วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 108

108
ปริ
ทรรศน
วั
ฒนธรรม
สมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
พระราชทานเครื่
องหมายเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
๙ ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๖
คณะรั
ฐมนตรี
ได้
มี
มติ
ให้
วั
นที่
๒๔ กุ
มภาพั
นธ์
ของทุ
กปี
เป็
นวั
นศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
เพื่
อแสดงความส�
ำนึ
กใน
พระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณแห่
งองค์
พระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธเลิ
ศหล้
นภาลั
ย ที่
ทรงมี
พระปรี
ชาสามารถล�้
ำเลิ
ศในด้
านศิ
ลปกรรม
ต่
างๆ ทั้
งด้
านกวี
นิ
พนธ์
ด้
านดนตรี
และด้
านประติ
มากรรม
นั
บตั้
งแต่
มี
การริ
เริ่
มโครงการศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
เมื่
อปี
พ.ศ.๒๕๒๘ จนถึ
งปั
จจุ
บั
กระทรวงวั
ฒนธรรม
โดยกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ได้
ด�
ำเนิ
นการคั
ดเลื
อกบุ
คคล
ที่
สร้
างสรรค์
งานทางด้
านศิ
ลปะอั
นทรงคุ
ณค่
าต่
อสั
งคมและ
ประเทศชาติ
มายกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
นศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ใน
๓ สาขา อั
นได้
แก่
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
สาขาวรรณศิ
ลป์
และสาขา
ศิ
ลปะการแสดง และศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ประจ�
ำปี
พุ
ทธศั
กราช
๒๕๕๖ ที่
ได้
รั
บการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
มี
รายนามดั
งนี้
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
นายช่
วง
มู
ลพิ
นิ
(จิ
ตรกรรม)
นายธี
รพล นิ
ยม
(สถาปั
ตยกรรม)
สาขาวรรณศิ
ลป
นางรำ
�ไพพรรณ สุ
วรรณสาร ศรี
โสภาค
นายวิ
นทร์
เลี้
ยววาริ
นายเจริ
ญ มาลาโรจน์
สาขาศิ
ลปะการแสดง
นางนิ
ตยา
รากแก่
(การแสดงพื้
นบ้
าน – หมอลำ
�)
นายยื
นยง
โอภากุ
(ดนตรี
ไทยสากล)
นายบุ
ญฉลอง ภั
กดี
วิ
จิ
ตร
(ผู้
กำ
�กั
บ – ผู้
สร้
างภาพยนตร์
และละครโทรทั
ศน์
)
นายเฉลิ
ม ม่
วงแพรศรี
(ดนตรี
ไทย)
I...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...IV
Powered by FlippingBook