วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 99

99
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
๖. ฉากพาลี
สอนน้
อง ที่
โคปุ
ระด้
านตะวั
นตกของปราสาทบั
นทายศรี
๗. สี
ดาลุ
ยไฟรู
ปแบบชวา ทำ
�ด้
วยปู
นปั้
หรื
อชาวอยุ
ธยาที่
ถู
กกวาดต้
อนไปกรุ
งอั
งวะเมื่
อคราว
เสี
ยกรุ
งศรี
อยุ
ธยาครั้
งที่
สองเมื่
อกว่
า ๒ ศตวรรษมาแล้
แต่
ที่
ผิ
ดแผกไปจากรามายณะที่
อื
นๆ คื
อ ตั
วเอกของเรื
อง
แทนที่
จะเป็
นพระรามหรื
อหนุ
มาน แต่
ของพม่
านี
ถื
อว่
‘ด๊
ะตะกิ
ริ
’ (DhaThaGiri) หรื
อ ทศกั
ณฐ์
เป็
นตั
วเอกของเรื่
อง
นี่
คื
อเรื่
องราวเล็
กๆ น้
อยๆ ของ
‘รามายณะ’
มหากาพย์
ฮิ
นดู
ที่
แพร่
มาสู่
อุ
ษาคเนย์
เมื่
อกว่
าพั
นปี
ที่
แล้
และปั
จจุ
บั
น ได้
แตกแขนงลู
กหลาน ซึ
มซั
บอยู่
กั
วั
ฒนธรรมอุ
ษาคเนย์
ในแต่
ละประเทศ จนอาจมอง
ไม่
ออกว่
า แท้
จริ
งแล้
ว รากเหง้
า รากวั
ฒนธรรมของเรา
ล้
วนไม่
แตกต่
างจากเพื่
อนบ้
านทั้
งหลายในอาเซี
ยน
เพราะทั้
งหมดบนดิ
นแดนแถบนี้
ล้
วนได้
รั
บอิ
ทธิ
พล
จากอิ
นเดี
ย ผ่
านทางศาสนาฮิ
นดู
และภาษาสั
นสกฤต
จนเกิ
ดกลายเป็
นตั
วตนและจิ
ตวิ
ญญาณที่
แท้
จริ
ของ...อุ
ษาคเนย์
I...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...IV
Powered by FlippingBook