วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 112

112
เด็
กไทยสานใจสู
อาเซี
ยน
เมื่
อวั
นเสาร์
ที่
๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ดร.ปรี
ชา
กั
นธิ
ยะ ปลั
ดกระทรวงวั
ฒนธรรม เป็
นประธานเปิ
ดงาน
วั
นเด็
กแห่
งชาติ
ประจ�
ำปี
๒๕๕๗
“เด็
กไทยสานใจสู
อาเซี
ยน”
ณศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย โดยมี
วั
ตถุ
ประสงค์
เพื่
อเป็
การส่
งเสริ
มและสนั
บสนุ
นให้
เด็
กและเยาวชนได้
ตระหนั
กถึ
คุ
ณค่
า บทบาท และความส�
ำคั
ญของตนเอง ตลอดจนได้
รื่
นเริ
สนุ
กสนานและได้
รั
บความรู
ความบั
นเทิ
ง ควบคู
กั
นไป ซึ่
งในการ
จั
ดงานวั
นเด็
กแห่
งชาติ
ประจ�
ำปี
๒๕๕๗ กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ได้
ก�
ำหนดแนวคิ
ดของการจั
ดงาน โดยใช้
ชื
อ “เด็
กไทยสานใจ
สู
อาเซี
ยน” เพื่
อเตรี
ยมความพร้
อมของเด็
กไทย ในการก้
าวสู
ประชาคมอาเซี
ยนในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในงานประกอบด้
วย
กิ
จกรรมต่
างๆ มากมาย ทั้
งการแสดงหุ
นละครเล็
ก หุ
นกระบอก
การสาธิ
ตการประดิ
ษฐ์
หุ
นกระบอกจิ๋
วอาเซี
ยน การวาดภาพ
ระบายสี
ชวนชิ
มอาหารอาเซี
ยน เป็
นต้
น งานวั
นเด็
กแห่
งชาติ
ในปี
นี้
นอกจากความสนุ
กสนานแล้
ว น้
องๆ ยั
งได้
รั
บความรู
ด้
านวั
ฒนธรรมไทยติ
ดตั
วกลั
บไปด้
วย
เวี
ยงกุ
มกามประตู
วั
ฒนธรรมสู่
อาเซี
ยน
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
(สวธ.) น�
ำคณะสื่
อมวลชน
ติ
ดตามความคื
บหน้
าในการด�
ำเนิ
“โครงการพั
ฒนา
ศั
กยภาพชุ
มชนเวี
ยงกุ
มกามในการน�
ำทุ
นทางวั
ฒนธรรม
เพื่
อเพิ่
มมู
ลค่
าทางเศรษฐกิ
จ”
เพื่
อส่
งเสริ
มให้
เวี
ยงกุ
มกามเป็
แหล่
งท่
องเที่
ยวทางวั
ฒนธรรมที่
ยั่
งยื
น สร้
างความภาคภู
มิ
ใจ
ในเอกลั
กษณ์
มรดกทางวั
ฒนธรรมของท้
องถิ่
น และต่
อยอด
มรดกทางวั
ฒนธรรมของท้
องถิ่
นสู
ประชาคมอาเซี
ยน ภายใต้
นโยบายรั
ฐบาลในการขั
บเคลื่
อนยุ
ทธศาสตร์
การเพิ่
ขี
ดความสามารถการแข่
งขั
นพั
ฒนาเมื
องวั
ฒนธรรมเพื่
การท่
องเที่
ยว รองรั
บการเปิ
ดประตู
วั
ฒนธรรมสู
อาเซี
ยนต่
อไป
โดย สวธ. ได้
จั
ดให้
มี
การอบรมพั
ฒนาศั
กยภาพผู
น�
ำการนวด
แผนไทย และการอบรมพั
ฒนาตราสิ
นค้
าที่
เป็
นอั
ตลั
กษณ์
ของ
เวี
ยงกุ
มกาม และได้
น�
ำคณะสื่
อมวลชนเยี่
ยมชมการพั
ฒนา
ภู
มิ
ทั
ศน์
พื้
นที่
โดยรวมของเวี
ยงกุ
มกาม อาทิ
วั
ดเจดี
ย์
เหลี่
ยม
วั
ดธาตุ
ขาว วั
ดหนานช้
าง วั
ดอี
ก้
าง วั
ดปู
เปี
ยะ เป็
นต้
น เมื่
อวั
นที่
๑๕ – ๑๖ ธั
นวาคม ๒๕๕๖
นิ
ทรรศการศิ
ลปะนานาชาติ
เวที
แห่
งการเรี
ยนรู
งานศิ
ลป์
นางพิ
มพ์
รวี
วั
ฒนวรางกู
รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
วั
ฒนธรรม เป็
นประธานในพิ
ธี
เปิ
นิ
ทรรศการศิ
ลปะนานาชาติ
ในโครงการสื
บทอดประเพณี
ส่
งเสริ
มค่
านิ
ยมและความเป็
นไทย
กิ
จกรรมนิ
ทรรศการศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ส่
งเสริ
มประเพณี
ณหอศิ
ลป์
มหาวิ
ทยาลั
ยนเรศวร จั
งหวั
ดพิ
ษณุ
โลก เพื่
อแลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู
ประสบการณ์
การสร้
างสรรค์
งานศิ
ลป์
ในความหลากหลาย
ทางวั
ฒนธรรม ระหว่
างศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
และศิ
ลปิ
นนานาชาติ
กลุ
มอเมริ
กั
น เพื่
อเผยแพร่
ผลงานอั
นทรงคุ
ณค่
าต่
อการเรี
ยนรู
ประสบการณ์
ปรั
ชญาในการท�
ำงานศิ
ลปะของศิ
ลปิ
น สู
นั
กเรี
ยน
นั
กศึ
กษา ครู
อาจารย์
และประชาชนทั่
วไป โดยมี
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ศิ
ลปิ
นนานาชาติ
ผู
บริ
หารและอาจารย์
จากมหาวิ
ทยาลั
ยนเรศวร
ร่
วมเป็
นเกี
ยรติ
ในพิ
ธี
เปิ
ดงานเมื่
อวั
นที่
๑๕ กุ
มภาพั
นธ์
๒๕๕๗
ณ หอศิ
ลป์
มหาวิ
ทยาลั
ยนเรศวร
I...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,III,...IV
Powered by FlippingBook