้
หน่
อย เพราะน่
านยั
งปิ
ดตั
วอยู่
ไม่
ค่
อยมี
นั
กท่
องเที่
ยว
ส่
วนใหญ่
จะแห่
กั
นไปเที
ยวเชี
ยงใหม่
เชี
ยงราย กั
นหมด
ท่
านบอกว่
า การท่
องเที่
ยวถ้
าบริ
หารจั
ดการดี
ๆ นอกจาก
จะนำ
�รายได้
มาสู่
ชาวบ้
านแล้
ว อาจจะช่
วยอนุ
รั
กษ์
ฟื้
นฟู
แหล่
งธรรมชาติ
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม วิ
ถี
ชุ
มชนดั้
งเดิ
มอี
กด้
วย
เพราะคนที่
มาก็
อยากจะชื่
นชม และน่
านเองก็
มี
ของเก่
าที่
ดี
งามอยู่
เยอะมาก เราก็
ลองดู
ให้
ทางจั
งหวั
ดเหมารถบั
สพา
ช่
างภาพไปสี่
ห้
าสิ
บคน ไกลมากจากกรุ
งเทพฯ แปดชั่
วโมง
แล้
วยั
งต้
องแบ่
งสายงานขึ้
นดอย ล่
องแก่
ง เข้
าถ้
� ในแต่
ละ
อำ
�เภอ ได้
ภาพกลั
บมาก็
โหลดเข้
าคอมพิ
วเตอร์
พริ
นท์
ออก
มาจั
ดแสดงที่
ลานข่
วงเมื
องภายในสามวั
น เราเชิ
ญเพื่
อน
ศิ
ลปิ
น ศุ
บุ
ญเลี้
ยง กั
บสุ
รชั
ย จั
นทิ
มาธร มาเล่
นมิ
นิ
คอนเสิ
ร์
เปิ
ดนิ
ทรรศการด้
วย เลยได้
เพลงใหม่
“น่
านน่
ะสิ
” จากจุ
ยเป็
ของแถมอี
ก ทั
งหมดนี
ใช้
งบไปน้
อยมาก เมื่
อเที
ยบกั
บงานบึ้
มๆ
ของแต่
ละจั
งหวั
ดที
ต้
องจ้
างออร์
แกไนเซอร์
ตั
งเวที
สู
งท่
วมหั
เครื
องเสี
ยงลำ
�โพงเต็
มพิ
กั
ด จ้
างดารามาโชว์
ตั
ว แล้
วก็
รื้
อเวที
จบแล้
วจบเลย ไม่
มี
อะไรหลงเหลื
อ นี่
เราให้
ทั้
งไฟล์
ภาพไปทำ
ประชาสั
มพั
นธ์
จั
งหวั
ดต่
อ แล้
วก็
ทำ
�หนั
งสื
อให้
ด้
วย คื
นนั
จำ
�ได้
ว่
านั
กท่
องเที
ยวมี
แค่
ฝรั่
งกลุ่
มหนึ่
งกั
บคนไทยไม่
กี่
คน แต่
คนน่
านแห่
กั
นมาดู
ชมแน่
นขนั
ด เพราะเมื
องนี
ปกติ
ไม่
ค่
อยมี
งานอึ
กทึ
กแสงสี
อะไร สองทุ่
มทั้
งเมื
องมื
ดสนิ
ทเงี
ยบสงั
แล้
วสื่
อที่
เราเชิ
ญไปด้
วยก็
ทำ
�ให้
เมื
องน่
านดั
งระเบิ
ดใน
ชั่
วข้
ามคื
น อี
กสามเดื
อนต่
อมาก็
กลายเป็
นหนึ่
งในท็
อปเท็
ของแหล่
งท่
องเที่
ยวปี
ใหม่
ของชาวไทย
การท่
องเที
ยวอาจรุ
กรานวิ
ถี
ชี
วิ
ตดั
งเดิ
มในบางแง่
มุ
เช่
น ทำ
�ให้
รถติ
ด อาหารแพงขึ้
น หรื
อเกิ
ดธุ
รกิ
จค้
ากำ
�ไรต่
างๆ
แต่
ในแง่
การฟื้
นฟู
อนุ
รั
กษ์
งานศิ
ลปหั
ตถกรรมที่
เคยซบเซา
ก็
กลั
บกลายเป็
นสิ
นค้
าขายดี
ทำ
�รายได้
ขึ้
นมาอี
ก แหล่
ธรรมชาติ
ที่
เสื่
อมโทรมก็
ได้
รั
บการดู
แลดี
ขึ้
น และชาวบ้
าน
ที่
เคยอั
บจนเรื่
องรายได้
ก็
มี
โอกาสมากขึ้
น เราได้
บทเรี
ยนจาก
น่
านหลายๆ ด้
าน งานต่
อมาของสห+ภาพ จึ
งต้
องตี
กรอบว่
ต้
องไปสำ
�รวจให้
แน่
ใจก่
อนว่
างานของเราเป็
นที่
ต้
องการจริ
งๆ
ถ้
าชุ
มชนท้
องถิ่
นไม่
เข้
มแข็
ง ไม่
เข้
าใจ ไม่
ร่
วมมื
อ รอให้
คนอื่
ไปทำ
�ให้
ไม่
พอใจก็
กล่
าวโทษ เราจะไม่
ไปออกหน้
าให้
และ
งานประชาสั
มพั
นธ์
ก็
เลื
อกทำ
�ให้
พอดี
พอควร ถ้
าโหมกระหน่
มากไปก็
อาจเกิ
นกำ
�ลั
งที่
เมื
องเล็
กๆ จะรั
บไหว
นอกจากภารกิ
จช่
วยสั
งคมโดยตรงแล้
สห+ภาพ ดู
จะถนั
ดในเรื่
องการใช้
ภาพถ่
ายเปิ
ดแหล่
งท่
องเที่
ยว
ทางวั
ฒนธรรมและธรรมชาติ
ในจั
งหวั
ดต่
างๆ อี
กด้
วย
I...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...IV
Powered by FlippingBook