วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 114

มวยท่
าเสาและพระยาพิ
ชั
ยดาบหั
ก มวยพลศึ
กษา และ
การประกวดร่
ายร�
ำไหว้
ครู
มวยไทย ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย ซึ่
งได้
รั
บความสนใจจาก
ผู้
ที่
ชื่
นชอบในกี
ฬามวยไทยเข้
าร่
วมงานเป็
นจ�
ำนวนมาก
มวยไทย กี
ฬาภู
มิ
ปั
ญญาไทย
วธ.จั
ดกิ
จกรรม ๖ กุ
มภาพั
นธ์
วั
นมวยไทย
ทู
ลกระหม่
อมหญิ
งอุ
บลรั
ตนราชกั
ญญาสิ
ริ
วั
ฒนา
พรรณวดี
เสด็
จทอดพระเนตรการแข่
งขั
นชกมวยไทย
“THAI FIGHT ไกลกั
งวล เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
พระบาทสมเด็
พระเจ้
าอยู
หั
ว”
เนื่
องในวั
นมวยไทย โดยมี
แฟนมวยทั้
งไทย
และเทศ เข้
าร่
วมศึ
กษาประวั
ติ
ศาสตร์
ศิ
ลปะการต่
อสู
มวยไทย
และชมการแข่
งขั
นชกมวยไทยอย่
างคั
บคั่
ง เมื่
อวั
นที่
๒๒
กุ
มภาพั
นธ์
๒๕๕๗ นอกจากการแข่
งขั
นชกมวยไทยแล้
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม (สวธ.) ได้
จั
ดนิ
ทรรศการเกี่
ยวกั
พระราชประวั
ติ
สมเด็
จพระสรรเพชญ์
ที่
๘ นิ
ทรรศการภาพ
และเสี
ยง มวยไทยมิ
ตรภาพแห่
งวั
ฒนธรรม กี
ฬาภู
มิ
ปั
ญญาไทย
มวยไทย ๕ สาย และแม่
ไม้
มวยไทย ๑๕ ท่
าหลั
ก ซึ่
งประชาชน
ได้
รั
บความรู
ความเข้
าใจถึ
งคุ
ณค่
าสาระความส�
ำคั
ญของ
มวยไทยอั
นจะท�
ำให้
เกิ
ดความภาคภู
มิ
ใจในมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ที่
ทุ
กภาคส่
วนควรร่
วมกั
นอนุ
รั
กษ์
ให้
ยั่
งยื
นสื
บไป
ด้
วยทุ
วั
นที่
๖ กุ
มภาพั
นธ์
ของทุ
กปี
เป็
"วั
นมวยไทย" กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
(สวธ.) จึ
งได้
จั
ดกิ
จกรรม
เพื่
อเป็
นการน้
อมร�
ำลึ
กถึ
งพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณของสมเด็
พระสรรเพชญ์
ที่
๘ (สมเด็
จพระเจ้
าเสื
อ) ที่
ทรงพระปรี
ชาสามารถ
ด้
านมวยไทย และเพื่
อเผยแพร่
องค์
ความรู
ในศิ
ลปะแม่
ไม้
มวยไทย ซึ่
งเป็
นศิ
ลปะการต่
อสู
ที่
ได้
ขึ้
นทะเบี
ยนเป็
น มรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
สาขากี
ฬาภู
มิ
ปั
ญญาไทย
ภายในงานได้
จั
ดให้
มี
พิ
ธี
บวงสรวง “สมเด็
จพระสรรเพชญ์
ที่
๘”
โดยมี
นายสนธยา คุ
ณปลื้
ม รั
กษาการรั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวง
วั
ฒนธรรม เป็
นประธานในพิ
ธี
และเพื่
อความเป็
นสิ
ริ
มงคล
ต่
อผู
เรี
ยนมวยไทย สวธ. จึ
งได้
จั
ด “พิ
ธี
ไหว้
ครู
มวยไทย” โดย
ครู
มวยไทย ๕ สาย ได้
แก่
มวยโคราช มวยลพบุ
รี
มวยไชยา
รายการคนไทยขั้
นเทพ
เวที
ประชั
นศิ
ลปะการแสดงของไทย
เพื่
อเป็
นการพั
ฒนาต่
อยอดศิ
ลปะการแสดงของไทย
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
(สวธ.) จึ
งได้
จั
ดท�
“รายการ
คนไทยขั้
นเทพ”
เปิ
ดพื้
นที่
การแสดงให้
กั
บศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทย
จากทุ
กภู
มิ
ภาค ได้
มี
โอกาสเข้
าร่
วมการแข่
งขั
น เพื่
อเฟ้
นหา
สุ
ดยอดศิ
ลปะการแสดงที่
เป็
นตั
วแทนของประเทศไทย
โดยมี
คณะนั
กแสดงจากทั่
วประเทศเข้
าร่
วมประชั
นฝี
ไม้
ลายมื
อย่
างมากมาย ตลอดระยะเวลา ๑๐ สั
ปดาห์
กรรมการได้
ร่
วมกั
พิ
จารณาอย่
างสุ
ดความสามารถ และทราบผลกั
นไปเป็
นที่
เรี
ยบร้
อยแล้
ว ส�
ำหรั
บที
มที่
ชนะเลิ
ศได้
แก่
ที
มเพชรจรั
สแสง
ตั
วแทนจากภาคกลาง ได้
รั
บถ้
วยพระราชทานพระบาท
สมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
ว พร้
อมรางวั
ลเงิ
นสด ๑ ล้
านบาท
โดยสร้
างสรรค์
ชุ
ดการแสดงที่
มี
แนวคิ
ดในเรื่
องชาติ
ศาสนา
พระมหากษั
ตริ
ย์
และผสมผสานวั
ฒนธรรมจากทั้
งสี่
ภาค
ได้
อย่
างกลมกลื
นสวยงาม จึ
งได้
รั
บการตั
ดสิ
นให้
เป็
นที
คนไทยขั้
นเทพ และสามารถชมรายการย้
อนหลั
งได้
ที่
I...,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 115,116,117,118,119,120,III,IV
Powered by FlippingBook