วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 111

111
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราชต�
ำบลคลองแห
แหล่
งเรี
ยนรู
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
ของชุ
มชน
สวธ. ยกระดั
บแหล่
งเรี
ยนรู้
ทางวั
ฒนธรรม
สู่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราชต้
นแบบ
เมื่
อวั
นศุ
กร์
ที
๒๐ธั
นวาคม๒๕๕๖ นายบวรเวทรุ
งรุ
จี
ผู
ตรวจราชการกระทรวงวั
ฒนธรรม เป็
นประธานในพิ
ธี
เปิ
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราชต�
ำบลคลองแห อ�
ำเภอหาดใหญ่
จั
งหวั
ดสงขลา เพื่
อเป็
นแหล่
งเรี
ยนรู
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทาง
วั
ฒนธรรมอย่
างครบวงจรของคนในชุ
มชน และนั
กท่
องเที่
ยว
ทั้
งชาวไทยและชาวต่
างประเทศ โดย
นายด�
ำรงค์
ทองสม
รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
นางสุ
นั
นทา มิ
ตรงาม
ผู
อ�
ำนวยการส�
ำนั
กส่
งเสริ
มและเผยแพร่
วั
ฒนธรรม ร่
วม
เป็
นเกี
ยรติ
ในพิ
ธี
เปิ
ด ศู
นย์
เฉลิ
มราชต�
ำบลคลองแห ตั้
งอยู่
ที่
วั
ดคลองแห เลขที่
๑๒๓ หมู
ที่
๔ ถนนคลองแห-คู
เต่
ต�
ำบลคลองแห อ�
ำเภอหาดใหญ่
จั
งหวั
ดสงขลา ภายในมี
การจั
ดแสดงนิ
ทรรศการพระราชกรณี
ยกิ
จของพระบาท
สมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว และเส้
นทางเสด็
จฯ ในประวั
ติ
ศาสตร์
คลองอู
ตะเภาและถนนไทรบุ
รี
นอกจากนั้
นแล้
วยั
งมี
นิ
ทรรศการเกี่
ยวกั
บทะเลสาบสงขลา อู
ตะเภาล�
ำน�้
ข้
ามคาบสมุ
ทร ต�
ำนานโคกหลั
งนกคุ
มและที่
มาของชื่
คลองแห ชุ
มทางหาดใหญ่
เมื่
อรถไฟพบถนนและล�
ำน�้
ก�
ำเนิ
ดชุ
มชนบ้
านคลองแห เป็
นต้
น ศู
นย์
วั
ฒนธรรม
เฉลิ
มราชต�
ำบลคลองแห เปิ
ดให้
เข้
าชมทุ
กวั
นอั
งคาร - วั
นอาทิ
ตย์
ระหว่
างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
นายชาย นครชั
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เป็
นประธานในพิ
ธี
เปิ
ดการประชุ
มเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การ ศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราชต้
นแบบ เมื่
อวั
นที่
๑๙ กุ
มภาพั
นธ์
๒๕๕๗
วธ.มอบโล่
เชิ
ดชู
เกี
ยรติ
อปท. ดี
เด่
ด้
านวั
ฒนธรรม ประจ�
ำปี
๒๕๕๖
กระทรวงวั
ฒนธรรม โดยกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
(สวธ.) จั
ดงานมอบโล่
ยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
องค์
กรปกครอง
ส่
วนท้
องถิ่
น (อปท.) ด้
านการด�
ำเนิ
นงานวั
ฒนธรรม และ
ด้
านการจั
ดกิ
จกรรมทางวั
ฒนธรรม ประจ�
ำปี
๒๕๕๖
เพื่
เป็
นการสร้
างขวั
ญก�
ำลั
งใจให้
องค์
กรปกครองส่
วนท้
องถิ
ดี
เด่
นด้
านวั
ฒนธรรม ที่
มี
ส่
วนร่
วมส่
งเสริ
ม และขั
บเคลื่
อน
งานด้
านวั
ฒนธรรมของชาติ
ให้
เห็
นผลเป็
นรู
ปธรรม โดย
นายสนธยา คุ
ณปลื้
ม รั
กษาการรั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวง
วั
ฒนธรรม เป็
นประธานมอบโล่
เชิ
ดชู
เกี
ยรติ
แก่
อปท.
ทั่
วประเทศที่
ได้
รั
บการคั
ดเลื
อกจ�
ำนวนทั้
งสิ้
น ๗๖ แห่
ง และ
มอบโล่
ให้
แก่
อปท.ดี
เด่
นทางด้
านวั
ฒนธรรม ระดั
บภู
มิ
ภาค
จ�
ำนวน ๕ แห่
ง ได้
แก่
เทศบาลเมื
องร้
อยเอ็
ด จั
งหวั
ดร้
อยเอ็
องค์
การบริ
หารส่
วนจั
งหวั
ดสมุ
ทรสงคราม จั
งหวั
ดสมุ
ทรสงคราม
เทศบาลนครเชี
ยงใหม่
จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
เทศบาลเมื
องอ่
างศิ
ลา
จั
งหวั
ดชลบุ
รี
และเทศบาลเมื
องกะทู้
จั
งหวั
ดภู
เก็
ณ จั
งหวั
ดตราด กิ
จกรรมเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การในครั้
งนี้
มี
ผู
บริ
หาร
เครื
อข่
ายศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราชต้
นแบบ ๑๓ แห่
ง ใน ๑๒
จั
งหวั
ดทั่
วประเทศ เข้
าร่
วมการอบรมทั้
งด้
านวิ
ชาการ และ
ร่
วมศึ
กษาดู
งานการจั
ดการศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราชวั
ดท่
าโสม
ศู
นย์
เรี
ยนรู
กลุ
มท่
องเที่
ยวเชิ
งอนุ
รั
กษ์
บ้
านน�้
ำเชี่
ยว อุ
ทยาน
การเรี
ยนรู
ตราด (Trat TK Park) พิ
พิ
ธภั
ณฑสถานเมื
องตราด
ตลาดคลองลั
ดมะยม และมิ
วเซี
ยมสยาม เพื่
อเสริ
มสร้
างทั
กษะ
ในการพั
ฒนาต่
อยอดแหล่
งเรี
ยนรู
แก่
ผู
เข้
ารั
บการอบรม
I...,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 112,113,114,115,116,117,118,119,120,III,...IV
Powered by FlippingBook