วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 118

118
งานรดน้ำ
�ขอพรศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ผู้
มี
ผลงานดี
เด่
นทางด้
านวั
ฒนธรรม
และผู้
บริ
หารงานวั
ฒนธรรม
เนื่
องในเทศกาลสงกรานต์
ประจำ
�ปี
พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๐ เม.ย.
ใต้
ร่
มพระบารมี
๒๓๒ ปี
กรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
ณ บริ
เวณท้
องสนามหลวง
จั
ดโดย กระทรวงวั
ฒนธรรม
๑๙ - ๒๑ เม.ย.
โครงการร้
านเกมสี
ขาวเพื่
อเยาวชน
ประจำ
�ปี
๒๕๕๖
ณ ห้
องประชุ
ม ชั
น ๔
สำ
�นั
กพิ
จารณาภาพยนตร์
และวี
ดิ
ทั
ศน์
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๓ เม.ย.
สู่
ทศวรรษที่
สามกองทุ
นส่
งเสริ
งานวั
ฒนธรรม
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๘ เม.ย.
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๖
เข้
ารั
บพระราชทานเครื
องหมายเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
ณ ศาลาดุ
สิ
ดาลั
ย พระราชวั
งดุ
สิ
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๕ เม.ย.
การประกวดดนตรี
และการแสดงพื้
นบ้
าน
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๗ ไทยถิ่
นศิ
ลป์
บรรเลง
ณ เอเชี
ยที
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๗ เม.ย.
งานสงกรานต์
เมษาผ้
าขาวม้
ารวมไทย
: อี
สานโฮแซว
สยามสแควร์
จั
ดโดย กระทรวงวั
ฒนธรรม
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
และจุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
๑๓ - ๑๕ เม.ย.
การอบรมรครู
ต้
นแบบด้
านมารยาทไทย
ภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
จั
งหวั
ดนครราชสี
มา
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๘ - ๓๐ เม.ย.
งานสื
บฮี
ต สานฮอยป๋
าเวณี
ปี
ใหม่
เมื
อง
เวี
ยงกุ
มกาม
ณ วั
ดช้
างค้
� เวี
ยงกุ
มกาม
จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ปฏิ
ทิ
นวั
ฒนธรรม
๒๕๕๗
การแสดงคอนเสิ
ร์
กั
ลยณิ
วั
ฒนาคารวาลั
ย ครั้
งที่
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๔ พ.ค.
โครงการเชื่
อมใจสั
มพั
นธ์
สภาวั
ฒนธรรมในเขตกรุ
งเทพมหานคร
กรุ
งเทพมหานคร
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๗ พ.ค.
การอบรมรครู
ต้
นแบบด้
านมารยาทไทย
ภาคใต้
จั
งหวั
ดสุ
ราษฎร์
ธานี
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๗ - ๘ พ.ค.
สั
ปดาห์
ส่
งเสริ
มพระพุ
ทธศาสนา
เนื่
องในเทศกาลวิ
สาขบู
ชา
วั
ดในกรุ
งเทพมหานคร
จั
ดโดย กรมการศาสนา
๑๑ - ๑๗ พ.ค.
Thailand Philharmonic Orchestra
2014
วิ
ทยาลั
ยดุ
ริ
ยางคศิ
ลป์
มหาวิ
ทยาลั
ยมหิ
ดล (ศาลายา)
จั
ดโดย วิ
ทยาลั
ยดุ
ริ
ยางคศิ
ลป์
มหาวิ
ทยาลั
ยมหิ
ดล (ศาลายา)
๙ พ.ค.
I...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120,III,IV
Powered by FlippingBook